ر پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری
گروه
مرحله
تعداد
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
معنی داری
آزمایش
پیشآزمون- پسآزمون
۲۵
۱۶/۶-
۷۱/۲
۳۳/۱۱-
۲۴
۰۰۰۱/۰
پسآزمون- پیگیری
۲۵
۰۸/۰-
۲۷/۰
۴۴/۱-
۲۴
۱۶/۰
کنترل
پیشآزمون- پسآزمون
۲۵
۰۴/۰
۳۵/۰
۵۶/۰
۲۴
۵۷/۰
پسآزمون- پیگیری
۲۵
۰۸/۰
۲۷/۰
۴۴/۱
۲۴
۱۶/۰
میانگین بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش در دو مرحلهی پیشآزمون- پسآزمون با مقدار۳۳/۱۱-=t و سطح ۰۰۰۱/۰=p، از نظر آماری معنیدار شده است. در دو مرحلهی پسآزمون- پیگیری با مقدار ۴۴/۱ -=t و سطح ۱۶/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است.
میانگین بهزیستی روانشناختی مادران در گروه کنترل در دو مرحلهی پیشآزمون- پسآزمون با مقدار۵۶/۰=t و سطح ۵۷/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است. در دو مرحلهی پسآزمون- پیگیری با مقدار ۴۴/۱ =t و سطح ۱۶/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است.
۴-۴-۲- آزمون فرضیهی دوم
فرضیهی دوم پژوهش به شرح زیر میباشد:
“آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر افزایش امید به زندگی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی مؤثر است.”
جدول شماره (۴-۸) نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد. هم چنین نتیجهی آزمون لوین در جدول شماره (۴-۹) نیز نشان داده شده است.
جدول شماره (۴-۸): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل
معنی داری
درجه آزادی
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروهها
۷۳/۰
۴۸
۳۴/۰
۳۶/۵
۹۲/۵۱
۲۵
آزمایش
۲۵/۵
۴۰/۵۱
۲۵
کنترل
جدول شماره (۴-۹): نتایج آزمون لوین
آزمون لوین
F
سطح معناداری
۰۰۲/۰
۹۶/۰
به منظور مقایسهی نمرات پیشآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد. میانگین نمرات پیشآزمون امید به زندگی مادران درگروه آزمایش ۹۲/۵۱ و در گروه کنترل ۴۰/۵۱ است. با فرض برابری واریانسها، معیار تصمیمی(p) برابر ۹۶/۰، بزرگتر از ۰۵/۰ است و دلیل کافی برای رد H0 وجود ندارد. بنابراین بین میانگینهای امید به زندگی مادران در دوگروهکنترل و آزمایش با مقدار۳۴/۰ =t از نظر آماری در نمونه آماری حاضر تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
جدول شماره (۴-۱۰) نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیشآزمون در مؤلفهی امید به زندگی مادران را نشان داده است.
جدول شماره (۴-۱۰): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی امید به زندگی مادران
معنی داری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
مؤلفه
۰۰۰۱/۰
۹۳/۱۸۹
۴۱/۸۷۴
۱
۴۱/۸۷۴
پسآزمون
پیشآزمون
۰۰۰۱/۰
۸۸/۱۸۲
۷۵/۸۷۲
۱
۷۵/۸۷۲
پیگیری
۰۰۰۱/۰
۸۴/۱۷۰
۵۶/۷۸۶
۱
۵۶/۷۸۶
پسآزمون
گروه
۰۰۰۱/۰
۵۴/۱۷۱
۶۵/۸۱۸
۱
۶۵/۸۱۸
پیگیری
۶۰/۴
۴۷
۳۸/۲۱۶
پسآزمون
خطا
۷۷/۴
۴۷
۲۹/۲۲۴
پیگیری
همان گونه که در جدول شماره (۴-۱۰) نشان داده میشود در مؤلفه امید به زندگی مادران مقدار (۸۴/۱۷۰= ۴۷/۱F) بدست آمده در سطح(۰۵/۰۰۰۰۱/۰ P=) معنیدار میباشد به عبارت دیگر بین نمرات پسآزمون امید به زندگی مادران گروه آزمایش با گروه کنترل (با تعدیل تأثیر پیشآزمون) تفاوت معنیداری وجود دارد.
در مؤلفهی امید به زندگی مادران مقدار (۵۴/۱۷۱ = ۴۷/۱F) بدست آمده در سطح (۰۵/۰۰۰۰۱/۰ P=) معنیدار میباشد به عبارت دیگر بین نمرات پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش با گروه کنترل (با تعدیل تأثیر پیشآزمون) تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۱۱ نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری را نشان داده است.
جدول شماره (۴-۱۱): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری
گروه
مرحله
تعداد
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
معنی داری
آزمایش
پیشآزمون- پسآزمون
۲۵
۴۰/۸-
۴۰/۳
۳۴/۱۲-
۲۴
۰۰۰۱/۰
پسآزمون- پیگیری
۲۵
۰۴/۰-
۲۰/۰
۰۰/۱-
۲۴
۳۲/۰
کنترل
پیشآزمون- پسآزمون
۲۵
۰۴/۰
۳۵/۰
۵۶/۰
۲۴
۵۷/۰
پسآزمون- پیگیری
۲۵
۰۸/۰
۲۷/۰
۴۴/۱
۲۴
۱۶/۰
میانگین امید به زندگی مادران در گروه آزمایش در دو مرحلهی پیشآزمون- پسآزمون با مقدار۳۴/۱۲-=t و سطح ۰۰۰۱/۰=p، از نظر آماری معنیدار شده است. در دو مرحلهی پسآزمون- پیگیری با مقدار ۰۰/۱- =t و سطح ۳۲/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است.
میانگین امید به زندگی مادران در گروه کنترل در دو مرحلهی پیشآزمون- پسآزمون با مقدار۵۶/۰=t و سطح ۵۷/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است. در دو مرحلهی پسآزمون- پیگیری با مقدار ۴۴/۱ =t و سطح ۱۶/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است.
۴-۴-۳- آزمون فرضیهی سوم
فرضیهی سوم پژوهش به شرح زیر میباشد:
“آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی مؤثر است.”
جدول شماره (۴-۱۲) نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد. همچنین نتیجه آزمون لوین در جدول شماره (۴-۱۳) نیز نشان داده شده است.
جدول شماره (۴-۱۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل
معنی داری
درجه آزادی
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروهها
۸۴/۰
۴۸
۱۹/۰
۰۴/۱۱
۴۰/۹۱
۲۵
آزمایش
۰۵/۱۱
۸۰/۹۰
۲۵
کنترل
جدول شماره (۴-۱۳): نتایج آزمون لوین
آزمون لوین
F
سطح معناداری
۰۰۳/۰
۹۵/۰
به منظور مقایسه نمرات پیشآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد. میانگین نمرات پیشآزمون رضامندی زناشویی مادران درگروه آزمایش ۴۰/۹۱ و در گروه کنترل ۸۰/۹۰ است. با فرض برابری واریانسها، معیار تصمیمی(p) برابر ۹۵/۰، بزرگتر از ۰۵/۰ است و دلیل کافی برای رد H0 وجود ندارد. بنابراین بین میانگینهای رضامندی زناشویی مادران در دوگروهکنترل و آزمایش با مقدار ۱۹/۰ =t از نظر آماری در نمونهی آماری حاضر تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
جدول شماره (۴-۱۴) نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیشآزمون در مؤلفهی رضامندی زناشویی مادران را نشان داده است.
جدول شماره (۴-۱۴): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی رضامندی زناشویی مادران
معنیداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
مؤلفه
۰۰۰۱/۰
۴۳/۲۹
۱۵۸۴
۱
۱۵۸۴
پسآزمون
پیشآزمون
۰۰۰۱/۰
۴۴/۳۰
۸۱/۱۶۲۸
۱
۸۱/۱۶۲۸
پیگیری
۰۰۰۱/۰
۴۵/۶۷
۱۸/۳۶۳۰
۱
۱۸/۳۶۳۰
پسآزمون
گروه
۰۰۰۱/۰
۰۹/۶۹
۷۶/۳۶۹۶
۱
۷۶/۳۶۹۶
پیگیری
۸۱/۵۳
۴۷
۳۵/۲۵۲۹
پسآزمون
خطا
۵۰/۵۳
۴۷
۷۸/۲۵۱۴
پیگیری
همانگونه که در جدول شماره (۴-۱۴) نشان داده میشود در رضامندی زناشویی مادران مقدار (۴۵/۶۷ =۴۷/۱F) بدست آمده در سطح (۰۵/۰۰۰۰۱/۰ P=) معنیدار میباشد به عبارت دیگر بین نمرات پسآزمون رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش با گروه کنترل (با تعدیل تأثیر پیشآزمون) تفاوت معنیداری وجود دارد.
در مؤلفهی رضامندی زناشویی مادران مقدار (۰۹/۶۹ = ۴۷/۱F) بدست آمده در سطح (۰۵/۰۰۰۰۱/۰P=) معنیدار میباشد به عبارت دیگر بین نمرات پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش با گروه کنترل (با تعدیل تأثیر پیشآزمون) تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۱۵ نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون را نشان داده است.
جدول شماره (۴-۱۵): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری
گروه
مرحله
تعداد
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
معنی داری
آزمایش
پیشآزمون- پسآزمون
۲۵
۷۶/۱۷-
۷۰/۱۲
۹۹/۶-
۲۴
۰۰۰۱/۰
پسآزمون- پیگیری
۲۵
۰۸/۰-
۲۷/۰
۴۴/۱-
۲۴
۱۶/۰
کنترل
پیشآزمون- پسآزمون
۲۵
۰۴/۰-
۵۳/۰
۳۷/۰-
۲۴
۷۱/۰
پسآزمون- پیگیری
۲۵
۰۸/۰
۲۷/۰
۴۴/۱
۲۴
۱۶/۰
میانگین رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش در دو مرحلهی پیشآزمون- پسآزمون با مقدار۹۹/۶- =t و سطح ۰۰۰۱/۰=p، از نظر آماری معنیدار شده است. در دو مرحلهی پسآزمون- پیگیری با مقدار ۴۴/۱- =t و سطح ۱۶/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است.
میانگین رضامندی زناشویی مادران در گروه کنترل در دو مرحلهی پیشآزمون- پسآزمون با مقدار۳۷/۰- =t و سطح ۷۱/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است. در دو مرحله پسآزمون- پیگیری با مقدار ۴۴/۱ =t و سطح ۱۶/۰=p، از نظر آماری معنیدار نشده است.
..
فصل پنجم
نتیجهگیری، بحث و پیشنهادات
۴
۴-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه‌ای از یافته‌های پژوهش ارائه شده است. سپس یافته‌های پژوهش مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه محدودیتهای تحقیق ارائه و پیشنهاداتی هم با توجه به نتایج مطالعه نوشته شده است.
۴-۲ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
مجموعاً در این پژوهش ۳ فرضیه اصلی با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر خلاصه می‌گردد:
جدول۵-۱: خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
ردیف
فرضیه
نتیجه
فرضیهی اول
” آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برافزایش بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی مؤثر است.”
تأیید شد
فرضیهی دوم
” آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برافزایش امید به زندگی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی مؤثر است.”
تأیید شد
فرضیهی سوم
” آموزش مهارتهای مثبتاندیشی بر افزایش رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی مؤثر است.”
تأیید شد
۵-۲-۱- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی اول
فرضیهی اول تحقیق عبارت بود از این که ” آموزش مهارتهای مثبتاندیشی برافزایش بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند کمتوانذهنی مؤثر است.”
به منظور مقایسه نمرات پیشآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگینهای بهزیستی روانشناختی مادران درگروهکنترل و آزمایش از نظر آماری در نمونه آماری حاض

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *