روانشناختی در بین دبیران متأهل و دبیران مجرد به لحاظ آماری معنیداری بود اثر اصلی متغیر وضعیت استخدامی بر درماندگی روانشناختی در بین دبیران رسمی، پیمانی و حقالتدریس به لحاظ آماری معنی داری نبود اما اثر اصلی متغیر وضعیت استخدامی بر بهزیستی روانشناختی در بین دبیران رسمی و پیمانی به لحاظ آماری معنیدار بود اثر تعاملی دو طرفهی وضعیت تأهل و وضعیت استخدامی در بین دبیران روی متغیر درماندگی روانشناختی به لحاظ آماری معنیدار نبود اثر تعاملی دو طرفهی وضعیت تأهل و وضعیت استخدامی در بین دبیران روی متغیر بهزیستی روانشناختی به لحاظ آماری معنیدار نبود. میتوان گفت که میانگین بهزیستی و روانشناختی دبیران رسمی، پیمانی و حقالتدریسیها بین دبیران رسمی با حقالتدریس به لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده شد. میتوان گفت که اثر اصلی شغل همسر بر متغیرهای بهزیستی و درماندگی روانشناختی معنیدار است. اثر اصلی شغل همسر بر درماندگی در بین دبیران دارای همسر شاغل و دبیران دارای همسر خانهدار به لحاظ آماری معنیدار بود اما اثر اصلی متغیر شغل همسر بر بهزیستی در بین دبیران دارای همسر شاغل و دبیران دارای همسر خانهدار معنیدار بود.
بهاری فرکیش (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان رابطهی بین هویت فردی، سبکهای دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در جوانان را در سال ۱۳۸۸ با هدف شناسایی رابطه بین هویت فردی، سبکهای دلبستگی با بهزیستی روانشناختی جوانان دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد و همچنین میزان تأثیر محل اقامت بر هویتیابی و بهزیستی روانشناختی آنان انجام دادهاند. در تبیین نتیجهی این پژوهش میتوان گفت که خوشبختی و خوشی از طریق رویارویی و مواجهه با چالشهای زندگی، مشکلات و نیازها به دست میآید نه از طریق تفریح کردن و عدم داشتن هرگونه کشمکش و تعارض و نه با داشتن یک زندگی یکنواخت و بدون تغییر پستی و بلندی، در حقیقت بهزیستی انسان در گرو تعامل و همراهی مقولات متضاد مثل درد و لذت، بلندپروازی و امیدواری در مقابل رنج و نا امیدی است. در این میان همانگونه که از نتایج این پژوهش بدست آمده محل زندگی، خود دارای رابطهی مثبت معنادار بالایی با میزان احساس بهزیستیش است. زیرا احساس تعلق به محیط و توانایی ادارهی زندگی در محیط بر احساس بهزیستیش تأثیر گذار است.
جوان بخش (۱۳۸۵) اثربخشی مهارتهای مثبتاندیشی به شیوهی گروهی بر منبع کنترل دانشآموزان دبیرستانی پرداخت. یافتههایی پژوهش نشان داد که تغییرات ایجاد شده در میزان منبع کنترل دانشآموزان در اثر ارایهی متغییر مستقل بوده است وآموزش یاد شده در درونیسازی منبع کنترل دانشآموزان دبیرستان مؤثر بوده است.
تاجآبادیپور (۱۳۸۵) اثربخشی مهارتهای مثبتاندیشی را بر رضایت شغلی کارکنان معدن مس سرچشمهی کرمان مورد بررسی قرار داد و به این تیجه رسید که این آموزش بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر وباعث افزایش شادکامی در کارکنان میشود.
فرح بخش (۱۳۸۷) اثربخشی مهارتهای مثبتاندیشی به شیوهی گروهی بر انگیزهی پیشرفت، عزتنفس و شادکامی دانشآموزان پسر پایهی اول دبیرستان جیرفت پرداخت و به این نتیجه رسید که این آموزش باعث افزایش انگیزهی پیشرفت و شادکامی دانشآموزان دبیرستانی میشود.
عبادی و همکاران (۱۳۸۸) اثربخشی مهارتهای مثبت اندیشی با تأکید بر آیات قرآن بر افزایش به امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز پرداخت و به این نتیجه رسید که کاربرد مثبتنگری با تأکید بر قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان مطلقه شهر اهواز مؤثر بوده وتأثیر آموزش مورد نظر، با توجه به نتایج آزمون پیگیری از ثبات لازم برخوردار بوده است.
۲-۱۷-۲- پژوهش های خارجی
در تعداد محدودی از پژوهشها رابطهی بین بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی بررسی شده است. جورج لاندرمن (۱۹۸۴) رابطهی بین بهزیستی و سلامت عمومی را مثبت و قابل توجه گزارش دادهاند (به نقل نبئی، ۱۳۹۱).
وادینگتون، بوش۷۲ (۱۹۹۲) در مطالعه تحت عنوان تأثیر معلولیت کودک روی عملکرد وسلامت روانی مادر ۱۲ جفت مادر را مورد بررسی قرار دادند. سن کودکان و نوجوانان۱۰ تا ۱۹ ساله و جوانان ۱۳ تا ۲۶ ساله با شرایط معلولیت شدید بود و مادران آنها دارای سن ۳۶ تا ۶۸ سال بود مصاحبهای نیمه برنامهریزی شده با مادران در ارتباط با عملکرد روانشناختی مادر و به وطور مستقیم بر نقش عملکرد مادر تأثیر میگذارند (به نقل رقیبی و همکاران، ۱۳۸۲).
آریندل و همکاران (۱۹۹۹) در بررسی رابطهی بین بهزیستی روانشناختی، سلامت عمومی به این نتیجه رسیدند که با افزایش بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش مییابد. شات و ریف در مطالعه رابطهی بهزیستی روانشناختی و شخصیت به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و روانرنجوری رابطهی منفی و معناداری وجود دارد (به نقل برونتی تینکیو و همکاران۷۳، ۲۰۰۶).
مایر (۲۰۰۰) روی ۲۱۷ پدر و مادر کودک ناشنوای آلمانی که کودکان آنان در سنین ۶ تا ۱۲ سال بودند مطالعهای را با شاخص استرس والدین انجام داد و به این نتیجه رسید که هر چه آسیب شنوایی کودکان بیشتر باشد والدین مشکلات بیشتری را هم در ارتباط خود با دیگران و تعدادی از آنان با افراد ناشنوای بزرگسالان ارتباط داشتند افسردگی کمتری را گزارش کردند.
رونی و همکاران (۲۰۰۳) دریافتهاند که بین ابعاد بهزیستی روانشناختی و اضطراب، افسردگی و خصومت رابطهی منفی و معناداری وجود دارد (بیانی و همکاران، ۱۳۸۷).
نتایج پژوهش جاکز (۲۰۰۶) که پژوهشهایی درباره نقش سبکهای مقابله در پاسخ مادران به تنش ناشی از وجود کودک کمتوانذهنی و تأثیر آن در وضعیت سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی انجام شدهاند خانوادهها و مادرانی که بیشتر از سبک مسئله محور بهره میگیرند سطوح پایینتری از فشارهای روانی را تجربه میکنند.
پنبیکر (۱۹۸۸) و بورتون و کینگ (۲۰۰۴) از تأثیر نوشتن در باره هیجانهای مثبت بر روی خلق و شادتر شدن گزارش دادهاند.
در مطالعات سلیگمن، پارکز و رشید (۲۰۰۶) از مقایسهی روش رواندرمانی مثبتگرا در درمان افسردگی با روشهای مرسوم از جمله دارو درمانی و شناخت درمانی و درمان رفتاری شناختی گزارش شده است. مطابق گزارشهای فوق رواندرمانی مثبتگرا تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر روشهای مورد اشاره داشته است.
سلیگمن و همکاران (۲۰۰۶) در دو سطح فردی و گروهی بستههای آموزشی روانشناسی مثبتگرا را برای افزایش شادی و نشاط پایدار و اصیل، خشنودی از زندگی، استفاده از توانمندیهای منشی و افزایش معنا در زندگی تدوین کردهاند.
کلیه مطالعات از اثر بخشی کاربست این مداخلات هم در جمعیتهای بالینی و هم در افراد عادی گزارش دادهاند.
سین و لوبومیرسکی (۲۰۰۹) در فراتحلیل مطالعات انجام شده روانشناسی مثبتگرا در کاهش افسردگی گزارش اثر بخشی مطالعات مختلف را ارائه کردهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۲-۱۸ مقدمه
این فصل به معرفی طرح پژوهشی، جامعهی آماری، روش تحقیق، شیوهی نمونهگیری، ابزار اندازهگیری متغییرها، روش گردآوری دادهها روش تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته است.
۱-
۲-۱۹ نوع طرح پژوهش
روش تحقیق حاضر شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل است. یکی از انواع طرح‌های آزمایشی، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل می‌باشد که پژوهشگر میتواند آزمودنیها را به طور تصادفی به گروههای آزمایشی منتسب کرده و تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته بررسی کند . در این طرح آزمایشی ابتدا آزمودنیها انتخاب شده و سپس به گروههای مورد آزمایش به گونهای تقسیم میشود که شرایط قبل از اجرای آزمایش برای آنها یکسان باشد. پس از آن با دستکاری متغیر مستقل، تأثیر عمل آزمایشی مورد نظر بر روی متغیر وابسته مطالعه میشود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۲۰ جامعهی آماری
۲-
۲-۱-
۲-۲-
۲-
۲-۱-
۲-۲-
جامعه آماری پژوهش،۱۰۰ نفر از ماداران دارای فرزند کم توان ذهنی شهر فردوس بودندکه فرزندانشان در سال۹۱ تحت حمایت بهزیستی بودهاند.
۲-۲۱ نمونه، روش نمونهگیری و حجم نمونه
۳-۴-۱- گروه نمونه
گروه نمونه شامل ۵۰ نفر از ماداران دارای فرزند کمتوانذهنی بودند،که فرزندانشان در سال۹۱ تحت حمایت بهزیستی بود ه اند.
۳-۴-۲- روش نمونهگیری
در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه از روش نمونهگیری تصادفی با جایگزینی تصادفی استفاده شده است و از بین مادران، تعدادی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (۵۰ نفر). از این تعداد به طریق زوج و فرد، آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۵ نفر) جایگزین شدند، بدین ترتیب دو گروه معادل یکدیگر به دست آمد.
۲-۲۲ ابزار اندازهگیری
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل (الف) پرسشنامهی امید به زندگی حلاجیان (۱۳۸۸) (ب) مقیاس زوجی اینریچ (ترجمهی آسوده و همکاران، ۱۹۸۹) و ج) مقیاس بهزیستی روانشناختی- فرم کوتاه ریف (۲۰۰۹) است.
الف) پرسش نامه امید به زندگی حلاجیان
این پرسشنامه مشتمل بر ۳۳ ماده است که آزمودنیها بر اساس مقیاس لیکرت(کاملاً، تقریباً، هرگز)به آن پاسخ میگویند. حداکثر نمره در این آزمون ۹۹ است، هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند نشان دهندهی امید به زندگی بیشتر است. حلاجیان (۱۳۸۸) برای سنجش همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضرایب آلفا رابرای کل نمونه، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۸۹/۰، ۹۴/۰ و ۹۲/۰) گزارش کرد. همچنین برای سنجش روایی این مقیاس، آزمون مجددی پس از ۴ تا ۶ هفته به ۹۵ آزمودنی دختر و ۹۱ آزمودنی پسر که در مرحله اول شرکت داشتند داده شد. ضرایب همبستگی بین نمرههای آزمودنیها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۸۰/۰r= )، (۸۲/۰r=)و (۷۹/۰r=)گزارش شد .
* نتایج مربوط به پایایی
جدول شماره (۳-۱): پایایی پرسشنامهی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل
گروه
تعداد آزمودنیها
همسانی درونی
(آلفای کرونباخ)
تعداد ماده
آزمایش
۲۵
۸۶%
۳۳
کنترل
۲۵
۹۹%
۳۳
ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) امید به زندگی در این تحقیق درگروه آزمایش(۲۵ نفر حجم نمونه)و کنترل (۲۵ نفر حجم نمونه) به ترتیب عبارت است از ۸۶/۰ و ۹۹/۰ که قابل قبول است.
* نتایج مربوط به روایی
روایی محتوا
سلیس و روان بودن و توانایی مجموعه عبارات در اندازهگیری متغیرهای مربوطه مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است.
روایی تفکیکی
نتایج آزمون t بیانگر تفاوت معنادار نمرات امید به زندگی در دو گروه کنترل و آزمایش میباشد. این قدرت ایجاد کنندهی تفاوت توسط این پرسشنامه،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *