0 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 2000 تا 4000 متر از سطح در یا است و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می‎توان گفت اکثرا بدون پوشش خاکی و با خاکهای بسیار کم عمق همراه با بیرون زدگیهای سنگی بسیار زیاد و از محدودیت های اساسی این واحد شیب تند، عدم پوشش خاکی و فرسایش بسیار زیاد می باشد و مساحت این واحد برابر45. 5 کیلومتر مربع می باشد.
واحد 1. 3 از مشخصات این واحد اراضی کوههای جنگلی کم ارتفاع با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ، شیل، توف و سنگهای آذرین دگرگونی شیب این واحد معمولا بین 25 تا 60 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 800 متر از سطح در یا است و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین از محدودیت های این واحد اراضی می توان به شیب بسیار تند، فرسایش و آبدوی متوسط با زمستانهای سرد اشاره کرد. و مساحت این واحد برابر20. 92 کیلومتر مربع می باشد.
واحد 1. 5 کوههای جنگلی مرتفع متشکل از سنگهای آهکی، شیل، توف و سنگهای آذرین و دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصدو ارتفاع 300 تا 2500 متر از سطح دریا است و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگین از محدودیت های این واحد اراضی می توان به شیب بسیار تند و آبدوی کم تا متوسط اشاره کرد. و مساحت این واحد برابر159. 89کیلومتر مربع می باشد.

جدول 4-2 گروههای خاکهای منطقه
علائم
مشخصات خاکها
مساحت
1. 5
خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق
159. 89
1. 3
خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق
20. 92
1. 1
بدون پوشش خاکی یا بسیار کم عمق
45. 5

شکل شماره 4-5 نقشه خاک حوضه ماسوله رودخان
4-6 پوشش گیاهی
عوامل جغرافیایی و شرایط توپوگرافی موجب تنوع پوشش جنگلی و گونه های درختی در محدوده مورد مطالعه شده است. البته دخالت انسان در محیط طبیعی جهت بهره برداری از این منابع به لحاظ اقتصادی و معیشتی در ایجاد نوسانات پوشش گیاهی و تغییر گونه های درختی غیر قابل انکار می باشد.
واحد B اراضی فاقد پوشش گیاهی می باشد و بخش کوچکی از شمال حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 0. 25 کیلومتر مربع می باشد. واحدDF زراعت و دیم می باشد و در جنوب غربی حوضه به صورت پراکنده پخش شده است و مساحت این واحد برابر 9. 72کیلومتر مربع می باشد. واحد F1 اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم می باشد و در بخش های مرکزی شمالی و جنوب حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 189. 65 کیلومتر مربع می باشد. واحد F2 اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم می باشد و بخش کوچکی از شمال و جنوب حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 11. 16 کیلومتر مربع می باشد. واحد FO اراضی مخلوط باغ و زراعت می باشد و بخش شمال غربی حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 10. 80کیلومتر مربع می باشد. واحد I1 اراضی زراعی بدون محدودیت می باشد و بخش کوچکی از شرق حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 1. 86 کیلومتر مربع می باشد. واحد R1 اراضی مرتعی متراکم می باشد و بخش کوچکی از غرب حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 2. 57 کیلومتر مربع می باشد. واحد T اراضی چایکاری می باشد و بخش کوچکی از شمال شرقی حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 0. 29 کیلومتر مربع می باشد.
جدول شماره 4-3 نوع پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان
علائم
نوع پوشش گیاهی
مساحت
B
ارضی فاقد پوشش گیاهی
0. 25
DF
زراعت دیم
9. 72
F1
اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم
189. 65
F2
اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم
11. 16
FO
مخلوط باغ و زراعت
10. 80
I1
اراضی زراعی بدون محدودیت
1. 86
R1
اراضی مرتعی متراکم
2. 57
T
چایکاری
0. 29

شکل شماره 4-6 نقشه پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان

4-7 زمین شناسی
مجموعه سنگها و تشکیلات موجود در محدوده استان گیلان از پرکامبرین تا دوره حاضر قدمت دارند و از نظر ریخت شناسی از دو قسمت مجزای زیر تشکیل شده اند.
1-جلگه ی هموار گیلان و کرانه های شمالی و شمال غربی دریای خزر.
2-کوههای البرز و تالش در جنوب و جنوب غربی.
موقعیت جغرافیایی گیلان در جنوب غربی دریای خزر این استان را از مساعدترین شرایط اقلیمی بهره مند ساخته و مواهب طبیعی کم نظیر آن نتیجه تداوم همین شرایط در طول زمان می باشد. مجموعه این ویژگیها بازتاب پدیده های بسیار متنوع و پیچیده ای می باشند که در طول زمانهای زمین شناسی به تدریج شکل گرفته اند. ویژگیهای فیزیکی سنگهای تشکیل دهنده ناهمواریها، چه از نظر نحوه شکل پذیری در برابر حرکات متنوع و مکرر زمین ساخت و چه در ارتباط با دخالت فرآیندهای بیرونی، نقش قابل توجهی به عهده دارند، لذا مطالعه را با شناخت خلاصه ای از مجموعه های چینه شناسی سنگها، با توجه به دورانهای زمین شناسی حوضه از قدیم به جدید دنبال می کنیم.
واحد Pzus متعلق به پالئوزوئیک زیرین بوده و در قسمت شمالی و جنوبی حوضه قرار دارد. . به لحاظ لیتولوژی شامل سنگ تخریبی اسپیلیتی و بازالتی و آندزیتی و فیلیتی متداخل با سنگهای آهکی همراه با مقداری تداخل های کوارتزیتی و کنگلومرایی می باشد. و مساحت آن برابر33. 15 کیلومتر مربع می باشد.، واحد Pzus متعلق به پالئوزوئیک زیرین بوده و به صورت پراکنده د قسمتهای جنوبی حوضه دیده می شود لیتولوژی آن شامل سنگ آهک متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری و به طور محلی چرت دار می
ب
اشد. و مساحت آن برابر4. 53 کیلومتر مربع می باشد، واحد K1i متعلق به کرتاسه زیرین( ژوراسیک )بوده و در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آهک دانه ریز خاکستری روشن با آمونیت ولکانیت بازی و مساحت آن برابر32. 53کیلومتر مربع می باشد، واحد K2ls متعلق به کرتاسه زیرین بوده و در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آهک ماسه ای خاکستری و مساحت آن برابر23. 74 کیلومتر مربع می باشد، واحد K2vاین واحد چینه شناسی متعلق به کرتاسه زیرین بوده و در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آتشفشانی بازی و مساحت آن برابر9. 96 کیلومتر مربع می باشد، واحد maاین واحد چینه شناسی در قسمتهای مرکزی و شرقی حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ آتشفشانی بازی و مساحت آن برابر9. 96 کیلومتر مربع می باشد، واحدMT این واحد چینه شناسی در قسمتهای جنوبی حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ فیلیت و میکاشیست درجه پایین، با تداخل کوارتزیتی و مساحت آن برابر34. 36کیلومتر مربع می باشد، واحدMtg این واحد چینه شناسی در قسمتهای جنوبی شرقی حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل سنگ شیست و گنیس بیوتیت دار و بطور محلی آمفیبول و مساحت آن برابر7. 72کیلومتر مربع می باشد، واحد Pgt این واحد چینه شناسی متعلق به پالئوژن و در قسمت کوچکی در شمال حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل رسوب های توف دار و آهکی، توف های اسیدی مایل به سبز و مساحت آن برابر1. 91کیلومتر مربع می باشد، واحدQ1da این واحد چینه شناسی متعلق به عهد حاضر و در قسمت کوچکی در شمال حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی و مساحت آن برابر0. 46کیلومتر مربع می باشد، واحدQal این واحد چینه شناسی متعلق به عهد حاضر و در قسمت کوچکی در شرق حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل نهشته های آبرفتی دشت های سیلابی و مساحت آن برابر2. 81کیلومتر مربع می باشد، واحدQal این واحد چینه شناسی متعلق به عهد حاضر و در قسمت کوچکی در شرق حوضه دیده می شودلیتولوژی آن شامل نهشته های آبرفتی دشت های سیلابی و مساحت آن برابر2. 81کیلومتر مربع می باشد، واحد TJsاین واحد چینه شناسی متعلق به تریاس ژوراسیک و در تقریبا در بیشتر نقاط حوضه به صورت پراکنده دیده می شودلیتولوژی آن شامل ماسه سنگ و زغال سنگ و مساحت آن برابر 58. 97کیلومتر مربع می باشد، واحد TRs این واحد چینه شناسی متعلق به تریاس ژوراسیک و به صورت لایه باریکی در مرکز و به سمت شرق حوضه کشیده شده است. لیتولوژی آن شامل سنگ آهک دولومیتی توده ای و مساحت آن برابر 8. 78کیلومتر مربع می باشد

جدول شماره 4-4 مساحت زمین شناسی ماسوله رودخان
علائم
نوع زمین
مساحت
G
توده های نفوذی بازیک، دیوریت و گابرو
3. 17
K1i
سنگ آهک دانه ریز خاکستری روشن
32. 53
K2ls
سنگ آهک ماسه ای خاکستری
23. 74
K2v
سنگ آتشفشانی بازی
9. 96
ma
متاآرکوز
4. 20
MT
فیلیت و میکاشیست
34. 36
Mtg
شیست و گنیس های بیوتیت دار
7. 72
Pgt
رسوب های توف دار و آهکی
1. 91
Pzuc
آهک پالئوزیک زیرین
4. 53
PZus
سنگ تخریبی اسپیلیتی و بازالتی و آندزیتی
33. 15
Q1da
نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی
0. 46
Qal
نهشته های آبرفتی و دشتهای سیلابی
2. 81
TJs
ماسه سنگ و زغال سنگ
58. 97
TRs
سنگ آهک دولومیتی توده ای
8. 78

شکل شماره4-7 نقشه زمین شناسی حوضه ماسوله رودخان

4-8 اقلیم
اقلیم حوضه ماسوله رودخان به طور عمده از چهار عامل تاثیر گذار مهم شامل عرض جغرافیایی، ارتفاع، منابع آبی و توده هواهای تاثیر گذار شکل گرفته است. عوامل دیگر نظیر پوشش گیاهی، جنس زمین، فعالیت های صنعتی و کشاورزی و. . . بر اقلیم اثر گذاشته و یا از آن تاثیر می گیرد.

4-8-1 درجه حرارت
از مهمترین عناصر جوی، درجه حرارت می باشد. دمای هر محل تابع توپوگرافی محل، عرض جغرافیایی، دوری ویا نزدیکی به دریا ، سامانه های جوی گذری از آن محل و. . . می باشد. به طور معمول برای معرفی دما سه مورد از شاخص های دمایی شامل میانگین دما، میانگین دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر، استفاده می گردد. از شکل شماره 3-1 نمودار دمایی ایستگاه ماسوله رودخان را نشان می دهد.

جدول شماره4-5 حداقل حداکثر و میانگین درجه حرارت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91
پارامتر
ماه
میانگین دمای حداکثر
میانگین دمای حداقل
میانگین دما
فروردین
14. 5
5. 76
10. 13
اردیبهشت
17. 22
9. 42
13. 32
خرداد
21. 48
13. 6
17. 54
تیر
23. 58
16. 1
19. 84
مرداد
24. 98
16. 96
20. 97
شهریور
20. 6
14. 56
17. 58
مهر
18. 52
11. 22
14. 87
آبان
12. 86
6. 42
9. 64
آذر
9. 88
3. 1
6. 49
دی
8. 68
1. 52
5. 1
بهمن
8. 22
0. 38
4. 3
اسفند
9. 9
1. 8
5. 85

بیشترین میانگین دما در ماه مرداد برابر 20. 97 و کمترین میانگین دما در ماه بهمن برابر 4. 3 درجه سانتیگراد می باشد بیشترین حداکثر دما در ماه مرداد برابر 24. 98 و کمترین حداکثر دما در ماه بهمن برابر 8. 22درجه سانتیگراد می باشد بیشترین حداقل دما در ماه مرداد برابر 16. 96و کمترین حداقل دما در ماه بهمن برابر 0. 38 درجه سانتیگراد می باشد.

شکل شماره 4-1 نمودار دمایی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91

4-8-2 ب
ارش
مهمترین عنصر جوی بارش محل است، که تعیین کننده اقلیم و چرخه آب هر منطقه می باشد. بارش هر محل تابع سه عامل رطوبت کافی در محل، عامل بالا برنده قوی و هسته های تراکم می باشد. با وجود دریای خزر و دیواره البرز و از طرف دیگر محل نفوذ و گذر سامانه های جوی، شرایط بارش برای همه فصول – با در صدهای متفاوت- برای جلگه گیلان فراهم است. با توجه به جدول شماره 3-7 و شکل شماره 3-1 میزان بارش منطقه را نشان می دهد.
بیشترین بارندگی در ماه آبان برابر 135. 04 میلیمتر و کمترین بارندگی برابر 33. 62 میلیمتر در ماه مرداد می باشد.

جدول شماره4- 6 بارندگی ماهانه ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91
پارامتر
ماه
میزان کل بارندگی
فروردین
82. 94
اردیبهشت
85. 84
خرداد
54. 48
تیر
50. 08
مرداد
33. 62
شهریور
112. 28
مهر
74. 22
آبان
135. 04
آذر
75. 48
دی
68. 04
بهمن
89. 44
اسفند
96. 52

جدول شماره4-7 بارندگی فصلی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91
پارامتر
ماه
میزان کل بارندگی
بهار
223. 26
تابستان
145. 9
پاییز
284. 74
زمستان
254

شکل شماره 4-2 نمودار بارندگی ماهانه ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91

شکل شماره 4-3 نمودار بارندگی فصلی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91

4-8-3 رطوبت نسبی
وجود رطوبت نسبی در جو، تاثیرات خاص خود نظیر تعدیل دما، آسایش انسان و. . . را برمحیط اطراف دارد. جلگه گیلان به دلیل همجواری با دریای خزر و وزش باد در اکثر اوقات از سمت دریا بر روی خشکی باعث بالا بودن رطوبت نسبی ماهانه در بیشتر فصول سال در محل شده است.
بیشترین حداکثر رطوبت نسبی برابر100 می باشد و کمترین حداقل رطوبت نسبی در ماه دی برابر 16 درصد و بیشترین حداقل رطوبت نسبی در ماه شهریور برابر 39. 4 درصد می باشد. بیشترین میانگین رطوبت نسبی در ماه شهریور برابر 69. 7 درصد و کمترین میانگین رطوبت نسبی در ماه دی برابر 58 درصد می باشد.

جدول شماره4-8 حداکثر، حداقل و میانگین رطوبت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91
پارامتر
ماه
کمترین رطوبت
بیشترین رطوبت
میانگین رطوبت
فروردین
21. 8
100
60. 9
اردیبهشت
27. 8
100
63. 9
خرداد
29. 8
100
64. 9
تیر
38. 4
100
69. 2
مرداد
28. 4
100
64. 2
شهریور
39. 4
100
69. 7
مهر
28. 2
100
64. 1
آبان
21
100
60. 5
آذر
18. 8
100
59. 4
دی
16
100
58
بهمن
20
100
60
اسفند
18. 8
100
59. 4

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *