اکتشافی……………………………………………………………137
3-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………………………..137
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………139
4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..140
4-2. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های آماری………………………………………………………140
4-2-1. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………….141
4-2-2. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه………………………………………………142
4-2-3. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر رتبه………………………………………………………..143
4-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………144
4-2-5. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………..146
4-2-6. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل………………………………………………………147
4-3. بررسی سؤالات با استفاده از تحلیل عاملی ……………………………………………………….148
4-3-1 سؤال اول: عوامل پیش برنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین
کدامند؟……………………………………………………………………………………………………………..151
4-3-2 سؤال دوم: عوامل بازدارنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین
کدامند؟………………………………………………………………………………………………………………158
4-5. آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………..164
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..169
5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….170
5-2. خلاصه تحقیق و نتیجه گیری………………………………………………………………………….171
5-3. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….179
5-3-1. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..179
5-3-2. پیشنهادات اجرایی و کاربردی…………………………………………………………………….180
5-4. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..181
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….182
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..182
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….183
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….193
پیوست الف. پرسشنامه………………………………………………………………………………………….193

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1. قضایای پژوهشی اسپورن بمنظور رسیدن به یک تئوری تطبیق برای دانشگاه ها…..37
جدول 2-2. ساختارهای نو ظهور و مکانیزم های توسعه…………………………………………………39
جدول 2-3. اجزاء مدل گوررو و همکاران……………………………………………………………………..42
جدول 2-4. خلاصه مطالعات گوررو و همکاران…………………………………………………………….44
جدول 2-5. جمع بندی نتایج مطالعات تجربی انجام گرفته………………………………………………..48
جدول 2-6. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………64
جدول 2-7. مدل های نظری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………….66
جدول 2-8. شاخص های کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا…………………………………………69
جدول 2-9. سازه های اصلی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………71
جدول 2-10. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………….76
جدول 2-11. ادبیات تحقیق مربوط به دانشگاه کارآفرین و عوامل شناسایی شده آن ها……………82
جدول 2-12. تسهیل کننده ها و موانع……………………………………………………………………………87
جدول 2-13. تعاریف دانشگاه کارآفرین…………………………………………………………………………93
جدول 2-14. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق خارج از کشور…………………………………………..111
جدول 2-15. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق داخل کشور………………………………………………114
جدول 3-1 مؤلفه ها و زیرمؤلفه های پرسشنامه تحقیق…………………………………………………..131
جدول 3-2 مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های کلی پرسشنامه…………………………………………….135
جدول 4-1. میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………….141
جدول 4-2. سابقه خدمت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..142
جدول 4-3. رتبه علمی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………143
جدول 4-4. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..145
جدول 4-5. جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………….146
جدول 4-6. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………147
جدول 4-7 یافته های شاخص KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………….150
جدول 4-8. تحلیل عاملی عوامل پیش برنده………………………………………………………………….151
جدول 4-9. تحلیل عاملی عوامل بازدارنده…..
..
……………………………………………………………..158
جدول 4-10. آزمون فریدمن بر روی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……….165
جدول 4-11. آزمون فریدمن بر روی عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………………………..166
جدول 4-12. آزمون فریدمن بر روی عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………………………..167

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………….142
نمودار 4-2. سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………143
نمودار 4-3. رتبه علمی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….144
نمودار 4-4. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..145
نمودار 4-5. جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………..146
نمودار 4-6. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….147

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….15
شکل 2-1. مدل گوررو و همکاران………………………………………………………………………………….43
شکل 2-2. چارچوب اوشی و همکاران…………………………………………………………………………….57
شکل 2-3. چارچوب گیب و همکاران……………………………………………………………………………..59
شکل 2-4. چارچوب فیلپات و همکاران…………………………………………………………………………..62
شکل 2-5. مدل دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………68
شکل 2-6. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………..74
شکل 2-7. مدل مفهومی دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………….79
شکل 3-1. مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………136

1-1 مقدمه
در این فصل خلاصه ای از تحقیق صورت پذیرفته در مراحل مختلف آورده شده است. در ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان گردیده و به ضرورت انجام این تحقیق اشاره شده است. در ادامه نیز سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق، گزاره های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، چگونگی انجام تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور مختصر شرح داده شده اند. در انتهای فصل نیز به نوآوری پژوهش اشاره شده است.

1-2 بیان مسأله پژوهش
از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت، موتور محرک و رشد اقتصاد یک جامعه، کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند. کارآفرین با شناخت صحیح از فرصتها و استفاده از سرمایه های راکد امکاناتی را فراهم کرده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *