همکاران16، 2010). اتزکویتز (2001) نشان می دهد که بر اساس پویایی درونی دانشگاه وآثار دنیای بیرونی بر ساختارهای سیستم علمی، دو انقلاب دانشگاهی در جهان به وقوع پیوسته است: انقلاب نخست در اواخر قرن نوزدهم در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های آموزشی، به فعالیت های تحقیقاتی نیز مشغول شدند و علاوه بر مأموریت توزیع دانش، تولید دانش را نیز بر عهده گرفتند. بر این اساس،گروه ها و مراکز تحقیقاتی در درون دانشگاه ها شکل گرفتند؛ امروزه از دانشگاه هایی که فعالیت های آموزشی و پژوهشی را با هم انجام می دهند، با عنوان دانشگاه هامبولتین یاد می شود (مارتین17، 2001). انقلاب دوم، در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوری های مبتنی بر علم در جنگ جهانی دوم، اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، عهده دار مأموریت سومی شد که توسعه اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود (اتزکویتز، 2000). به دانشگاه هایی که دارای مأموریت سوم هستند، دانشگاههای کار آفرین گفته می شود. این نسل از دانشگاه ها با تعابیر روشنگرانه اتزکویتز و لیدسدورف18 (2000) مبنی بر چرخه سه گانه بطور بهتری تبیین شدند.
1-7-2 دیدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرین
اصطلاح دانشگاه کارآفرین در سال1983 بوسیله اتزکویتز (1983) برای توصیف دانشگاه هایی بکار گرفته شد که از مکانیزم های مختلف علمی خود برای مشارکت در توسعه ی منطقه و افزایش درآمدها استفاده می کردند (گوررو، 2006). دانشگاه کارآفرین در ادبیات دارای تعابیر مختلفی است. کلارک (1998) و ون وات19 (1999) به دانشگاه های نوآور ، اسلاتر و لزلی20 (1997) به دانشگاه های بازار و سرمایه داری آکادمیک ، و دیل21 (1995) به انتقال فناوری دانشگاهی اشاره داشته، و روپکه22 (1998) دانشگاه کارآفرین را به عنوان سازمان کارآفرین مد نظر قرار داده و نظرات خود را در سه آیتم دسته بندی می کند: اول، دانشگاه، به عنوان یک سازمان، یک شیوه مدیریتی کارآفرینانه را بکار بگیرد؛ دوم اینکه اعضا آن کارآفرینانه عمل کنند و سوم، از یک الگوی کارآفرینانه بمنظور تعامل با محیط خود پیروی نماید. آرونوویتز23 (2000) مدلی از دانشگاه شرکتی را پیشنهاد می دهد که در آن فعالیت های سودآور ارزشمند بوده و آموزش و تحقیق بدون نتایج تجاری ارزشی ندارند (سلام زاده و همکاران24، 2011). ژو و پنگ25 (2008) دانشگاه کارآفرین را به عنوان دانشگاهی تعریف می کنند که بشدت بر توسعه منطقه ای و رشد اقتصادی، از طریق کارآفرینی دارای فناوری بالا ، بر اساس قابلیت تحقیق، و انتقال فناوری و کارآفرینی قوی، تأثیر می گذارد.
از یک نقطه نظر، مدل ها، چارچوب ها و مفهوم سازی های دانشگاه کارآفرین را می توان در دو گروه طبقه بندی نمود: گروهی که بر جنبه های کارآفرینانه دانشگاه های کارآفرین تمرکز دارند (برای مثال، روپکه، 1998؛ جاکوب و همکاران26، 2003؛ اتزکویتز، 2004)، و گروهی دیگر که با عوامل مؤثر بر شکل گیری و گذار دانشگاه های کارآفرین سر و کار دارند (برای مثال، گوررو و اوربانو، 2010؛ گوررو و همکاران، 2006). اما در مجموع، چنانچه ژو27 (2008) اشاره می نماید: «طلوع مدل های دانشگاه کارآفرین در حال وقوع می باشد» (سلام زاده و همکاران، 2011).
به زعم ژو (2008)، دانشگاه کارآفرین مفهومی متمایز از فعالیت کارآفرینی دانشگاهی است. از نظر وی، یک دانشگاه کارآفرین می بایست سه ماموریت را دنبال کند: آموزش، پژوهش و خدمت به اقتصاد از طریق فعالیت های کارآفرینانه بطور همزمان.

1-7-3 عوامل پیش برنده و بازدارنده
مطالعات قبلی توجه خود را بر شناسایی عواملی متمرکز کرده اند که اعمال کارآفرینانه را در دانشگاه ارتقا می دهند یا مانع از آن می شوند؛ و بر تغییر دانشگاه های سنتی به کارآفرینانه اثر می گذارد و موجب آن می شود. پیش برنده ها و بازدارنده ها می توانند به عنوان عوامل یا نیروهایی که نزدیک یا برخلاف یک هدف اقدام می کنند در نظر گرفته شوند ، که این هم در مورد موضوع مورد مطالعه تولید یک دگرگونی و تنوع در یک دانشگاه از نوع سنتی به نوع کارآفرینانه آن است. ادبیات تحقیق موجود در مطالعه دانشگاه های کارآفرینانه معمولاً این دودستگی عوامل شناسایی را ارائه می دهد که کارآفرینی گرایی را در یک دانشگاه قادر می سازد، پرورش می دهد، یا افزایش دهد (شولت28، 1999؛ روپکه، 1998؛ راماپراساد و لاپاز، 2007)، و یا اینکه مانع می شود، آن را مشکل می سازد، و یا از آن جلوگیری می کند (روپکه، 1998؛ راماپراساد و لاپاز، 2007). از عواملی که پیش برنده هستند می توان موارد زیر را نام برد: تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، کارکردهای تخصصی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه (راماپراساد و لاپاز29، 2007)، انتقال دانش، نگرش افراد نسبت به کارآفرینی، معیارهای حمایتی از شرکت های نوپای دانشگاهی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح (اوربانو و همکاران، 2011)، هسته هدایتگر تقویت شده( کلارک، 1998)، مشارکت در توسعه منطقه ای و اجتماعی (سلام زاده، 1390). از عواملی که بازدارنده هستند می توان موارد زیر را نام برد: کاهش حمایت مالی، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، بی میلی به تغییر، شرایط محیط خارجی(راماپراساد و لاپاز، 2007)، ارتباطات ناکافی با صنعت، وابستگی به دولت، کمبود منابع فیزیکی، افراد ناکارامد و بی تجربه، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه (اوربانو و همکاران، 2011).

1-
8 مدل مفهومی تحقیق
عوامل پیش برنده
عوامل داخلی
عوامل محیطی
تیم های پژوهشی چند مهارتی
حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
کارکردهای تخصصی
کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه
هسته هدایتگر تقویت شده
نگرش افراد نسبت به کارآفرینی
معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی
کانال ها و تسهیل کننده های مناسب
پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح
انتقال دانش
مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانشگاه
کارآفرین

عوامل بازدارنده
عوامل داخلی
عوامل محیطی
کاهش حمایت مالی
ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه
افراد ناکارامد و بی تجربه
بی میلی به تغییر
کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه
تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
کمبود منابع فیزیکی
وابستگی به دولت
کمبود تأمین مالی
شرایط محیط خارجی
ارتباطات ناکافی با صنعت
سیستم پاداش نامناسب

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق
1-9 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشگاههای شاهد، تهران و یزد تشکیل دادند، که تعداد افراد در مجموع 2142 نفر و به تفکیک دانشگاه به قرار زیر می باشد:
دانشگاه تهران: 1475 نفر
دانشگاه شاهد: 300 نفر
دانشگاه یزد: 367 نفر

1-10 نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
نمونه آماری تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاههای شاهد، تهران و یزد می باشند.
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است:

n: حجم نمونه N: جامعه آماری P: نسبت موفقیت در جامعه آماری
1-p: نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری €: دقت برآورد

n=((2142)(1.96)^2 (0.5)(0.5))/(2142〖(0.05)〗^2+(1.96)^2 (0.5)(0.5))=326

1-11 ابزارهای تحقیق
مطالعات کتابخانه ای، از جمله مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در مورد موضوع تحقیق و جستجو و بررسی در پایگاه های اطلاعاتی به منظور آشنایی و دست یابی به مبانی نظری تحقیق و استفاده از تجارب محققین دیگر
کاربرد پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات برای دستیابی به داده های مورد نظر تحقیق. پرسشنامه محقق ساخته است که در فرایند تحقیق تهیه و استفاده شده است. سؤالات پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول شامل اطلاعات مربوط به پاسخ دهنده و بخش دوم شامل سؤالات اصلی تحقیق است.

1-12 شیوه انجام تحقیق
این پژوهش از نظر روش به کار رفته یک تحقیق پیمایشی – توصیفی است و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو مرحله می باشد؛ در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مقالات، شاخص های متغیرهای تحقیق و عوامل، تعیین و شناسایی می شوند و در مرحله بعد این عوامل در پرسشنامه محقق ساخته که در فرآیند تحقیق استفاده می شود، به کار می روند. مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، طیف لیکرت می باشد و گزینه های آن عبارتند از: کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم.
برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده خواهد شد و برای افزایش روایی محتوایی از ابزارهایی مانند بررسی و مطالعه پرسشنامه ها و سؤالهایی که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند، مطالعه مقالات و کتب در مورد موضوع پژوهش و نظرات اصلاحی اساتید استفاده خواهد شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود.

1-13 شیوه تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از فنون آمار توصیفی (تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی) و استنباطی (آزمون آماری فریدمن) استفاده می شود. برای شناسایی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می شود و نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق SPSS می باشد.

1-14 قلمرو تحقیق
1-14-1 قلمرو موضوعی پژوهش
از لحاظ موضوعی در حوزه کارآفرینی و در شاخه دانشگاه کارآفرین قرار دارد.
1-14-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش
تابستان و پاییز 1392
1-14-3 قلمرو مکانی پژوهش
دانشگاه های شاهد، تهران و یزد
1-15 نوآوری پژوهش
پژوهش پیش رو دارای نگاهی متفاوت به دانشگاه کارآفرین بوده و در صدد ارائه مدلی جامع در زمینه شکل گیری دانشگاه کارآفرین بوده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، برخی از مهم ترین نوآوری ها و مشارکت های نظری موجود در این تحقیق عبارتند از: توجه به هم بعد داخلی و هم بعد محیطی دانشگاه (که در ادبیات مورد مشابهی دیده نشده است، در اغلب مطالعات قبلی بیشتر به بعد محیطی توجه شده است و فقط همین بعد را مورد توجه قرار داده است یا فقط به بعد داخلی پرداخته شده است)؛ ارائه چارچوبی جدید و بومی؛ دسته بندی کردن عوامل داخلی و محیطی به عوامل پیش برنده و بازدارنده در طی فرآیند پژوهش.

2-1 مقدمه
دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ها نقش برجسته ای در توسعه و رشد جوامع داشته و به تعبیر برخی بزرگان، موتور محرک توسعه جوامع بشمار می آید (2007Audretsch, ). با توجه به اهمیت موضوع، نقش برجسته این نهاد ها و نیز لزوم بررسی ادبیات جهت ارائه چارچوب مفهومی مورد نظر، در این فصل مروری بر نظریات، مدل ها، چارچوب ها و مفهوم پردازی های موجود در ادبیات داشته و می کوشیم تا با بررسی هر چ
ه عمیق تر این مدل ها به نتایج مورد نظر در این تحقیق دست یابیم و عوامل پیش برنده و بازدارنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین را شناسایی کنیم.
بدین ترتیب، در طی این فصل، پس از مروری بر دانشگاه کارآفرین و مصادیق آن در پیشینه موضوع، به مدل ها، چارچوب ها و مفهوم پردازی های موجود در ادبیات موضوع می پردازیم و با دیدگاهی تفسیری- انتقادی مورد مداقه بیشتر قرار می دهیم. سپس به تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه می پردازیم و عوامل موجود در مدل ها را به دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده تقسیم می کنیم. در انتهای فصل، مدل مفهومی تحقیق که به دو بخش عوامل پیش برنده و بازدارنده تقسیم می شود، مطرح گشته و چارچوب مبنا تبیین می گردد.
2-2 مروری بر دانشگاه کارآفرین
امروزه دانشگاه به عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش محور30 و چرخه نوآوری (Etzkowitz, 2003) ایفای نقش می نماید، عاملی که موتور محرک دانش بشری به شمار آمده و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *