ز قدرت دولتی برای منافع شخصی
بانک جهانی(۱۹۹۷)
سوء استفاده از اختیار واگذار شده برای منافع شخصی
USAID(2005)
استفاده ناصحیح از قدرت واگذارشده برای سود شخصی ، بعنوان رفتاری در بخشی از ادارات دولتی که بطور ناصحیح و غیرقانونی خودشان را توانگر می نمایند .
Transparency International
(۲۰۰۶)
فساد دربگرینده رفتاری است که در بخشی از ادارت دولتی و خصوصی اتفاق می افتد . بطوریکه افراد بوسیله آن بطور ناصحیح و غیر قانونی خود را توانگر و غنی می کنند و یا بوسیله استفاده نامناسب موقعیتی که در آن قراردارند موجب کاهش استفاده دیگران می شوند .
بانک توسعه آسیا
اقدام به انجام کاری به قصد کسب مزیت هایی بدون ارتباط با ماموریت ادرای و حقوق دیگر افراد . استفاده از امانت اداری برا یتحصیل منافعی برای خود یا فرد دیگری در تضاد با حقوق بقیه.
Garner B(2004)
اقدامی که به قصد بدست آوردن منافع شخصی متنافض با ماموریت رسمی وحقوق دیگران که شامل رشوه نیز می شود اما وسیع تر می باشد زیرا این عمل می تواند بطور فاسدانه انجام شود با این وجود مزیت حاصله به دیگران پیشنهاد نمی شود .
Lectric Law Library
استفاده نامناسب از قدرت دولتی ، اختیار یا اداره برای منافع شخصی از طریق رشوه ، اخاذی ، تاثیر نامحسوس ، انتصاب اقوام به مشاغل مهم ، کلاه برداری و تقلب ، speed money ، اختلاس
United Nations Development Programme
۲۰۰۳
فساد عبارت است است از سوء استفاده از قدرت سیاسی یا اقتصادی به منظور رضایت شخصی یا منافع گروهی و به مخاطره انداختن منافع و قوانین قانونی و مشروع ایالتی ، اجتماعی ، گروهی و شخصی .
(Danilovik 2007)
انواع فساد
انواع اثرات متقابل
با تنظیم کنندگان دولتی
با خریدران
با بیماران
بین تنظیم کنندگان دولتی و ارائه کنندگان ، خریداران یا ارائه کنندگان
بین خریدران و تامین کنندگان
بین خریداران و ارائه کنندگان
بین تامین کنندگان یا ارائه کنندگان خدمات و بیماران
دزدی
(برداشتن منابع بطور غیر قانونی یا بدون اجازه )
سازش در اختلاس
(تخصیص فریب آمیز منابع) توسط تنظیم کنندگان دولتی
حیف ومیل توسط ارائه کنندگان
آزاد نکردن در قرارداد با ارائه کنندگان
اختلاس توسط مدیران در سازمان های ارائه کننده
آزاد نکردن در قرارداد با سازمان های ارائه کننده
کش رفتن تسهییلات توسط کارکنان بخش سلامت
استفاده شخصی از تسهییلات و تجهییزات دولتی توسط کارکنان بخش سلامت
فروش دارو یا تسهییلاتی که کارکنان بخش سلامت تصور می کنند رایگان است .
رشوه
رشوه برای اتخاذ تصمیمات تنظیمی در جهت منافع ارائه کنندگان ، خریداران یا تامین کنندگان
رشوه برای کسب اعتبار،مجوز و تاییدیه (مانند ثبت دارو) یا نتایج بازرسی
تصمیمات سیاستگزاری موجب ایجاد شغل های سیاسی یا ادارای دولتی گردد.
رشوه یا بازپرداخت برای انعقاد قراردادهای سودآور برای تامین کنندگان
رشوه یا بازپرداخت برای انعقاد قراردادهای سودآور برای ارائه کنندگان
تفاوت اجرت عملکرد توسط متخصصین برای ارجاع دادن کارکنان سلامت به ارجاعات القائی
پرداخت های غیررسمی بوسیله بیماران به پزشکان برای دستیابی به کیفیت
گمراه کردن و ارائه اطلاعات غیر صحیح
(تحریف اطلاعات برای کسب منافع شخصی)
گزارشات غلط توسط تامین کنندگان ، خریداران یا ارائه کنندگان به تنظیم کنندگان دولتی
تحریف اطلاعات برای انعقاد قرارداد در جهت منافع ارائه کنندگان
ادعاهای بیمه ای غلط با سوء استفاده در تجویز
(تجویزهای جعلی و ساختگی برای پرداخت کنندگان مالی)
غیبت (صرف زمان کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد ارائه خدمت)
ترویج غلط دارو به تجویز کننده گان شامل بهره گیری از داروهای آزمایشی در بازار دارویی
تقلب اعتبارنامه توسط کارکنان بخش سلامت ،تامین کنندگان ، تقاضای القایی یا کاهش یافته تامین کننده
ترویج غلط دارو یا دیگر محصولات برای بیماران
مرور نظام مندی در خصوص روش های کاهش فساد در نظام سلامت صورت گرفته است که در جدول ذیل خلاصه گردیده است 🙁 ۴۱)
نوع مداخله برای کاهش فساد
فرایند ها
انتشار اطلاعات
تعریف : توزیع اطلاعات به منظور تغییر دانش ، گرایش یا اعتقاد در خصوص فساد یا ایجاد مهارت هایی جهت یافتن فساد
ارتقاء دانش می تواند اداراکات را تغییر دهد و انگیزه رفتار فاسدانه را کاهش دهد یا منجر به ایجادانگیزه در انجام اقدامات ضد فساد شود . صلاحیت شناسایی واقدام در خصوص فساد را ارتقاء می دهد .
کاهش انحصار گرائی
تعریف : افزایش محدوده انتخاب ارائه کنندگان خدمات ویژه یا تامین کنندگان جایگزین
وجود سایر انتخاب ها می تواند بعنوان بازدارنده ای برای اقدامات فاسدانه محسوب گردد و موجب بهبود ظرفیت در ارتقاءکارایی و کیفیت به علت افزایش انتخاب ها گردد . قدرت انتخاب مصرف کننده باعث کاهش انگیزه ارائه کننده در پیشنهاد رشوه یا کاهش خدمت می شود .
کاهش انگیزه
تعریف : برداشتن یا کاهش مشوق ها یا عواملی که موجب انگیزه رفتار فاسدانه می گردد.
افزایش درآمد و مشوق های مالی می تواند فشار انجام رفتار فاسدانه را کاهش دهد .
افزایش شفافیت و پاسخگوئی
تعریف : افزایش شفافیت و پاسخگوئی در فرایند تصمیم گیری .بعنوان مثال با مشارکت ذینفعان یا اجباری نمودن مستندسازی تصمیم هایی که اجازه دسترسی آزاد دارد.
ارتقا افشا اطلاعات درباره فرایندتصمیم گیری ، عملکرد و افزایش قابلیت پاسخگوئی می تواند انگیزه و فرصت رفتارفاسدانه را بکاهد و انگیزه مقابله با فساد را افزایش دهد .رقابت آگاهانه موجب کاهش فرصت ارائه کنندگان و تامین کنندگان برای پیشنهاد رشوه و بازپرداخت و یا ارائه اطلاعات ناصحیح می گردد. از جمله اقدامات می توان به بازمهندسی در فرایند عقد قرارداد یا تامین از طریق ارتقا اطلاعات (آسان کردن مقایسه) ، آموزش کارکنان (جهت درخواست و ارزیابی قیمت یا مذاکره قرارداد) ، ساختارهایی برای تسهیل قیمت گذاری و عقدقرارداد رقابتی و آزاد اشاره نمود .
کاهش رای و نظر شخصی
تعریف : کاهش رای و نظر افرادی که قدرت دارند.
کاهش قدرت خودگردانی افراد برای ایجاد تصمیم هایی که می تواند فرصت ایجاد فساد را بکاهد . کاهش قدرت می تواند از طریق تقسیم وظایف بین افراد برای ایجاد بررسی و توازن یا معرفی روش های اجرای استاندارد است .
بهبود کشف و مقابله با فساد
تعریف : ارتقاء شناسایی فساد و مجازات عاملین آن ، بررسی گذشته افراد از طریق نظارت ، حفاظت داخلی ، کنترل تقلب ، بازجوئی ، حراست و پاداش دادن و در نظرگرفتن جریمه های سنگین و ارفاق کمتر
افزایش کشف می تواند بعنوان یک مانع (کاهش انگیزه) محسوب شود و می تواند فرصت انجام فساد را کاهش دهد (اگر مجازات موجب برکناری افرادی که رفتار فاسدانه انجام می دهند از قدرت و موقعیتشان شود)
ایجاد دفاتر مستقل
تعریف : ایجادنمایندگی های مستقلی برای رهبری متمرکز ، هماهنگی و اجرای اقدامات جهت مقابله با فساد
رهبری و هماهنگی می تواند کمک نماید که سیاست های مقابله با فساد اثربخشی در حال اجرا می باشد .
درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمر شکن از شاخص های مهم جهت محاسبه مشارکت عادلانه در بخش سلامت محسوب می گردد.انتظار داشتن خانوارها برای بسیاری از کمک های مالی برای مراقبت بهداشتی شان معقول می باشد حتی در کشورهای ثروتمند با داشتن بیمه سلامت خصوصی و عمومی پیچیده،خصوصا برای بیماری هایی که مکرر اتفاق افتاده و برای درمان ارزان هستند. به هر حال با اتکای به پرداخت های مستقیم از جیب برای مراقبت از سلامت ممکن است استانداردهای مرسوم زندگی را به خطر اندازد و رفاه خانوارها را مختل سازد.(۳۵)
پرداخت های مستقیم از جیب برای مراقبت سلامت همچنین می تواند بسیاری از مردم را از داشتن سلامت لازم بوسیله ایجاد مانع های دسترسی در فقرا باز دارد. یک بررسی از ۸۹ کشور جهان نشان داده است که تقریبا ۱۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان از فاجعه مالی به دلیل هزینه های بالای پرداخت مستقیم از جیب در رنج هستند. (۳۶)
در سال ۲۰۰۳ خانم کی زو و همکارانش هزینه کمرشکن خانوار را در یک تحلیل چند کشوری مورد بررسی قرار دادند. آنها داده ها را از سرشماری هزینه خانوار در ۵۹ کشور به دست آوردند و بوسیله تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مورد نظر را بر هزینه کمرشکن خانوار بررسی کردند. هنگامی که سهم مالی خانوارها از نظام سلامت هزینه های بهداشتی ودرمانی خانوار) بیش از ۴۰ درصد) از مخارج خانوار را شامل شود) بعد از حذف نیازهای معیشتی( خانوارها در دام هزینه کمرشکن یا اسفبار قرار می گیرند، که در متدولوژی مطالعه ما نیز این میزان ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.آنها به این نتیجه رسیدند که سهم پرداخت های کمرشکن به صورت پرداخت از جیب گستره وسیع و متنوعی در میان کشورها دارد. بالاترین نرخ های پرداخت کمرشکن در بعضی از کشورهای در حال گذار و آمریکای جنوبی قرار داشت.(جدول شماره ۱) (۳۷)
درمطالعه ای شاخص مواجه خانوارها با هزینه های کمرشکن با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار برای سالهای ۱۳۸۲ – ۱۳۸۶در ایران محاسبه شده است.مطابق یافته های تحقیق در سال ۱۳۸۶ حدود۲.۵ درصد از مردم با هزینه های اسفبار بهداشتی و درمانی مواجه می باشند، ۶ درصد از مردم بین سی تا چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های بهداشتی می کنند، ۱۱ درصد از مردم بین ده تا سی درصد و ۸۰.۵ درصد از مردم بین صفر تا ده درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های بهداشتی می کنند.
سهم خانوارهای دچار هزینه ها فاجعه بار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲ درصد و۳ درصد بوده است .
سهم خانوارهای دچار هزینه ها فاجعه بار یا در معرض خطر یعنی کسانی که بیش از۴۰درصد ظرفیت پرداخت خود را صرف هزینه های درمانی می کنند (گرو ههای ۳ و ۴ در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی) ، در مناطق روستایی ۱۰.۳۵ درصد بوده که به طور قابل ملاحظه ای بیش از مناطق شهری(۶.۵ درصد)است.
در مطالعه ما نیز چارک های درآمدی دوم و سوم نیز بیشترین مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت را داشته اند.با توجه به اینکه منطقه مینودر کارگرنشین است و سواد اکثریت سرپرستان خانوارها زیر دیپلم است به طوریکه در مطالعه ما ۶۱ درصد از سرپرستان خانوار سواد زیر دیپلم داشتند و ۳۳ درصد آنها بی سواد بودند.تنها ۹ درصد سرپرستان تحصیلات دانشگاهی داشتند به طبع در این جمعیت درآمد پایین تر و مشکلات سلامتی به جهت تغذیه نامناسب بیشتر بوده در نتیجه این جمعیت مواجه بیشتر با هزینه کمرشکن سلامت دارند.
از سوی دیگر، در رابطه با فراوانی افرادی که کمتر از ۱۰ درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های درمانی می کنند و اصطلاحاً وضعیت آنها مطلوب قلمداد می شود، وضعیت در شهرها ( ۸۴ درصد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *