فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۶۲-۴) ۸۴۷/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۶۳-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۲۶۶
۱/۳۳۱
۰/۰۷۴
۲
۰/۱۴۹
رگرسیون
۰/۰۵۶
۲۹۷
۱۶/۶۰۱
Residual
۲۹۹
۱۶/۷۵۰
جمع
ANOVA(b)
جدول شماره (۶۳-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود
با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۶۴-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۱۵۲
-۱/۴۳۷
۰/۰۲۵
-۰/۰۳۶
(Constant)
۰/۲۶۲
۱/۱۲۵
۰/۰۶۵
۰/۰۸۹
۰/۱۰۰
تغییرات سود هر سهم
۰/۲۵۲
۱/۱۴۸
۰/۰۶۶
۰/۰۴۱
۰/۰۴۷
قابلیت پیش بینی جریان نقدی
در خروجی جدول شماره (۶۴-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/036 + 0/100X1 + 0/047 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۴۵-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغییرسود هر سهم و قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی بیشتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضیه فرعی ۲-۱ – ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی۲-۱ – ۳را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۶۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰/۰۶۹
۲/۶۹۸
۰/۱۱۳
۲
۰/۲۲۶
رگرسیون
۰/۰۴۲
۲۹۷
۱۲/۴۵۸
Residual
۲۹۹
۱۲/۶۸۴
جمع
طبق جدول شماره (۶۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیتپیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ۱۳۴/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۰۱۱/ ۰ را نشان می دهد که عدد بسیار پایینی می باشد و برازشی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۶۶-۴) ۹۱۷/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۶۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۹۱۷
۰/۰۲۰۴۸۰
۰/۰۱۱
۰/۰۱۸
۰/۱۳۴
۱
جدول شماره (۶۷-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.
جدول شماره (۶۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل
Beta
Std. Error
B
۰/۰۰۰
-۳/۵۸۲
۰/۰۱۵
-۰/۰۵۴
(Constant)
۰/۹۰۸
-۰/۱۱۶
-۰/۰۰۷
۰/۰۷۹
-۰/۰۰۹
تغییرات سود هر سهم
۰/۰۲۱
۲/۳۲۲
۰/۱۳۴
۰/۰۳۲
۰/۰۷۵
قابلیت پیش بینی جریان نقدی
در خروجی جدول شماره (۶۸-۴) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/054 – 0/009X1 + 0/075 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (۶۸-۴)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر ۲β و ۱β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، ۰) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغییرات سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.اما سطح معنی داری مربوط به قابلیت پیش بینی جریان وجوه نقد از ۰/۰۵ کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضیه فرعی ۲- ۳: رابطه بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند، متفاوت است.
فرضیه فوق در دو سطح بالا و پایین انجام می شود.
فرضیه فرعی ۱ -۲- ۳: رابطه معناداری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالایی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ۱-۲-۳ را به صورت آماری بیان کنیم به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول شماره (۷۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
۱/۵۰۰
۰/۰۱۴۰۸۸
۰/۱۶۴
۰/۱۶۹
۰/۴۱۲
۱
طبق جدول شماره (۷۰-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ۴۱۲/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۱۶۴/ ۰ را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۷۰-۴) ۵۰/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (۷۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
۰.۰۰۰
۳۰/۳۰۳
۰/۶۰۱
۲
۱/۲۰۳
رگرسیون
۰/۰۲۰
۲۹۷
۵/۸۹۵
Residual
۲۹۹
۷/۰۹۸
جمع
جدول شماره (۷۱-۴) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود هر سهم و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *