تشکیلات کتاب برنامه و بودجه سازمان را تهیه و ارائه مینماید. شایان ذکر است که از لحاظ زمانی, مراحل توضیح داده شده فوق(فرآیند تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان) حدود 6 ماه به طول میانجامد, به نحویکه فعالیتهای مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان, از اواخر نیمه اول سال مالی قبل(شهریورماه) شروع و تا اواسط اسفندماه که در آن زمان, مبادله موافقتنامه بین ستاد و واحدهای استانی صورت میگیرد, بطول میانجامد.

2-16-5- کاستیها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی:
نظام فعلی بودجهریزی سازمان علی رغم نقاط قوتی که دارد، دارای یکسری کاستیها ناکارآمدیهاست که  برخی از آنها را می توان به روش مورد استفاده و برخی دیگر را به فرآیند انجام کار، نسبت داد. ناکارآمدی روشی ناشی از نقاط ضعف ساختاری و ذاتی روش بودجهبندی سنتی است که متناسب با کارکردهای سازمان تامین اجتماعی نیست. همچنین نظام موجود بودجهریزی در سازمان در فرآیند اجرای نظام انتخابی فعلی نیز با یکسری ناکارآمدیها مواجه است. لذا در اصلاح نظام بودجهریزی سازمان، “فرآیند بودجهریزی و روش بودجهریزی می بایست همزمان مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق, ایرادات و نقاط ضعف کلی  نظام بودجهریزی فعلی سازمان را میتوان به شرح ذیل برشمرد:

2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان 
بودجه در سازمانها میتواند کارکردهای  مختلفی نظیر کارکرد مدیریتی، برنامهریزی و راهبردی داشته باشد. عوامل سیاستگذاری، برنامهریزی و بودجهریزی سه مقولهای میباشد که میبایست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر باشند و بودجه سالانه بر اساس این سه محور صورت گیرد. به عبارتی میبایست راهبردهای کلان تدوین گردد و درادامه معاونتهای مختلف می بایست برنامه های خود را  بر تحقق اهداف فوق تدوین کنند و در پایان بودجه بر اساس برنامههای تدوین شده معاونتها، تهیه و تدوین گردد. در برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه، روند فوق تا حدودی رعایت شده است (ریاضی، محسن، مقاله فرآیند بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی).
در این راستا اعتقاد بر این است که دلایل ناکارائی نظامهای بودجهای، علاوه براینکه به شیوههای فنی بودجهریزی و یا مدیریت اجرائی برنامههای یکساله بستگی دارد، و ناشی از عدم تصمیمگیری صحیح و وجود اختلاف نظرها در سطح بالای تصمیمگیری برای تخصیص منابع مالی است. به همین دلیل عنوان میشود که اصلاح نظام بودجهریزی کشورها وسازمانها بیش از آنکه به شیوههای فنی و توانمندی کارشناسان بستگی داشته باشد، به نیات، خواستهها و هدفگذاریهای مدیران ارشد بستگی دارد.
2-16-5-2- فقدان  سیاستها و اهداف مشخص در بودجه
در روشهای نوین بودجهریزی، در ابتدا اهداف و راهبردهای کلان سازمانی مد نظر قرار میگیرد و در ادامه  بر اساس اهدف و راهبردهای تعیین شده، برنامههای میان مدت و سالانه تدوین میگردد و بودجه سالانه و ارقام درآمدها و هزینههای سالانه بر اساس برنامههای مذکور شکل میگیرد. در این نوع روش بودجهریزی،مشخص میگردد که هر هزینهای برای تحقق چه هدف یا برنامهای صورت میگیرد و در این حالت هنگام بررسی بودجه( تصویب بودجه) میتوان برآوردهای انجام شده را از لحاظ بیشینه یا کمینه نمودن مورد سنجش قرار داد. ضمن اینکه در زمان اجرای بودجه، نظارت و کنترل بر روند انجام هزینهها، نیز سهل تر و آسانتر خواهد بود.
تهیه و تدوین و تنظیم بودجه بر اساس نظام فعلی امکانات لازم برای نظارت صرفاً‌ مالی را فراهم میکند. عوامل و نهادههای نظارت بر بودجه تحقق هزینهها در قالب سقفها و چارچوبهای تعیین شده (نظارت مالی) تاکید دارند و نظارت و حسابرسی عملیاتی بر فعالیتها کمتر مورد توجه قرار میگیرد. لذا امکان سنجش همبستگی بین متغیرهای فعالیت و جذب هزینه‌ها وجود ندارد و کارائی عوامل تولید در سازمان به طور شفاف مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. بعبارتی نوع نظارت منحصراً نظارت مالی یعنی ثبت مواد هزینه دستگاهها می‌باشد و هدفی که در این سیستم تعقیب میشود صرفاً کنترل مالی فعالیتها است. بطوریکه برای بودجه سازمان بایستی هدفهای میان مدت و بلند مدت سازمان، همراه با سیستم نظارت بر عملیات را باید مد نظر داشت.
2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت
فصل بودجه سازمان از اوایل تابستان شروع و تا اوایل دی ماه ادامه پیدا میکند ( مطابق قانون، بودجه سالانه سازمان میبایست تا اوایل دی ماه هرسال تقدیم شورای عالی گردد) حال آنکه فصل بودجه دولت از نیمه دوم سال شروع و تا اواخر سال نیز ادامه پیدا میکند. بعبارتی فصل بودجه سازمان زودتر از فصل بودجه دولت آغاز و قبل از فصل بودجه دولت، پایان مییابد. از سوی دیگر عملکرد سازمان بشدت از محیط بیرونی خود تاثیر پذیر است و محیط اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است.
اما بسیاری از متغیرهای اثر گذار بر بودجه سازمان نظیر سیاستها و خط مشی های اقتصادی، بودجههای   عمرانی ( که بشدت بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است)، میزان برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر ضریب حقوق و دستمزد در بودجه سالانه سازمان، مشخص میگردد. بعبارتی بودجه سازمان اطلاع دقیقی از این سیاستها و نرمها، تهیه و تدوین گردیده است را ندارد، که این چنینً تدوین بودجهای، عدم اطلاع کافی از عوامل اثرگذار بر آن،  بودجهریزی کمتر منطبق بر واقعیت خواهد بود و در عمل با انحراف مواجه خواهد بود.
علاوه بر آن، میزان
ب
رخی از شاخصهای مهم اثر گذار بر منابع و مصارف سازمان نظیر میزان افزایش  واقعی دستمزدها، میزان حداقل دستمزد، میزان افزایش مستمریها، تعرفههای درمانی و … بعد از فصل بودجه سازمان و بعبارتی در آغاز سال مالی بودجه، مشخص خواهد شد و به این دلیل  که در زمان تهیه و تدوین بودجه سازمان، میزان واقعی این متغیرها مشخص نیست، لذا بودجه عملکردی از بودجه پیشنهادی انحراف زیادی خواهد داشت.
2-16-5-4- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیر گذار بر بودجه
همانگونه که عنوان شد سازمان تامین اجتماعی هم می تواند از وضعیت اقتصادی کشور تاثیرپذیر باشد و هم میتواند بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی نظیر, اشتغال, بیکاری, تورم, ویژگیهای جمعیتی و…. از جمله مهمترین متغیرهای کلان کشوری میباشد که بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (از بعد منابع و مصارف) تاثیرگذار میباشد. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاریهای خود در بخشهای مختلف اقتصادی کشور, ایجاد اطمینان خاطر در نیروی کار که خود از جمله عوامل موثر بر بهرهوری نیروی کار میباشد, تحت پوشش قراردادن شاغلین بیکار شده و … میتواند بر عملکرد متغیرهای کلان کشوری تاثیرگذار باشد.
اما در تدوین بودجه، برخی از متغیرهای اثرگذار بر بودجه سازمان، لحاظ نمیگردد. برخی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نظیر ویژگیهای جمعیتی، اشتغال، بیکاری، ویژگیهای منطقهای، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و عمومی،و … بشدت بر عملکرد سازمان در بخش منابع و مصارف تاثیرگذار است ولی در زمان تهیه و تنظیم بودجه به این عوامل کمترتوجه میشود. بعبارتی شاخصهای مورد استفاده در تهیه و تدوین بودجه کفایت چندانی ندارند و تاثیر متغیرهای کلان کشوری بر عملکرد سازمان و بودجه سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بودجه سازمان بدون در نظر گرفتن این عوامل تنظیم میگردد. این امر باعث میشود که بودجه سازمان، بودجهای منطبق بر واقعیت نباشد و در عمل بودجه با انحراف زیادی مواجه باشد.

2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابی بودجهریزی:
در نظام فعلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی، تنها کارکردهای سنتی بودجه ( نظارت و کنترل) مد نظر میباشد و هیچگونه کارکرد برنامهای، مدیریتی یا راهبردی از آن انتظار نمیرود و از اینرو نظام بودجهریزی نیز بر این اساس انتخاب شده است. سازمان تامین اجتماعی از بین روشهای موجود بودجهریزی, روش متداول یا سنتی را برگزیده و تا امروز فارغ از هر تغیری آن را به کار گرفته است. بودجه متداول, بودجهای است که در آن اعتبارات به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می شوند و در عین حال هیچگونه عملیاتی که اجرای آن مورد نظر است در آن منعکس نمی گردد. این نوع بودجه که  یک بودجه افزایشی و مبتنی بر عملکرد روندی است و بر صرفه جویی و کنترل در صرف اعتبارات تاکید دارد.  انتخاب این روش بودجهریزی باعث شده که اعمال هر گونه برنامهریزی، اعمال مدیریت و گونه فرآیند توسعهای از طریق این روش بودجهریزی امکانپذیر نباشد. این در حالی است که در شرایط فعلی، روش های بودجهریزی نوینی طراحی شده است که از طریق اعمال آنها، انجام اموری نظیر برنامهریزی، سیاستگذاری، اعمال مدیریت و … به راحتی امکانپذیر است.
2-17- پیشینه تحقیق:
آقایان کیانی و عزیزی در پروژه تحقیقاتی، با عنوان شناسایی و تبیین الگوهای بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان مشهد شعبه چهار و با هدف اینکه کدامیک از الگوها در بودجهریزی اهمیت بیشتری دارند و با استفاده از روش هبستگی، به این نتیجه دست یافتند که از میان الگوهای مورد بررسی بین رشد تعداد بیمه شدگان با هزینههای سازمان و بین حداقل و حداکثر دستمزد روزانه با درآمدهای سازمان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
دکتر محسن رسولیان سید حسینعلی ابریشم دراین مقاله که حاصل مطالعات میدانی است در سال1385 تحت عنوان آسیب شناسی و بررسی نارسایی های ناشی از عدم بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری کاشان” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد توسط محقق، انجام داده است
یافتههای این پژوهش حکایت ازآن دارد که بودجهریزی عملیاتی قابلیت محاسبه بهای تمام شده خدمات را به ساختار حسابداری شهرداریها میافزاید و کارایی سیستم بودجهریزی را در شهرداری ها به نحو چشمگیری ارتقاء میبخشد
بودجه و بودجهریزی درسازمان تامین اجتماعی توسط محسن ریاضی، در این مقاله شرایط و مراحل پیاده سازی این الگو برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است
مقاله بودجهریزی کارآمد و نقش آن در موفقیت سازمان. تحقیق کاربردی – پژوهشی بررسی نقش بودجهریزی کارآمد و نقش آن در موفقیت سازمان؛ توسط هانیه اورجلو – فاطمه شجاعیان، در شرکت خصوصی واقع در مشهد انجام شده است که مشخص گردید، بودجهریزی عملیاتی یکی ازمهمترین مشخصههای رشد و پیشرفت است که موجب موفقیت سازمان میشود. استفاده از متخصصان مجرب و وجود امکانات مالی مناسب و ابزارهای لازم میتواند ضریب موفقیت سازمان در برنامههای مطرح شده را افزایش دهد
بودجهریزی عملیاتی درزمینههای گوناگون کاربرد دارد که ممکن است در بعضی اوقات با موفقیت همراه نباشد.
کشورهای پیشرفته، بودجهریزیهای عملیاتی دقیق را یکی از عوامل پیشرفتهای اقتصادی میدانند.        
مقاله شناخت وضعیت موجود نظام بودجه‌ریزی در سازمان تامین اجتماعی به مسؤلیت عادل آذر و نوشته همکاران، براساس جمع‌بندی،
شناخت و مشکلات و نارسائیهای بودجه فعلی، چارچوب نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان تامین اجتماعی را در این پژوهش ترسیم کرده است .
در نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان، بودجه‌ریزی در سطح کلان با محاسبات بیمه‌ای، در سطح خرد به صورت بودجه عملیاتی و تخصیصی بهینه منابع به فعالیتهای مختلف با مدل عمومی بودجه در محیط فازی صورت خواهد گرفت. برای حرکت از نظام فعلی به نظام مطلوب پنج گروه کاری:
1- محاسبات بیمه‌ای 2 – تعیین شاخص‌ها، معیارها و روشهای پیش‌بینی 3- سیستم‌های اطلاعاتی پنج گروه کاری 4- تعیین برنامه‌ها و فعالیتهای سازمان 5- تعیین پارامترهای بودجه برنامه‌ریزی در مدلسازی تشکیل خواهد شد.
مقاله بررسی روند بودجهریزی عملیاتی در صنعت آب و فاضلاب توسط آقایان خشاِئی و خطیبی1386 دراین مقاله با بررسی روند بودجهریزی عملیاتی در صنعت آب و فاضلاب و بیان مراحل تشکیل و پیگیری آن، روشهای برنامهریزی وکنترل بودجه و همچنین تعیین نیازهای اطلاعاتی برای استقرار نظارتهای قانونی در سطح شرکتها و صنعت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار میگیرد.
در شرکتهای آب و فاضلاب به دلیل کاراییهایی که بودجهریزی مبتنی بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *