پژوهش های کیفی به واقعیت متعدد باور دارد و درصدد شناخت پدیده ها در زمینه و بافت فرهنگی آن هاست و اینکه پژوهش کیفی تفسیر هنرمندانه واقعیت و دست کم هر قدر دانش است هنر هم هست ، به این ترتیب تکرار یک تجربه یا داستان قابل انتظار نخواهد بود ، چون هنر است بدیع است .پس قابلیت تکرار برای مصاحبه های کیفی و پژوهش های کیفی ضرورت نخواهد بود و شاید بتوان گفت که روایی و پایایی در این پژوهش ها رابطه معکوس دارند.
همسانی : همسانی۸ در واقع ثبات و پایایی داده ها در زمان و شرایط مشابه است . مفهوم آن مشابه پایایی در پژوهش های کمی است . شبیه سازی مرحله ای۹ و مشابه دو نیم کردن۱۰ آزمون روش هایی برای سنجش پایایی است .یک گروه از محققین به دو نیمه تقسیم می شوند و مستقل از گروه دیگر منابع اطلاعات را مورد پژوهش قرار می دهند و در نهایت داده ها و نتیجه گیریها با هم مقایسه می شوند . راه دیگر ارزیابی همسانی ، نظارت خارجی است ، به این معنی که داده ها را به پژوهشگری که ارتباطی با پژوهش نداشته و به منزله یک ناظر خارجی است می دهیم تا ببینیم آیا او نیز درک مشابهی از داده ها خواهد داشت ؟ آیا او نیز از این داده ها همین نتیجه را خواهد گرفت؟ در این پژوهش جهت افزایش همسانی داده ها از شیوه مشابه دو نیم کردن استفاده شد که اشتراک ۹۰ درصد در کد ها را داشت. نحوه محاسبه نیز به این شکل است که تعداد کد های مشابه تقسیم برمجموع تعداد کدهای مشابه و غیرمشابه می گردد. مدیران کل هر استان بعنوان ناظر خارجی داده های مدیران مالی را بررسی و با تایید آنها به تیم تحقیق ارائه می شد .
مقبولیت پژوهشگر : در پژوهش های کیفی پژوهشگر علاوه بر اینکه طراح و تحلیلگر پژوهش است، ابزار جمع آوری اطلاعات نیز هست ، بنابراین مهارت،تجربه و دقت و کاردانی او می تواند تاثیر بسزایی در نتیجه پژوهش داشته باشد . مجری این مطالعه دارای سوایق اجرایی و پژوهشی در حوزه پرداخت از جیب می باشد که این مولفه منجر به افزایش همسانی در این مطالعه شده است .
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
دو بخش مهم در تجزیه و تحلیل داده های کیفی جمع آوری داده های مناسب و کافی و دیگری تحلیل خلاقانه داده هاست . برون و گرو (۱۹۹۹) می نویسند تحلیل داده های کیفی طی سه مرحله انجام می شود :
مرحله توصیف ، مرحله تحلیل و مرحله تفسیر . مرحله توصیف دارای اهمیت اساسی بوده و محقق باید زمان هر چه بیشتری را به آن اختصاص دهد .
مرحله توصیف : در این مرحله محقق با خواندن و بازخوانی مکرر یادداشت ها و نسخه ها و به یادآوری مشاهدات و تجربیات وگوش دادن مکرر و نسخه برداری از نوارهای صوتی و تصویری غرق در اطلاعات می شود . در این مرحله تعامل پویایی بین محقق و داده ها برقرار می شود و هر بار افکار جدیدی به ذهن او می رسد از اینرو این مرحله را مرحله تفکر رفلکسی۱۱ نیز می نامند . محقق باید این افکار را با گذارندن در پرانتز از اصل داده ها جدا نماید . کار مهم محقق در این مرحله کدگذاری داده هاست . این کدها نشانه هایی هستند که به تشخیص سازه های موجود در داده ها کمک می کند . هر بار که محقق به کدگذاری یا اصلاح کدها می پردازد افکار و بینشهای جدیدی برای او حاصل می شود .
مرحله تحلیل : مرحله تحلیل شامل خوشه بندی داده های (کدها) مشابه است . در بسیاری از روشهای کیفی این ایده های خوشه بندی شده را تم۱۲ می نامند . تم واحدهای معنایی هستند که در ساختار داده ها وجود دارند . به نوشته برن و گرو (۱۹۹۹) در این مرحله تاکید بر تشخیص متدها و الگوهای موجود در داده ها و روابط میان آنهاست . کوفی و اتکینسون (۱۹۹۶) می نویسند مطالعه عصاره داده ها و وقایع باعث می شود کلمات کلیدی ، فرایندها یا خصوصیات مهم و اساسی داده ها برای محقق مشخص گردد.
در این مطالعه مرحله تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گردید به این ترتیب که داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران در نرم افزار word 2007 پیاده سازی گردید. سپس وارد نرم افزار آنالیز کیفی گردید . مصاحبه هایی که در نرم افزار وارد شده اند بطور دقیق و جزئی مطالعه می گردد . به مجموعه کلماتی که معنایی را بیان می کنند ، یک برچسب معنایی داده می شود که این عملیات کددهی(Coding) نامیده می شود . کدهای مشابه با یکدیگر تجمیع شده و طبقات (Categoryes) را ایجاد می نماید . فرایند تقطیر مفاهیم از ایجاد مفاهیم جزئی به کلی می باشد، طبقات استخراج شده در بن مایه (Theme) سازه های فزاینده و کاهنده تحلیل می شود.
MAXQDA برنامه نرم افزاری تحلیل داده های کیفی می باشد که به کاربران اجازه می دهد بطور نظامند به سازماندهی ، ارزیابی و تفسیر داده های متنی و چندرسانه ای بپردازد . این نرم افزار ابزار قوی برای آنالیز داده های کیفی و مدیریت دانش محسوب می گردد. اولین نسخه این نرم افزار سال ۱۹۸۹ ارائه گردید که مورد توجه و استقبال موسسات تحقیقاتی و سازمان ها قرار گرفت .
MAXQDA محدود به نوع خاصی از تحقیق نشده است و می تواند با رویکردهای مختلف استفاده شود مانند تحلیل محتوا۱۳ ، نظریه مبنائی۱۴ و روش های آمیخته۱۵ . این نرم افزار دارای ۴ بخش اصلی می باشد .(۷۳)
بخش مستندات۱۶ : در این بخش داده های جمع آوری شده بدون آنالیز قرار می گیرد.
بخش مرور متن۱۷ : صفحه ای است که داده های منتخب ذخیره را نمایش می دهد .
بخش کدها۱۸ : کد های حاصل از آنالیز داده های خام که بر روی بخش نمایش آورده شده اند و تجزیه و تحلیل روی کد ها در این بخش تجکیع شده است .
بخش بازیابی داده ۱۹: این نرم افزار با امکان فعال سازی برخی کد ها به محقق اجازه می دهد که متن آنالیز شده مورد جستجو را در این صفحه نمایش دهد .
در تصویز زیر نمایی از صفحه کار این نرم افزار نمایش داده شده است .
مرحله تفسیر: در این مرحله محقق تفسیر خود را در این مورد که داده ها حاکی از چیست؟ ارائه می دهد . به اعتقاد کوفی و اتکینسون تمرکز این مرحله بر آن است که محقق به فهم و توضیحی فراتراز آنچه قطعی به نظر می رسد دست یابد . همچنین در این مرحله مفید بودن و کاربرد یافته ها در عمل مورد توجه قرار می گیرد و محقق سعی در تئوریزه کردن یافته ها می کند . که در مطالعه حاضر بخش تفسیر را در فصل بحث و نتیجه گیری ارائه نموده است . (۷۴،۷۵)
مکان پژوهش: مکان پژوهش سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح می باشد .
زمان پژوهش: زمان انجام پژوهش سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ می باشد .
محدودیت های پژوهش :
– با توجه به اینکه اجرای این پروژه هم زمان با اغام سازمان های بیمه گر در کشور بود و با توجه به زمان و بودجه طرح امکان دسترسی به داده های سازمان های بیمه گر دولتی فراهم نگردید .
– از بین پرسشنامه های توزیع شده در کل استان های کشور ، ۴استان پرسشنامه را تکمیل نکردند .
ملاحظات اخلاقی : جهت رعایت نمودن ملاحظات اخلاقی از بیان مشخصات فامیلی مصاحبه شوندگان خودداری گردید .
تعاریف واژه ها:
هزینه کمرشکن۲۰:
در متون اقتصاد سلامت هزینه های کمرشکن خدمات سلامت را به صورت : “مقدار مخارج صرف شده برای خدمات سلامتی که از سطح معینی از درآمد (هزینه های مصرفی خانوار ) بیشتر شود ” تعریف می کنند(۱۶) طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی اگر هزینه ها ی خدمات سلامتی از ۴۰ % درآمد (توان پرداخت خانوار)بیشتر شود کمرشکن تلقی میشود(۱)
نظام سلامت۲۱:
نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. به جرات می توان گفت که در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند.
هدف اساسی نظام سلامت همانا تامین، حفظ و ارتقای سلامت است اما اهداف درونی دیگری نیز برای مطرح است.این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد به عبارتی نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.(۲۷)
بسته خدمات سلامت۲۲:
خدمات بهداشتی درمانی ، یا توانبخشی پایه و دارای اولویت که توسط پزشک خانواده یا تیم سلامت ارائه یا فراهم می شود .کالاها یا خدماتی که در پوشش فهرست ملی انواع مراقبتها، چه پیشگیرانه و چه درمانی، قرار دارند و هزینه ی آنها به سبب اساسی بودن یا برخورداری از اولویت توسط جامعه پرداخت می شود در حالی که هزینه ی سایر خدمات باید توسط فرد یا طرح های بیمه مکمل و به طور اختیاری تامین شود.(۲۸)
پرداخت از جیب۲۳:
به میزان هزینه ای که خانوار مستقیما هنگام دریافت خدمت به ارائه دهنده پرداخت می نماید را پرداخت از جیب گویند. این پرداخت اگر بصورت قانونی باشد بعنوان پرداخت رسمی۲۴ مطرح می شود و اگر غیر قانونی باشد بصورت پرداخت غیر رسمی۲۵ بیان می گردد.(۲۹)
سازمانهای بیمه گر پایه:
منظور سازمانهایی است که خدمات درمانی پایه را برابر فهرست تعهدات مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور ارائه میکنند و مشتمل است بر سازمان تامین اجتماعی،سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام (ره) است.(۲۸)
خدمات پاراکلینیک: خدماتی شامل خدمات تصویربرداری ، فیزیوتراپی ، آزمایشگاهی ، دارویی و … را که مکمل خدمات سرپایی و بستری است ، گفته می شود.
فقر۲۶ :
در تعریف جامعه‌شناسی آن، به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، عدم برخورداری از میزان درآمدی است که در سطوح معیشت مورد نیاز انسان باشد. اندازه‌گیری میزان فقر مشکل است، ولی با روش تحقیق تا حدودی امکان‌پذیر است، اما فقر مطلق را فراتر از کمبود درآمد می‌دانیم و آن شامل سوءتغذیه، کمبود بهداشت، افزایش بی‌رویه جمعیت، بیکاری پنهان و آشکار، مهاجرت نخبگان و جوانان تحصیلکرده به خارج از کشور.(۳۰)
هزینه بقاء:
به حداقل هزینه لازم برای امرار معاش یک خانواده که شامل هزینه های لازم برای تغذیه و سکونت و انرژی می باشد گفته می شود.(۳۱)
سلامت۲۷:
عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو. تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی، یک تعریف ایده‌آل و عملا دست نیافتنی است زیرا با توجه به این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *