نشان دهنده روایی تفکیکی آن است. به عبارت دیگر این پرسشنامه قادر است تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی را به طور معناداری آشکار کند.
۴۱
جدول شماره (۳-۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل
معنی داری
درجه آزادی
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروهها
۰۰۰۱/۰
۵۳/ ۲۴
۷۱/۱۱-
۳۲/۳
۸۰/۷-
۲۵
آزمایش
۳۵/۰
۰۴/۰
۲۵
کنترل
ب) مقیاس زوجی اینریچ
این پرسشنامه ۳۵ پرسش چند گزینهای دارد که برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینههای قوت در رابطه زناشویی به کار می رود.از این پرسش نامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که به مشاوره وتقویت رابطه خود نیاز دارد و برای هریک پرسشهای ۵ گزینهای وجود دارد که چنین است: کاملاً موافقم، موافقم، نه موافق نه مخالف، مخالفم وکاملاً مخالفم. نمره گذاری به صورت ۱ ۲،،۳، ۴، ۵ است و نمره بالا نشان دهنده رضایتمندی زناشویی است .
مؤلفههای دهگانه آن: (رضایت، موضوعهای شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان و جهتگیری مذهبی).
پرسشنامهی زوجی اینریچ توسط دیوید السون و امی السون در سال ۲۰۰۰ روی ۲۵۵۰۱ زوج متأهل اجرا شد. ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاسهای رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض، و تحریف آرمانی به ترتیب از این قرار است ۸۶/۰، ۸۰/۰، ۸۴/۰، ۸۳/۰ و اعتبار بازآزمایی پرسشنامهی برای هر خرده آزمون به ترتیب ۸۶/۰، ۸۱/۰، ۹۰/۰، ۹۲/۰ بوده است. ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش آسوده (۱۳۸۹) با تعداد ۳۶۵ زوج “۷۳۰ نفر” به ترتیب برابر ۶۸/۰ (با حذف سؤال ۲۴ آلفا ۷۸/۰ میشود)، ۷۸/۰، ۶۲/۰ و ۷۷/۰ به دست آمد.
* نتایج مربوط به پایایی
جدول شماره (۳-۳): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل
گروه
تعداد آزمودنیها
همسانی درونی
(آلفای کرونباخ)
تعداد ماده
آزمایش
۲۵
۸۰%
۳۵
کنترل
۲۵
۹۶%
۳۵
ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) این پرسشنامه، در این تحقیق درگروه آزمایش (۲۵ نفر حجم نمونه)و کنترل (۲۵ نفر حجم نمونه) به ترتیب عبارت است از ۸۰/۰ و ۹۶/۰ که قابل قبول است.
۴۲
* نتایج مربوط به روایی
روایی محتوا
سلیس و روان بودن و توانایی مجموعه عبارات در اندازهگیری متغیرهای مربوطه مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است.
روایی تفکیکی
نتایج آزمون t بیانگر تفاوت معنادار نمرات مقیاس زوجی اینریچ در دو گروه کنترل و آزمایش میباشد. این قدرت ایجاد کننده تفاوت توسط این پرسش نامه، نشان دهنده روایی تفکیکی آن است. به عبارت دیگر این پرسشنامهی قادر است تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی را به طور معناداری آشکار کند.
جدول شماره (۳-۴): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل
معنی داری
درجه آزادی
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروه
۰۰۰۱/۰
۰۸/۲۴
۵۹/۶-
۷۰/۱۲
۸۰/۱۶-
۲۵
آزمایش
۵۳/۰
۰۴/۰-
۲۵
کنترل
ج) مقیاس بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف
این مقیاس مشتمل بر ۱۸ ماده برای سنجش ۶ بعد بهزیستی روانشناختی است که براساس مقیاسی ۷ درجهای از (کاملاً مخالف) تا (کاملاً موافق)پاسخ داده می شود. ضریب همسانی درونی زیرمقیاسهای فرم کوتاه مقیاسهای روانشناختی و همچنین ضریب همسانی درونی کل آزمون حدود ۵۰/۰ گزارش شده است. شواهد مربوط به اعتبار همگرای آزمون بهزیستی روانشناختی حاکی از آن است که شش عامل بهزیستی روانی با رضایت از زندگی، عزتنفس و اخلاقیات رابطه مثبت و با افسردگی، شانس و منبع کنترل بیرونی رابطه منفی دارند (اوآنگ۷۴، ۲۰۰۹).
* نتایج مربوط به پایایی
جدول شماره (۳-۵): پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل
گروه
تعداد آزمودنیها
همسانی درونی
(آلفای کرونباخ)
تعداد ماده
آزمایش
۲۵
۶۵%
۱۸
کنترل
۲۵
۹۹%
۱۸
ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بهزیستی روانشناختی در این تحقیق درگروه آزمایش(۲۵ نفر حجم نمونه)و کنترل (۲۵ نفر حجم نمونه) به ترتیب عبارت است از ۶۵/۰ و ۹۹/۰ که قابل قبول است.
* نتایج مربوط به روایی
روایی محتوا
سلیس و روان بودن و توانایی مجموعه عبارات در اندازهگیری متغیرهای مربوطه مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است.
روایی تفکیکی
نتایج آزمون t بیانگر تفاوت معنادار نمرات مقیاس بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف در دو گروه کنترل و آزمایش میباشد. این قدرت ایجاد کننده تفاوت توسط این پرسشنامه، نشان دهنده روایی تفکیکی آن است. به عبارت دیگر این پرسش نامه قادر است تأثیر آموزش مهارتهای مثبتاندیشی را به طور معناداری آشکار کند.
جدول شماره (۳-۶): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل
معنی داری
درجه آزادی
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروهها
۰۰۰۱/۰
۰۱/۲۵
۷۹/۱۰-
۴۲/۲
۲۴/۵-
۲۵
آزمایش
۳۵/۰
۰۴/۰
۲۵
کنترل
۳-۴-
۳-۵-
۲-۲۳ اجرا و روش جمعآوری دادهها
در ابتدا با دریافت معرفینامه از دانشگاه، به اداره بهزیستی شهرستان فردوس مراجعه و پس از هماهنگیهای لازم با ریاست اداره، واحد حراست و توانبخشی، پس از مشخص شدن گروههای آزمایشی و کنترل و اجرای پیشآزمون برای دو گروه، برنامهی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به عنوان عامل آزمایشی یا متغیر مستقل در ۱۳ جلسهی ۹۰ دقیقهای و به صورت هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گردید در حالی که گروه کنترل به برنامههای عادی خود ادامه دادند. پسآزمون برای هر دو گروه انجام شد.
برنامه آموزشی شامل ۳ حوزه کلی: مثبت اندیشی نسبت به خود، مثبت اندیشی نسبت به دیگران، مثبت اندیشی نسبت به زندگی (دنیا) خواهد بود.
جدول شماره (۳-۷): ساختار کلی جلسات آموزش مهارتهای مثبتاندیشی
جلسه
هدف
شرح اقدامات
اول
آشنایی اعضا با یکدیگر
تشریح اهداف وقوانین ،ارائه توضیحاتی پیرامون جلسات آموزشی
دوم
کشف استعدادها وتوانایی ها ی درونی هر فرد
ارائه فایل صوتی هفت حقیقت درباره شما، دادن توضیحات تکمیلی، ارائه کار عملی
سوم
۱-خودداری از مواجهه با واقعیت عامل اصلی اضطراب،نگرانی ،احساسات منفی وبیماری های جسمی وذهنی.۲-راه حل برای غلبه بر وضعیت اضطراب آوروناراحت کننده(نابود گر نگرانی)
۱-ارائه فایل صوتی واقع بین باشید ودادن توضیحات تکمیلی و راه های تسلط بر آن.
۲-ارائه فایل صوتی نابود گر نگرا نی وچهار گام برای برطرف کردن نگرانی،ارائه کار عملی
چهارم
رهایی از احسا سات منفی
ارائه فایل صوتی ریشه های احساسات منفی ودادن توضیحات تکمیلی وراه های تسلط بر آن وارائه کار عملی
پنجم
تقویت نگاه مثبت به دیگران ولذت بیشتر بردن از زندگی
تعریف مثبت اندیشی وارائه راهکارهای برای رسیدن به تفکر مثبت در قالب مثال
ششم
ایجاد خوش بینی
توضیحاتی در مورد خوش بینی ورا ه های رسیدن به آن وارائه تمرینی مفید وعملی همراه بامثال های روشن و واضح
هفتم
درست فکر کنیم
ارایه راهکارهای مثبت اندیشی وشادکامی در زندگی اجتماعی همراه با مثال وتمرین عملی
هشتم
مهارت برقراری ارتباط
توضیحاتی در زمینه پنج شیوه ارتباطی و چگونگی کسب این مهارت ها همراه با مثال وکار عملی
نهم
احساس خود باوری
ارائه تکنیک های رسیدن به خودباوری واعتماد به نفس در قالب مثال همراه با کار عملی
دهم
کسب خودآگاهی
تعریف خودآگاهی وارائه تمرین های جهت کسب ورسیدن به خودآگاهی
یازدهم
هدف یابی
چگونه هدفی برای خودتعیین کنیم ودادن آموزش در قالب کار عملی
دوازدهم
مثبت اندیش شویم
ارایه فایل صوتی هفت کلید برای داشتن شخصیت مثبت ودادن توضیحاتی همراه با مثال
سیزدهم
آشنایی با افکار منفی وافکار مثبت
توضیح در مورد اهمیت افکار وانواع آن همراه با مثال وارائه دستور العمل های جهت کنترل هوشمندانه افکار
۲-۲۴ روشهای آماری
دادههای به دست آمده در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی توصیف شده است و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون t (مستقل و وابسته) و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۳
۳-۱ مقدمه
این فصل شامل دو بخش است:
در بخش اول برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده که از طریق پرسشنامه به دست آمده است، از آمار توصیفی جهت توصیف مقطع تحصیلی گروه آزمایش و کنترل و توصیف نمره بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی در گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است.
در بخش دوم فرضیات تحقیق به کمک آزمون t نمونه وابسته و مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که برای پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از نرم افزارهای آماری Spss75 استفاده شده و براساس قاعده نرم افزارهای آماری تصمیمگیری شده است.
بخش اول
۳-۲ تجزیه و تحلیل و توصیف دادههای گردآوری شده
۴-۲-۱- توصیف نمونهی آماری
یکی از فرایندهای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق بخصوص در تحقیقات پیمایشی، دسته بندی و معنی دادن به اطلاعات گردآوری شده و توصیف آنهاست.
جدول شماره(۴-۱): توصیف گروه آزمایش و کنترل
گروهها
فراوانی
درصد فراوانی
آزمایش
۲۵
۵۰
کنترل
۲۵
۵۰
همانطور که درجدول ۴-۱ مشاهده میشود ۲۵ نفر در گروه آزمایش و ۲۵ نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی، نمونه آماری تحقیق را تشکیل میدهند.
نمودار شماره (۴-۱): توصیف گروه آزمایش و کنترل
۴-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش
جدول شماره(۴-۲):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش
گروه آزمایش
مرحله
مؤلفهها
انحراف ضرایب
کشیدگی
چولگی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کشیدگی
چولگی
۹۰/۰
۴۶/۰
۰۵/۱-
۴۶/۰
۷۰/۷
۷۷/۲
۰۴/۵۵
پیشآزمون
بهزیستی
روانشناختی
۹۰/۰
۴۶/۰
۱۸/۱
۲۴/۱
۹۱/۳
۹۷/۱
۲۰/۶۱
پسآزمون
۹۰/۰
۴۶/۰
۷۳/۱
۴۴/۱
۷۱/۴
۱۷/۲
۲۸/۶۱
پیگیری
۹۰/۰
۴۶/۰
۷۱/۰-
۱۹/۰
۱۲۴
۱۳/۱۱
۴۴/۹۰
پیشآزمون
رضامندی زناشویی
۹۰/۰
۴۶/۰
۶۱/۰-
۹۴/۰-
۲۵/۴۸
۹۴/۶
۲۰/۱۰۸
پسآزمون
۹۰/۰
۴۶/۰
۵۶/۰-
۹۶/۰-
۲۹/۴۷
۸۷/۶
۲۸/۱۰۸
پیگیری
۹۰/۰
۴۶/۰
۳۱/۰-
۲۱/۰
۴۷/۲۹
۴۲/۵
۳۲/۵۱
پیشآزمون
امید به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *