وآمد از روستا به شهر و یا از مرکز استان به تهران، هزینه اقامت در زنجان و یا تهران، هزینه خورد و خوراک به هنگام بستری در بیمارستان و…) بود. در سال ۱۳۸۷ پس از رایگان شدن خدمات در مرکز قطب بخش عمده هزینه های پرداختی بیمار شامل دریافت خدمات تشخیصی در بخش خصوصی و خرید داروهای( گرا نقیمت به صورت آزاد بود.
بررسی میانگین هزینه های صرف شده جهت درمان انواع سرطان در هر بار مراجعه به مرکز قطب، نشان می دهد که سرطانهای کولورکتال، لنفوم، معده و پستان هزینه های بیشتری را به خود اختصاص داد ه اند و بیماران مبتلا به این نوع سرطا نها بیش از انواع دیگر توسط هزینه های کمرشکن تهدید می شوند.(۴۶)
در مطا لعه ای در کشور گرجستان نیز یکی از علل افزایش درصد خانوارهای مواجه شده با هزینه های کمرشکن سلامت بین سال های ۲۰۰۷ – ( %۲/۸)۱۹۹۹ (۷/۱۱ درصد ) تفاوت ابزار گردآوری داده در این دو سال عنوان شده است.(۴۷)
در اصل هزینه های مراقبت بهداشتی وقتی کمر شکن تلقی می شوند که آنها افراد یا خانوارها را مجبور کنند که استاندارد های زندگی شان را در حال یا آینده به طور چشمگیری کاهش دهند.(۴۸)
چنین هزینه هایی به مقدار بیش از ۶%هزینه های سرانه در آلبانی گزارش شده است به هر حال ارقام کل می تواند فقط راجع به تاثیر کلی این هزینه های پرداخت ازجیب باشد.اثرات جداگانه هزینه های خصوصی و دولتی یا پرداخت های رسمی و غیر رسمی در طول سال گذشته کمتر شناخته شده است
با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سیستم مراقبت سلامت باید تضمین عدالت بین افراد خواهان سلامت باشد،خانوارها باید در برابر چنین هزینه های پزشکی کمرشکن محافظت شوند.
یکی از مداخلات ممکن توصیه شده تجدید نظر در ساختار هزینه های استفاده کننده خواهد بود طوری که منعکس کننده توزیع درامد باشد(همان طور که افراد فقیر به احتمال زیاد بیشتر از اثرات آن رنج می برند)این شامل معفیت های هزینه برای گروه های آسیب پذیر(به عنوان مثال بیکاران،گیرندگان کمک های اجتماعی،زنان باردار،معلولین،افراد مبتلا به بیماری شدید،وغیره).یکی دیگر از اقدامات سیاسی بالقوه یارانه های قیمت که در کاهش پرداخت های کمرشکن در دیگر کشورها ثابت شده است.(۴۹)
در سال ۲۰۰۷ اکمان از سوئد در مطالعه خود چند نشانه غیرمعمول از یک کشور با درآمد پایین در مورد پرداخت های کمرشکن سلامت و بیمه سلامت آورده است. هدف مطالعه، تحلیل کمی نقش بیمه در پرداخت های کمرشکن سلامت در یک کشور با درآمد پایین می باشد. این مطالعه از آخرین داده های بودجه ای خانوار در زامبیا استفاده کرده است. مهم ترین نتیجه این مطالعه برخلاف انتظار این بود که بیمه سلامت، ریسک قرار گرفتن خانوار در دام هزینه های کمرشکن را کاهش نمی دهد.(۵۰)
با توجه به تفاوت فراوان خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن در استان قزوین و شهرک مینودر می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد عدالت در مشارکت مالی بیمه شدگان بایستی بصورت منطقه ای عمل نمود . با توجه به عوامل موثر بر ایجاد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن ، سیاست های توسعه عدالت در مشارکت مالی را فراهم نمود . صرف بیان آمار کلی در کشور و پایش آن ، نمی تواند شاخص مناسبی جهت ارزیابی عادلانه بودن تامین مالی در نظام سلامت محسوب گردد . لذا توصیه می گردد محاسبه شاخص مواجه خانوار با هزینه های کمرشکن در دوره هایی مناسب توسط سازمان های مرتبط در نظام سلامت انجام گیرد و مداخلات کاهش مواجه با توجه به عوامل موثر در هر منطقه صورت بگیرد.
سیاستگذاران مدتهاست که درباره حمایت مردم در هنگام بیماری که منجر به ایجاد هزینه های کمرشکن می شوند نگرانند. پیشنهاد این است که اولین قدم برای ایجاد پاسخگویی سیاسی جلوگیری از گسترش این نوع هزینه هاست. روش کار در این مطالعه به این صورت بود که داده های ۵۹ کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و هزینه کمرشکن بدین صورت تعریف شد که هرگاه پس از کسر حداقل هزینه بقا اگر هزینه های بیماری بیش از ۴۰ درصد باقیمانده مالی خانوار شد پس این هزینه کمرشکن است.
در مطالعه ای که با عنوان بررسی هزینه های کمرشکن سلامت با تحلیل اطلاعات ۵۲ کشور توسط دیوید اوان و همکارانش انجام شد. یافته ها حاکی از آن بود که درصد هزینه های کمرشکن در بین کشورها بسیار متنوع بود ، هزینه های کمرشکن در کشورهای آمریکای لاتین به شدت بالا بود که به علت ۳ مسئله بود: ۱- فقر پرداخت های بیمه ای
۲- توانایی کم افراد برای پرداخت از جیب
۳-نهایت فراهمی خدمات بهداشتی مرتبط با پرداخت های مستقیم از جیب.
در نهایت نتیجه گیری این شد که خانوار کم در آمد می بایست در مقابل این هزینه ها حمایت شوند و حمایت مالی بیشتری برای این خانوارها فراهم گردد. سیاستهای حمایتی در این کشورها می بایست مورد توجه قرار گیرد. هم چنین مطالعه ای در گرجستان نشان داد برای تامین خدمات سلامت ۱۹ درصد افراد مجبور به گرفتن قرض و یا وام می شوند. هم چنین نتایج نشان داد ۱۶ درصد افراد قادر نبودند که هزینه های سلامت خود را تامین نمایند(۵۱).
در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۳ در برزیل انجام شد که این مطالعه محدود به جامعه شهری بود، میزان مواجه هزینه های کمرشکن سلامت بین ۲ تا ۱۶ درصد برآورد شده است که این میزان در میان فقرا بیشتر بود.بیشترین نسبت مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت در مرکز برزیل بود در حالیکه در جنوب و جنوب شرقی این کشور این میزان بسیار کمتر برآورد شد(۵۲).
در کشور برزیل دارو و ویزیت پزشکی ۷۰ درصد از هزینه های پرداخت از جیب را شامل می شود که منجر به افزایش هزینه های کمرشکن سلامت شده است(۵۳).
در مطالعاتی که در گرجستان انجام گرفته نشان می دهد که میزان مواجه با هزینه های کمرشکن بین سالهای ۱۹۹۹تا ۲۰۰۷ از ۲.۸ درصد تا ۱۱.۷ درصد متغیر بوده است،که البته این تغیر ممکن است به دلیل اختلاف در متدولوژی پژوهش های انجام گرفته باشد.این سطح بالای هزینه های کمرشکن ممکن است به علت سهم پایین پیش پرداخت های بیمه ای و سطح بالای فقر در این کشور باشد.فاکتورهای صلی مواجه با هزینه های کمرشکن مربوط به بیماری هایی است که منجر به بستری شدن در بیمارستان، و همچنین خانوارهایی با افراد دارای بیماری مزمن و وضعیت فقر خانواده باشد(۵۴).
در مطالعه ای که در نیجریه در رابطه با هزینه های کمرشکن انجام شد، آنالیز داده ها حاکی از آن بود که هزینه های کمرشکن سلامت در این کشور به علت توزیع نابربر درآمد و عدم پوشش کافی بیمه ای از ۸ درصد تا ۴۳ درصد برآورد شد که این رقم بسیار بالا می باشد که سیاست گذاری مناسب در جهت کاهش این هزینه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد(۵۵).مطالعه برزیل ، نیجریه و گرجستان همانند مطالعه ما نشان داد که عدم پوشش کامل بیمه ای ، فقر و پرداخت مستقیم از جیب بالا خانوارها را به سمت هزینه های کمر شکن سلامت سوق می دهد.
برای دستیابی به رفاه اجتماعی ، اقتصاد پایدار و توسعه اجتماعی ، ارتقاء و حفظ سلامت ضروری است . مردم سلامت را جزء بالاترین اولویت های خود لحاظ می نمایند . در بیشتر کشورها موضوع سلامت بعد از مشکلات اقتصادی ار قبیل بیکاری ، حقوق پایین و هزینه های بالای زندگی لحاظ می شود . (۶۳،۶۴)
برخی موقعیت ها در خارج از بخش سلامت هستند که تاثیر نهائی خود را بر سلامت می گذارند . شرایط محیطی که افراد در آن رشد می یابند ، زندگی می کنند ، مشغول به کار می شوند و پیر می شوند ، به شدت بر چگونگی زیست و مرگ انسان ها تاثیرگذار است . (۶۵)
مطالعات نشان داده است اصلاحات در تامین مالی نظام سلامت فرایند پیچیده ای است و نیازمند شواهد ویژه بافتار آن جامعه است .در مطالعه حاضر نیز برخی از سازه های مرتبط با تغییر پرداخت از جیب به شرایط جامعه و حوزه رفتاری و اجتماعی بازگشت می نماید . کد هایی مانند تمایل مردم در مراجعه به بخش خصوصی یا تمایل پزشکان در تجویز داروهای خارجی از این جمله اند که بر نظام تامین مالی سلامت تاثیر گذار هستند .
همچنین بررسی انجام گرفته گویا است که توازن مناسب درتامین مالی ملی و منطقه ای و نقش ها در توسعه بسته خدمت نیازمند داشتن شواهد می باشد . ظرفیت ملی برای ایجاد شواهد و ترجمان اثربخش به تصمیمات سیاستگذار حیاتی است .(۶۶،۶۷) موضوع بسته خدمت بعنوان یکی از سازه های کلی این مطالعه بررسی شده است . هدایت بودجه مبتنی بر اصول اقتصاد سلامت از جمله کد های این سازه می باشد . که بیان می دارد از منظر بیمه گر توزیع بودجه در بین بسته های مختلف خدمت مانند بستری ،سرپائی ، دارو و دندانپزشکی نیازمند داشتن شواهدی از اثربخشی و هزینه اثربخشی تخصیص است .
ارزیابی نظامند از عوامل هزینه ، پیش بینی تامین مالی بلند مدت و ظرفیت تولید و اقدام مبتنی بر شواهد درخصوص مداخلات هزینه اثربخش ضروری است . این حوزه ای است که کشورهای مختلف می توانند از تجارب یکدیگر بویژه در زمینه حفاظت خطر مالی بهتر و پوشش فراگیر یادگیری داشته باشند .
چالشی که دولت ها با آن مواجه هستند شامل نحوه بهبود پاسخگوئی به نیازهای عمومی ، توسعه بیمه های اجتماعی سلامت ، شناسایی و حفاظت از فقرا می باشد و پوشش فراگیر بعنوان دسترسی ایمن بوسیله تمام شهروندان خدمات ارتقاء دهنده ، پیشگیرانه،درمانی و بازتوانی اثربخش با هزینه قابل پرداخت تعریف می شود.(۶۸)
دولت ها نیازمند حرکت به سوی هماهنگ سازی بسته های خدمتی ، سطح و روش پرداخت به ارائه کنندگان هستند . بیمه های سلامت با توجه به تجارب ایجاد شده ، قوت و ضعف های مدل های پرداخت متفاوت را فرا گیرند . با توجه به توسعه پوشش جمعیت، تلاش هایی برای فراهم سازی حفاظت خطر مالی مناسب و طراحی ترکیب مناسبی از روش های پرداخت ارائه کنندگان که موجب اقدامات بالینی پزشکان را به سوی استفاده منطقی تکنولوژی های پزشکی ، کارآیی و قابل پرداخت بودن در دراز مدت سوق دهد .
توسعه پوشش خدمات با کیفیت مناسب و کسب اطمینان از منابع انسانی کافی به طور مساوی عناصر مهمی در کسب پوشش فراگیر سلامت محسوب می شوند ارتقاء دسترسی به خدمات با کیفیت یکی از جنبه های پوشش فراگیر سلامت بویژه جهت استفاده افراد فقیر محسوب می شود . انحصارگرائی در قدرت خرید از ارائه کنندگان عامل مهمی در ایجاد کارآیی سازمان های بیمه گر محسوب می شود . (۴۱) همانطور که در کد های این مطالعه بیان گردیده است ، کمبود پزشکان در برخی استان ها موجب کاهش قدر خرید سازمان های بیمه گر و افزایش قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات در اعلام تعرفه ، اخذ هزینه از بیماران و نظارت پذیری شده است .
مطالعات نشان می دهد کشورها نیازمند توسعه سیستم تامین مالی نظام سلامت خود هستند تا تمامی مردم دسترسی به خدمات سلامت داشته باشند و دچار رنج و سختی مالی در پرداخت نشوند نه اینکه عده قلیلی دسترسی به هنگام به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *