No category

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، سود آتی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۸۷۶
۰/۰۱۷۴۲۹
۰/۱۰۳
۰/۱۰۹
۰/۳۳۰
۱
طبق جدول شماره (۵۴-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ۳۳۰/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۰۳/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۵۴-۴) ۸۷۶/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد
جدول شماره (۵۵-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۰۰
۱۸/۱۲۳
۰/۵۵۱
۲
۱/۱۰۱
رگرسیون
۰/۰۳۰
۲۹۷
۹/۰۲۲
Residual
۲۹۹
۱۰/۱۲۳
جمع
جدول شماره (۵۵-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig کمتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (۵۶-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۹۲۵
-۰/۰۹۵
۰/۰۱۹
-۰/۰۰۲
(Constant)
۰/۰۰۲
۳/۰۸۲
۰/۱۶۹
۰/۰۰۸
۰/۰۲۴
سود هر سهم
۰/۰۰۰
۵/۲۷۴
۰/۲۸۹
۰/۰۱۹
۰/۰۹۹
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۵۶-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/002 + 0/024X1 + 0/099 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۵۶-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۲-۳ – ۲: رابطه معناداری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۳ – ۲را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۵۸-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.
طبق جدول شماره (۵۸-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ۱۰۳/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۵۸-۴) ۹۶۴/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۹۶۴
۰/۰۱۷۵۰۹۸۸۵
۰/۰۰۴
۰/۰۱۱
۰/۱۰۳
۱
جدول شماره (۵۹-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۲۰۶
۱/۵۸۶
۰/۰۴۹
۲
۰/۰۹۷
رگرسیون
۰/۰۳۱
۲۹۷
۹/۱۰۶
Residual
۲۹۹
۹/۲۰۳
جمع
جدول شماره (۵۹-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۶۰-۴) : ضرایب معادله رگرسیون۷۷
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۱۱/۸۶۵
۰/۰۱۵
-۰/۱۸۰
(Constant)
۰/۰۸۱
۱/۷۵۳
۰/۱۵۵
۰/۰۷۷
۰/۱۳۴
سود هر سهم
۰/۲۶۲
-۱/۱۲۵
-۰/۱۰۰
۰/۰۶۷
۰/۰۷۵-
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجی جدول شماره (۶۰-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/180 + 0/134X1 – 0/075 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۶۰-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۱ – ۳: رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱-۱ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۱-۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت
هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۶۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۸۴۷
۰/۰۲۳۶۴۲
۰/۰۰۲
۰/۰۰۹
۰/۰۹۴
۱
طبق جدول شماره (۶۲-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ۰۹۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۰۲/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *