خدمات ارتقاء دهنده ، پیشگیرانه ، درمانی و توانبخشی سلامت داشته باشند. (۶۹) این هدف بعنوان پوشش فراگیر و همگانی و گاه پوشش سلامت همگانی تعریف می شود . بر اساس یافته های مطالعه حاضر داشتن پوشش همگانی نیازمند تقویت مکانیسم های پیش پرداخت ، توزیع مناسب ارائه دهندگان در کشور ، کاهش تعرفه بخش خصوصی و دولتی ، بهبود نظام نظارت بر ارائه خدمات ، شناسایی و پاسخگوئی به فناوریهای نوین سلامت و اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است .
گیتوندی (۲۰۱۰) در مرورنظامند خود جهت کاهش پرداخت از جیب غیر رسمی راهکارهایی مانند انتشار اطلاعات ، کاهش انحصار گرائی، کاهش انگیزه، افزایش شفافیت و پاسخگوئی، کاهش رای و نظر شخصی، بهبود کشف و مقابله با فساد و ایجاد دفاتر مستقل را بعنوان مداخلات پیشنهادی ارائه نموده است ، در مطالعه حاضر نیز توجیه برخی مسئولین وزارت بهداشت به دلیل میزان تعرفه عاملی در ایجاد میزی مطرح شده است که با ایجاد دفاتر مستقل نظارتی می توان از تاثیر گذاردن رویکردهای گوناگون سیاستگذاران بر نظارت کاست و با افزایش قدرت نظارت موجب گاهش پرداخت از جیب غیر رسمی شد . از طرف دیگر کد های مرتبط با پرداخت زیرمیزی نشان داد چون امکان نظارت بر مراکز غیر طرف قرارداد به دلیل اینکه ارتباط مالی ارائه دهندگان با سازمان های بیمه گر ندارند از طرف این سازمان ها امکانپذیر نیست موجب ایجاد زیرمیزی در این مراکز شده است و نفوذ عوامل بخش خصوصی در وزارت بهداشت و مراجع تصمیم گیرنده منجر به تضعیف قدرت نظارتی این نهادها شده است ، ایجاد نمایندگی های مستقل نظارتی برای ارتقاء رهبری و اجرای سیاست های نظارتی می تواند گامی موثر بر بهبود معضل پرداخت از جیب غیر رسمی محسوب شود .
توزیع اطلاعات به منظور تغییر دانش ، گرایش یا اعتقاد در خصوص فساد یا ایجاد مهارت هایی جهت یافتن فساد مداخله ای موثر جهت رفع نمودن مشکل کم بودن آگاهی کم بیماران و همکاری با پزشکان جهت پرداخت زیرمیزی می باشد . اختلاف تعرفه دولتی و خصوصی عامل انگیزشی مهمی جهت کسب پرداخت از جیب بالاتر می باشد که با برداشتن این عامل ، انگیزه پزشکان جهت انتقال بیماران به بخش خصوصی یا اخذ زیرمیزی در بخش دولتی کاهش می یابد .
کمبود پزشکان در شهرستان ها منجر به افزایش قدرت انحصار آنها و اخذ مبالغ پرداخت از جیب بالاتر می شود که با توجه به مروز نظام مند گیتوندی (۲۰۱۰) کاهش رای و نظر شخصی افراد دارای قدرت مداخله ای مناسب در کاهش پرداخت از جیب غیر رسمی می باشد . (۴۱)
در مطالعه بررسی برابری تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی که توسط آقای مهرآرا و همکاران در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت مشخص شد که بیمه بودن خانوار احتمال مواجه با هزینه های کمرشکن را تنها ۸ درصد کاهش میدهد و نتیجه گیری نمودند که نظام بیمه ای در تامین موثر هزینه های سلامت کارآیی پایینی دارد .(۴۵)
مطالعه حاضر علت عدم توان پوشش هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر را عدم کارایی نمی داند بلکه عدم رشد متناسب هزینه ها با تعرفه ها و تعرفه ها با حق بیمه و سرانه موجب کاهش توان بیمه در پوشش هزینه ها شده است .
علاوه بر آن همانطور که در سازه های کلی بیان گردید ، پرداخت از جیب علاوه بر مرتبط بودن با مباحث تامین مالی با سایر بخش های نظام سلامت مانند تامین منابع ، ارائه خدمات و نظارت مرتبط می باشد و وجود نقص در عملکرد این بخش ها باعث افزایش پرداخت از جیب می گردد .
سونالی(۲۰۰۸) در مطالعه خود بیان داشت که تقویت مکانیسم های پیش پرداخت بر کاهش پرداخت از جیب موثر است و سیاستگذاران نظام سلامت باید بیش از پیش به موضوع پیش پرداخت توجه نمایند . در یافته های مطالعه حاضر نیز کدهای مختلفی در خصوص توجه به حق بیمه و سرانه بیان گردید.
به دلیل اینکه تمام بیمه های سلامت در ایران مدل بیمه اجتماعی را دارند و مبتنی بر حق بیمه و سرانه دولت و کارفرما منابع خود را تامین می نمایند ، توسعه پوشش بیمه ای به منظور کاهش پرداخت از جیب نیازمند توسعه پیش پرداخت ها است . به عبارت دیگر اگر حق سرانه ها متناسب با نرخ رشد هزینه های نظام سلامت رشد یابد و مشارکت بیمه شدگان در پرداخت حق بیمه ها نیز به میزان استفاده خدمات و با توجه به مباحث عدالت توزیعی افزایش یابد ، سازمان های بیمه گر قادر خواهند بود که بسته خدمات خود را گسترده تر نمایند و یا اینکه سطح پوشش هر خدمت را افزایش دهند . (۴۸)
اکمان (۲۰۰۷) بیان می دارد که با توجه به بررسی ها ، داشتن بیمه سلامت ، ریسک قرارگرفتن خانوار در هزینه های کمرشکن را کاهش نمی دهد ، این موضوع اگر از منظر سیاستگذاری توجه گردد ، با توجه به سازه های کلی که در بخش سیاستگذاری مطرح شده است ، به دلیل درمانگرا بودن سازمان های بیمه گر و عدم سرمایه گذاری در موضوعات پیشگیری ایجاد شده است . از منظر تامین مالی ، تمایل بیمه شدگان در مراجعه به مراکز خصوصی و ناتوانی بیمه ها در پوشش دادن هزینه های بخش خصوصی به علت عدم موافقت با تعرفه ابلاغی دولت منجر به بالا رفتن پرداخت از جیب بیمه شدگان می گردد.(۵۷)
گارج(۲۰۰۹) به بالابودن پرداخت از جیب در بخش دارو اشاره نموده است اما به علل آن از منظر سیاستگذاری نظام سلامت نپرداخته است. در مطالعه حاضر پرداخت از جیب دارو ناشی از تجویز داروهای خارجی که تحت پوشش بیمه نمی باشد توسط پزشکان و گرایش بیماران در مصرف داروهای خارجی عاملی در افزایش پرداخت از جیب دارو معرفی شده است . همچنین روابط مالی پزشکان با شرکت های داروئی و تجویز غیر منطقی دارو از سازه های مرتبط با افزایش پرداخت از جیب در بخش دارو شناخته شده است . تغییرات سریع فناوری های دارویی عامل دیگری که باعث می شود پزشکان تحت تاثیر تبلیغات و بازاریابی شرکت های داروئی به تجویز آنها مبادرت ورزند درحالیکه سازمان های بیمه گر هنوز آن دارو ها را جهت تحت پوشش آوردن بررسی نکرده اند .(۶۰)
جورج (۲۰۰۹) در مطالعه خود بستری شدن در بیمارستان را سبب ایجاد هزینه های کمرشکن برای خانوار شناسایی نموده است و به بررسی عوامل ناشی از پرداخت از جیب در بخش بستری نپرداخته است اما مطالعه حاضر پرداخت از جیب در بخش بستری را بعنوان یک سازه موضوعی مورد بررسی قرارداده است بطوریکه اختلاف تعرفه بخش دولتی و خصوصی اعمال جراحی بعنوان یکی از سازه های مرتبط معرفی شده است . این اختلاف موجب تمایل پزشکان به انتقال بیماران به بیمارستان های خصوصی و اخذ هزینه بالاتر می گردد . همچنین ارائه کد های غیر واقعی از اعمال جراحی و ارائه لوازم یکبار مصرفی که تحت پوشش بیمه نمی باشد موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران می گردد .(۶۱)
فصل سوم:
روش پژوهش
مقدمه : جهت دستیابی به اهداف هر پژوهش با توجه به نوع پژوهش از روش های گوناگونی در نمونه گیری ، جمع آوری داده و آنالیز استفاده می گردد . این فصل با توجه به نوع پژوهش حاضر که مطالعه کیفی می باشد به توضیح ایعاد گوناگون روش مطالعه می پردازد .
نوع پژوهش : مطالعه حاضر از نوع کیفی می باشد که به صورت پدیده شناسی انجام گرفته است .
فمونولوژی۷ یا پدیده شناسی یک فلسفه و نیز یک روش تحقیق کیفی محسوب می شود و در رشته های جامعه شناسی و روانشناسی بعنوان بعنوان یک عرصه تحقیق استفاده می شود . به نوشته پولیت و هانگر (۲۰۰۰) فمونولوژی به بررسی تجربیات انسان ها می پردازد . سوال این تحقیقات آن است که جوهره پدیده هایی که توسط مردم تجربه شده است چیست؟
محقق فمونولوژیست معتقد است که در پدیده ها و تجربیات زندگی جوهره هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی هستند . از اینرو به بررسی پدیده های ذهنی می پردازد که جوهره اساسی واقعیات در آن نهفته است . استرابرت و کارپنتر (۲۰۰۳) فنومنولوژی را عملی می دانند که هدف آن توصیف پدیده های خاص یا ظاهر چیزها و تجربیات زندگی است . کانون توجه فنومنولوژی تجربیات زندگی است زیرا این تجربیات هستند که معنای هر پدیده را برای هر فرد می سازند و به فرد می گویند که چه چیز در زندگی او و نزد وی حقیقی و واقعی است .
فنومنولوژی سیستمی از تفسیر است که به ما کمک می کند تا خود و نیز روابط خود را با دیگران و هر چیز که در قلمرو ما قرار می گیرد درک نمائیم .از این منظر جهان شیئی نیست که مطابق میل ما باشد بلکه عرصه ادراکات ماست و این ادراک اساس عمل را تشکیل می دهد .(۷۰،۷۱،۷۲)
جامعه پژوهش : مدیران ارشد سازمان بیمه گر دولتی در ایران می باشد که مدیران سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بعنوان نمونه انتخاب شدند .
روش نمونه گیری و حجم نمونه : نمونه گیری بصورت هدفمند و سهمیه ای انجام گردید . بدین ترتیب که مدیر مالی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مربوط هر استان انتخاب گردید . حجم نمونه ۳۰ نفر می باشد که شامل ۲۴ استان کشور و ۶ نفر نیز در ستاد تهران انتخاب شدند .
ابزار و روش گردآوری داده ها : داده ها بوسیله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق طراحی شده جمع آوری گردید . با توجه به هدف پژوهش که شناسایی سازه های مرتبط با تغییر پرداخت از جیب بیمه شدگان بود ، داده های استان های غیر از تهران با پرسشنامه جمع آوری گردید . پرسشنامه دارای دو سوال اصلی بود . ابتدا سازه های مرتبط با افزایش و سپس سازه های مرتبط با کاهش پرداخت از جیب مورد پرسش قرار گرفت . داده های مورد نیاز در تهران از طریق مصاحبه عمیق با مدیرانی که بصورت هدفمند انتخاب شده بودند انجام گردید .
روایی و پایایی ابزار :
روایی : به نوشته استرابرت و کارپنتر(۱۹۹۹) اصولا هدف از بررسی روایی تحقیق کیفی آن است که اطمینان حاصل شود که مطالعه دقیقا” بیانگر تجربیات شرکت کنندگان در تحقیق باشد . روایی همراه زمینه فرهنگی اجتماعی تاریخی است که ارزیابی می شود و هر تحقیق کیفی از این نظر منحصر به فرد است، چگونه می توان کسی را یافت که در این متن متغیر و متفاوت تجربه ای ثابت و مشابهی داشته باشد که بتواند بر روایی یک تحقیق مهر بزند . افزایش روایی با انتخاب نمونه های مناسب که بیشترین و بهترین احاطه را بر موضوع پژوهش دارند صورت می پذیرد . جمع آوری و تحلیل همزمان داده ها ، تعامل بین آنچه شناخته شده و آنچه باید شناخت اساس روایی و پایایی داده ها است . لذا در این مطالعه جهت افزایش روایی ، طراحی سوالات پرسشنامه از طریق اخذ نظرات ۵ نفر از خبرگان و متخصصین مرتبط انجام گرفت و در نمونه گیری با انتخاب افراد مرتبط با موضوع پژوهش سعی بر افزایش روایی گردید . همچنین داده های استان ها که توسط مدیر مالی جمع آوری گردیدند با تایید مدیر کل استان برای تیم تحقیق ارسال گردید که این شیوه موجب افزایش روایی و پایایی مطالعه گردید.
پایایی : یکی از مهم ترین خطرات روایی در پژوهش های کیفی، پایایی است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *