در حدود همان زمانی که رفتارگرایان نظریه خود را در ایالت متحده مطرح نموده ا ند، گروه کوچکی  تأکید داشتند. نظریات گشتالت ،آزوبل  ، بندورا و… از جمله نظریات شناختی یادگیری هستند. در سال های اخیر گروهی از روانشناسان با تأکید بر هر دو عامل درونی و بیرونی، مکتب دیگری تحت عنوان مکتب رفتاریشناختی پایه ریزی کردند . از نظریات دیگری که بعد از این مکاتب شکل گرفت، می توان به نظریه عصبی فیزیولوژیک یادگیری و نظریه خبر پردازی اشاره کرد. به طور عام ، نظریه یادگیری شامل مجموعه ای از اصول و قوانین در زمینه فرآیند یادگیری است . نظریه های یادگیری به بررسی فرآیند یادگیری می پردازند و تلاش
می کنند چگونگی یادگیری و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهند . برای رسیدن به این هدف هر یک از صاحبنظران ، این مسأله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده اند که موجب به< /span> وجود آمدن نظریه های مختلف در زمینه یادگیری شده است. امروزه دو نظریه معروف در تبیین فرآیند یادگیری عرضه شده است . این دو نظریه شرطی کردن عامل و نظریه یادگیری اجتماعی می باشند (نکویی مقدم و بهشتی فر معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )