) ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
شکل ۳-۲۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………107
شکل ۳-۲۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ………………………………………………………107
شکل ۳-۲۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………..108
شکل ۳-۳۰: طیف IR ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………109
شکل ۳-۳۱: طیف Mass ترکیب I (c4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل ۳-۳۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (c4) ………………………………………………………………….110
شکل ۳-۳۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (c4) …………………………………………………….110
شکل ۳-۳۴: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (c4) …………………………………………………………………..111
شکل ۳-۳۵: طیف IR ترکیب II (c4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل ۳-۳۶: طیف Mass ترکیب II (c4) ……………………………………………………………………………………………………………………………112
شکل ۳-۳۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (d4) ……………………………………………………………………113
شکل ۳-۳۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (d4) ……………………………………………………..113
شکل ۳-۳۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (d4) …………………………………………………………………….114
شکل ۳-۴۰: طیف IR ترکیب I (d4) …………………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل ۳-۴۱: طیف Mass ترکیب I (d4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..115
شکل ۳-۴۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (d4) ………………………………………………………………….116
شکل ۳-۴۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (d4) ……………………………………………………116
شکل ۳-۴۴: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (d4) …………………………………………………………………..117
شکل ۳-۴۵: طیف IR ترکیب II (d4) …………………………………………………………………………………………………………………………………118
شکل ۳-۴۶: طیف Mass ترکیب II (d4) ……………………………………………………………………………………………………………………………118
شکل ۳-۴۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………119
شکل ۳-۴۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (e4) ………………………………………………………119
شکل ۳-۴۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………..120
شکل ۳-۵۰: طیف IR ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………121
شکل ۳-۵۱: طیف Mass ترکیب I (e4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..121
شکل ۳-۵۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (e4) ………………………………………………………………….122
شکل ۳-۵۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (e4) …………………………………………………….122
شکل ۳-۵۴: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (e4) …………………………………………………………………..123
شکل ۳-۵۵: طیف IR ترکیب II (e4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل ۳-۵۶: طیف Mass ترکیب II (e4) ……………………………………………………………………………………………………………………………124
شکل ۳-۵۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz , CDCl3) ترکیب I (f4) ……………………………………………………………………125
شکل ۳-۵۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (f4) ……………………………………………………….125
شکل ۳-۵۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (f4) ……………………………………………………………………..126
شکل ۳-۶۰: طیف IR ترکیب I (f4) …………………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل ۳-۶۱: طیف Mass ترکیب I (f4) ………………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل ۳-۶۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (f4) …………………………………………………………………..128
شکل ۳-۶۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (f4) ……………………………………………………..128
شکل ۳-۶۴: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (f4) ……………………………………………………………………129
شکل ۳-۶۵: طیف IR ترکیب II (f4) …………………………………………………………………………………………………………………………………..130
شکل ۳-۶۶: طیف Mass ترکیب II (f4) …………………………………………………………………………………………………………………………….130
شکل ۳-۶۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (g4) ……………………………………………………………………131
شکل ۳-۶۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (g4) ………………………………………………………131
شکل ۳-۶۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (g4) …………………………………………………………………….132
شکل ۳-۷۰: طیف IR ترکیب I (g4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………133
شکل ۳-۷۱: طیف Mass ترکیب I (g4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..133
شکل ۳-۷۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (g4) ………………………………………………………………….134
شکل ۳-۷۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (g4) ……………………………………………………134
شکل ۳-۷۴: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب II (g4) …………………………………………………………………..135
شکل ۳-۷۵: طیف IR ترکیب II (g4) ………………………………………………………………………………………………………………………………….136
شکل ۳-۷۶: طیف Mass ترکیب II (g4) ……………………………………………………………………………………………………………………………136
شکل ۳-۷۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………137
شکل ۳-۷۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) ……………………………………………………..137
شکل ۳-۷۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) …………………………………………………………………….138
شکل ۳-۸۰: طیف IR ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………139
شکل ۳-۸۱: طیف Mass ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..139
شکل ۳-۸۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (h4) …………………………………………………………………140
شکل ۳-۸۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (h4) ……………………………………………………140
شکل ۳-۸۴: طیف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *