1. سبک دموکراتیک مدیریت لیکرت: در این سبک مدیریت را اطمینان و اعتماد کامل نسبت به زیر دستان ابراز می کنند. تصمیم گیری بطور وسیعی در سراسر سازمان و بین کارکنان توزیع می شود،ولی از یک وحدت و یگانگی خاصی بر خوردار است.انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آنها در تعیین پاداش های اقتصادی ،هدف ها،بهبود روش ها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدف ها بوجود می آید. از لحاظ فراگرد کنترل، مسئولیت جمعی و گسترده ای وجود دارد که واحدهای پایین تر بطورکامل در آن مشارکت دارند.(هرسی و بلانچارد، 1373)
  2. کریس آرجریس[1](بنیانگذار نظریه رشدیافتگی) چنین اظهار کرد: “برای دستیابی به تعهد کارکنان در کار ، خشنودی شغلی و بهره وری لازم ،مشارکت کارکنان در تصمیمات امری بنیادی و حیاتی است.”
  3. ویلیام اوچی[2]،بنیانگذار مدیریت ژاپنی”z” به مشارکت کارکنان امتیاز برجسته ای داده است. به نظر او حمایت از کارکنان در تمام دوران خدمت ، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق در میان آنان، اشتراک مساعی در تصمیم گیری، مسئولیت مشترک و خود داری از کنترل و نظارت نزدیک و مستقیم بر کار اعضای سازمان سبب می شود که کارکنان، سازمان را متعلق به خودشان بدانند و صادقانه تمام نیروی فکری و توانایی های خود را به منظور بازدهی بیشتر بکار گیرند.(ایران نژاد پاریزی و ساسان گوهر، 1375)
  4. بیلر و مک گریگور، بنیانگذاران نظریه رهبری،از جمله سر آمدانی هستند که به بیان نقش های مدیران و رهبران در سازمان پرداختند. بیلر اهمیت وجود دو نوع رهبری رسمس و غیر رسمی (اجتماعی) را در گروه کشف و مطرح کرد. از نظر او رهبر اجتماعی به حفظ گروه و پیوستگی،یکپارچگی و همکاری گروهی به وسیله مشارکت و درگیر کردن اعضای گروه کمک می کند. سیستم مدیریت مشارکتی با مفروضات تئوری Y داگلاس مک گریگور تطابق دارد. زیرا در این سیستم فرآیند تصمیم گیری و کنترل غیر متمرکز است،هدف ها توسط خود کارکنان تعیین می شود و کارکنان به خود ارزیابی می رسند.( بهرنگی،1367)

کرت لوین[3] بنیانگذار نظریه پویایی گروهی،معتقد است هرگاه مردم در اجرای امور مشارکت داشته باشند اندازه مقاومت و ایستادگی شان در برابر تغییر ،دگرگونی و نوآفرینی کاهش می یابد و راه سازگاری در پیش می گیرند.او معتقد است مشارکت روحیه آنان را بالا می برد و مشارکت در مدیریت سبب کاهش میزان سرپرستی و نظارت بر کارکنان می شود.(موریس،1372)

  1. 1. Chris(topher) Argyris

[2]. Ouchi

[3]. Kurt lewin