زندگی
۹۰/۰
۴۶/۰
۸۸/۰-
۴۶/۰-
۵۴/۱۸
۳۰/۴
۷۲/۵۹
پسآزمون
۹۰/۰
۴۶/۰
۹۰/۰-
۵۰/۰-
۸۳/۱۸
۳۳/۴
۸۰/۵۹
پیگیری
توصیف نمرهی بهزیستی روانشناختی مادران در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری:
نمرهی بهزیستی روانشناختی مادران در مرحله پیشآزمون با میانگین ۰۴/۵۵ و انحراف معیار۷۷/۲ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی، در مرحله پسآزمون با میانگین ۲۰/۶۱ و انحراف معیار ۹۷/۱ دارای چولگی و کشیدگی مثبت و در مرحله پیگیری با میانگین۲۸/۶۸ و انحراف معیار۱۷/۲ دارای چولگی و کشیدگی مثبت است. چولگی مثبت نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنهی راست توزیع است. کشیدگی منفی بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال کوتاهتر و کشیدگی مثبت بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال بلندتر است. با توجه به این که انحراف ضرایب کشیدگی کوچکتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است، توزیع متقارن میباشد. جزئیات دقیق آماری در جدول شماره ۴-۲ آمده است.
توصیف نمرهی رضامندی زناشویی در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری:
نمرهی رضامندی زناشویی در مرحلهی پیشآزمون با میانگین۴۴/۹۰ و انحراف معیار۱۳ /۱۱دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی، در مرحلهی پسآزمون با میانگین ۲۰/۱۰۸ و انحراف معیار ۹۴/۶ دارای چولگی و کشیدگی منفی و در مرحلهی پیگیری با میانگین۲۸/۱۰۸ و انحراف معیار۸۷/۶ دارای چولگی و کشیدگی منفی است. چولگی مثبت نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنه راست توزیع است. چولگی منفی نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنه چپ توزیع است. کشیدگی منفی بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال کوتاهتر و کشیدگی مثبت بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال بلندتر است. با توجه به این که انحراف ضرایب کشیدگی کوچکتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است، توزیع متقارن میباشد. جزئیات دقیق آماری در جدول شماره ۴-۲ آمده است.
توصیف نمرهی امید به زندگی در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری:
نمرهی امید به زندگی در مرحلهی پیشآزمون با میانگین۳۲/۵۱ و انحراف معیار۴۲/۵ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی، در مرحلهی پسآزمون با میانگین ۷۲/۵۹ و انحراف معیار ۳۰/۴ دارای چولگی و کشیدگی منفی و در مرحلهی پیگیری با میانگین۸۰/۵۹ و انحراف معیار۳۳/۴دارای چولگی و کشیدگی منفی است. چولگی مثبت نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنه راست توزیع است. چولگی منفی نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنهی چپ توزیع است. کشیدگی منفی بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال کوتاهتر است. با توجه به این که انحراف ضرایب کشیدگی کوچکتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است، توزیع متقارن میباشد. جزئیات دقیق آماری در جدول شماره ۴-۲ آمده است.
۴-۲-۳- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل
جدول شماره (۴-۳):توصیف نمرهی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل
گروه کنترل
مرحله
مؤلفهها
انحراف ضرایب
کشیدگی
چولگی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کشیدگی
چولگی
۹۰/۰
۴۶/۰
۲۹/۱-
۰۷/۰
۰۷/۱۲
۴۷/۳
۳۶/۵۷
پیشآزمون
بهزیستی
روانشناختی
۹۰/۰
۴۶/۰
۲۱/۱-
۱۰/۰
۶۴/۱۱
۴۱/۳
۳۲/۵۷
پسآزمون
۹۰/۰
۴۶/۰
۲۰/۱-
۱۳/۰
۵۲/۱۱
۳۹/۳
۲۴/۵۷
پیگیری
۹۰/۰
۴۶/۰
۶۱/۰-
۲۰/۰
۱۶/۱۲۲
۰۵/۱۱
۸۰/۹۰
پیشآزمون
رضامندی زناشویی
۹۰/۰
۴۶/۰
۷۲/۰-
۲۳/۰
۱۴/۱۲۳
۰۹/۱۱
۸۴/۹۰
پسآزمون
۹۰/۰
۴۶/۰
۶۹/۰-
۲۱/۰
۳۵/۱۲۵
۱۹/۱۱
۷۶/۹۰
پیگیری
۹۰/۰
۴۶/۰
۲۸/۰-
۳۳/۰
۶۶/۲۷
۲۵/۵
۴۰/۵۱
پیشآزمون
امید به زندگی
۹۰/۰
۴۶/۰
۲۵/۰-
۳۱/۰
۹۰/۲۶
۱۸/۵
۳۶/۵۱
پسآزمون
۹۰/۰
۴۶/۰
۲۱/۰-
۳۶/۰
۸۷/۲۶
۱۸/۵
۲۸/۵۱
پیگیری
توصیف نمرهی بهزیستی روانشناختی مادران در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری:
نمرهی بهزیستی روانشناختی مادران در مرحلهی پیشآزمون با میانگین۳۶/۵۷ و انحراف معیار۴۷/۳ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی، در مرحلهی پسآزمون با میانگین ۳۲/۵۷ و انحراف معیار ۴۱/۳ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی و در مرحلهی پیگیری با میانگین۲۴/۵۷ و انحراف معیار۳۹/۳ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی است. چولگی مثبت نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنه راست توزیع است. کشیدگی منفی بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال کوتاهتر است. با توجه به این که انحراف ضرایب کشیدگی کوچکتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است، توزیع متقارن میباشد. جزئیات دقیق آماری در جدول شماره ۴-۳ آمده است.
توصیف نمرهی رضامندی زناشویی مادران در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری:
نمرهی رضامندی زناشویی مادران در مرحلهی پیشآزمون با میانگین۸۰/۹۰ و انحراف معیار ۰۵/۱۱ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی، در مرحلهی پسآزمون با میانگین ۸۴/۹۰ و انحراف معیار ۰۹/۱۱ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی و در مرحلهی پیگیری با میانگین۷۶/۹۰ و انحراف معیار ۱۹/۱۱ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی است است. چولگی مثبت نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنه راست توزیع است. کشیدگی منفی بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال کوتاهتر است. با توجه به این که انحراف ضرایب کشیدگی کوچکتر از قدر مطلق ۹۶/۱ است، توزیع متقارن میباشد. جزئیات دقیق آماری در جدول شماره ۴-۳ آمده است.
توصیف نمرهی امید به زندگی مادران در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری:
نمرهی امید به زندگی مادران در مرحلهی پیشآزمون با میانگین۴۰/۵۱ و انحراف معیار ۲۵/۵ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی، در مرحلهی پسآزمون با میانگین ۳۶/۵۱ و انحراف معیار ۱۸ /۵ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی و در مرحلهی پیگیری با میانگین ۲۸/۵۱ و انحراف معیار ۱۸/۵ دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی است. چولگی مثبت نشان میدهد که مشاهدههای دور افتاده از حول میانگین در دامنه راست توزیع است. کشیدگی منفی بیانگر این است که منحنی توزیع دادههای مشاهده شده از توزیع نرمال کوتاهتر است. با توجه به این که انحراف ضرایب کشیدگی کوچک تر از قدر مطلق ۹۶/۱ است، توزیع متقارن میباشد. جزئیات دقیق آماری در جدول شماره ۴-۳ آمده است.
نمودار شماره (۴-۲): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل
نمودار شماره (۴-۳): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل
نمودار شماره (۴-۴): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل
بخش دوم
۳-۳ آمار استنباطی
در این بخش به منظور بررسی روابط میان هر یک از متغیرهای پژوهش از آزمون t نمونه وابسته و مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شده است تا بتوان سطح معنی داری در سطح خطای ۰۵/۰ را تعیین نمود. بدین معنا که هرگاه سطح معنیداری کمتر از ۰۵/۰ بدست آید، بین اجزای متغیرهای پژوهش ارتباط معنیداری وجود دارد. چنانچه سطح معنیداری بزرگ تر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر پذیرفته میشود و عدم وجود رابطه معنیداری بین متغیرهای مورد نظر را نشان میدهد.
۳-۴ آزمون فرضیههای تحقیق
۴-۴-۱- آزمون فرضیهی اول
فرضیهی اول پژوهش به شرح زیر میباشد:
“آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی مؤثر است.”
جدول شماره (۴- ۴) نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون بهزیستی روانشناختی مادران درگروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد. هم چنین نتیجه آزمون لوین در جدول شماره (۴-۵) نیز نشان داده شده است.
جدول شماره (۴-۴): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل
درجه آزادی
معنی داری
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروهها
۴۸
۱۶/۰
۴۲/۱-
۴۹/۳
۹۶/۵۵
۲۵
آزمایش
۴۷/۳
۳۶/۵۷
۲۵
کنترل
جدول شماره (۴-۵): نتایج آزمون لوین
آزمون لوین
F
سطح معناداری
۰۰۱/۰
۹۷/۰
به منظور مقایسهی نمرات پیشآزمون بهزیستی روان شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد. نتیجهی آزمون لوین در جدول شماره (۴-۵) عبارت است از (۰۵/۰۹۷/۰= levene ‘s p ). سطح معناداری گزارش شده حاکی از این است که واریانسهای بهزیستی روانشناختی مادران در دو گروه کنترل و آزمایش برابر میباشد. میانگین نمرات پیشآزمون بهزیستی روانشناختی مادران درگروه آزمایش ۹۶/۵۵ و در گروه کنترل ۳۶/۵۷ است. با فرض برابری واریانسها، معیار تصمیمی(p) برابر ۱۶/۰، بزرگتر از ۰۵/۰ است و دلیل کافی برای رد H0 وجود ندارد. بنابراین بین میانگینهای بهزیستی روانشناختی مادران درگروهکنترل و آزمایش با مقدار ۴۲/۱- =t از نظر آماری در نمونه آماری حاضر تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
جدول شماره (۴-۶): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیشآزمون در مؤلفهی بهزیستی روانشناختی مادران را نشان داده است.
جدول شماره (۴-۶): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیشآزمون در مؤلفهی بهزیستی روانشناختی مادران
معنیداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
مؤلفه
۰۰۰۱/۰
۷۵/۱۴۷
۳۲/۲۸۳
۱
۳۲/۲۸۳
پسآزمون
پیشآزمون
۰۰۰۱/۰
۰۶/۱۵۱
۱۵/۲۷۹
۱
۱۵/۲۷۹
پیگیری
۰۰۰۱/۰
۵۳/۱۴۷
۸۸/۲۸۲
۱
۸۸/۲۸۲
پسآزمون
گروه
۰۰۰۱/۰
۸۹/۱۵۴
۶۷/۳۰۴
۱
۶۷/۳۰۴
پیگیری
۹۱/۱
۴۷
۱۲/۹۰
پسآزمون
خطا
۹۶/۱
۴۷
۴۴/۹۲
پیگیری
همانگونه که در جدول شماره (۴-۶) نشان داده میشود در مؤلفهی بهزیستی روانشناختی مادران مقدار (۵۳/۱۴۷= ۴۷/۱F) بدست آمده در سطح (۰۵/۰۰۰۰۱/۰ P=) معنیدار میباشد، به عبارت دیگر بین نمرات پسآزمون بهزیستی روانشناختی مادران گروه آزمایش با گروه کنترل (با تعدیل تأثیر پیشآزمون) تفاوت معنیداری وجود دارد.
در مؤلفهی بهزیستی روانشناختی مادران مقدار (۸۹/۱۵۴ = ۴۷/۱F) بدست آمده در سطح (۰۵/۰۰۰۰۱/۰ P=) معنیدار میباشد به عبارت دیگر بین نمرات پیگیری بهزیستی روانشناختی مادران گروه آزمایش با گروه کنترل (با تعدیل تأثیر پیشآزمون) تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۷ نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای بهزیستی روانشناختی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری را نشان داده است.
جدول شماره (۴-۷): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای بهزیستی روانشناختی مادران دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *