Wright etal. (2004)

استراتژی ها
اهداف سازمانی تبیین شده در مستندات برنامه ریزی؛ شامل ساختارهای انگیزشی رسمی از داخل تعیین شده
DelCampo etal. (1999); Henrekson and Rosenberg (2001); Jensen etal. (2003); Markman etal. (2004); Owen-Smith and Powell (2003); Powers and McDougall (2005); Schmiemann and Durvy (2003); Siegel etal. (2003, 2004); Thursby and Kemp (2002); Thursby and Thursby(2004); Wright etal. (2004)

رهبری
ویژگی ها و جهت گیری رهبران کلیدی( مدیریت، هیئت مدیره، روسای دپارتمان ها، دانشمندان ستاره) نسبت به ماموریت سوم دانشگاه ها
Clark 2001; Siegel etal. (2004)

فرهنگ
هنجارها و نگرش های نهادی، دپارتمانی و فردی نسبت به جریان سوم
Clark 2001; Jacob etal. (2003); Kenney and Goe (2004); Kruecken 2003; Siegel etal. (2003, 2004)

شایان ذکر است که پس از ارائه این مقاله، موریس (Morris, 2010)، در طی یک صفحه ویراستار132، به بررسی مدل ارائه شده توسط ایشان پرداخته و بر ضرورت وجود چارچوب هایی تحلیلی برای درک و ارتباط نقش های دانشگاه مدرن در جامعه تأکید می نماید. همچنین وی از کاربرد چارچوب هایی نظیر «معماری کارآفرینانه» جهت تحلیل سیستمی تقدیر می کند.

2-4-10 مدل مفهومی گوررو و اوربانو
گوررو و اوربانو (Guerrero&Urbano, 2010) در مقاله خود، پس از اشاره به وجود مدل هایی نظری در ادبیات (Clark 1998; Sporn 2001; Etzkowitz 2004; Kirby 2005; O’Sheaetal. 2005, 2008; Rothaermel et al. 2007) در ارتباط با پدیده دانشگاه های کارآفرین، با بکارگیری اقتصاد نهادی133 و دیدگاه منبع مدار134، یکپارچگی عوامل نظری را نشان می دهند که به درک ارتباط عوامل محیطی (رسمی و غیر رسمی)، و عوامل داخلی (منابع و قابلیت ها) دخیل در فرایند گذار کمک می نمایند. شایان ذکر است که عوامل محیطی با توجه به اقتصاد نهادی به دو دسته رسمی و غیر رسمی و عوامل داخلی با استفاده از رویکرد منبع مدار به دو دسته قابلیت ها و منابع تقسیم شده اند. آنها مدل های نظری دانشگاه کارآفرین را در قالب جدول زیر ارائه می کنند.
جدول 2-7 مدل های نظری دانشگاه کارآفرین (Guerrero and Urbano, 2010)
عوامل محیطی

غیر رسمی
رسمی

یک هسته آکادمیک با انگیزه
یک فرهنگ کارآفرینانه یکپارچه
یک هسته هدایتگر تقویت شده
یک محیط پیرامونی توسعه ای گسترده
یک بنیان تأمین مالی متنوع
Clark, 1998

فرهنگ
مأموریت ها و اهداف
ساختار، مدیریت، حاکمیت و رهبری
شبکه ها، وابستگان استراتژیک135و شرکا136
Sporn, 2001

نوسازی مجدد
وابستگی متقابل با صنعت و دولت و استقلال از سایر حوزه های نهادی
اشکال سازمانی هیبرید
تبدیل دانش به سرمایه
Etzkowitz, 2004
شناخت و پاداش
تصدیق137
ارتقا138
مشارکت139، اجرا
ارتباطات، سازماندهی
تشویق و حمایت
Kirby, 2005

فرهنگ

سیاست ها و فناوری

Rothaermeletal. 2007
عوامل داخلی

قابلیت ها
منابع

جایگاه140و پرستیژ
شبکه ها و وابستگان
محلی سازی141
منابع سرمایه انسانی
منابع مالی
منابع فیزیکی
منابع تجاری
O’Sheaetal., 2005, 2008
جایگاه
شبکه ها
محلی سازی
نمایندگان142
Rothaermeletal. 2007

مدل مفهومی پیشنهادی ایشان در قالب شکل زیر نشان داده شده است. براساس این مدل، چهار عنصر تعیین کننده در دانشگاه کارآفرین می بایست مورد توجه قرار گیرند: عوامل محیطی، عوامل داخلی، قابلیت ها و منابع. این عوامل و عناصر منجر به پیامد های دانشگاه کارآفرین می گردند.

شکل2-5 مدل دانشگاه کارآفرین (Guerrero and Urbano, 2010)
آنها در تحقیق خود از متدلوژی بکار رفته در کارت امتیاز نوآوری اروپا143 (EuropeanCommission, 2005) بمنظور تحلیل عملکرد نوآوری اعضا اتحادیه اروپا که تحت استراتژی لیسبون144 هستند، بهره برده اند. همچنین، کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا (SEUS145) بدنبال اصول برلین146در رتبه بندی آموزش عالی (Institute for Higher Education Policy 2006) برآورد شده است. در این راستا، با استفاده از داده های ثانویه پنجاه دانشگاه عمومی اسپانیا، هر شاخص ورودی و خروجی برای هر دانشگاه محاسبه شده است. بدین ترتیب، امتیازات دانشگاه ها محاسبه گشته اند. شاخص های SEUS در جدول 2-8 آمده اند.
جدول 2-8 شاخص های کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا
شاخص
تعدیل/منبع
ورودی ها
ابتکارات کارآفرینانه147
دانشگاه های درگیر در ابتکارات کارآفرینانه نظیر پارک های علمی و انکوباتورها، برنامه ها و دوره های کارآفرینی، و یا شبکه های همکاری و مراکز میان رشته ای (Ruizetal. 2004; Guerreroetal. 2006; Guerrero 2008). این اطلاعات با استفاده از داده های موسسه شرکت های کوچک و متوسط (IPYME 2006) در ارتباط با مطالعه ابتکارات کارآفرینانه دانشگاه های اسپانیا و نقشه ابتکارات کارآفرینانه بدست آمده اند.
خروجی ها
خبرگان کارآفرین148
دانشگاه های درگیر در خود نهادینه سازی149بمنظور سازگاری با تغییرات محیطی در مدتی بیش از ده سال (Clark 1998) و نیز جهت تولید کارآفرینان بالقوه از اعضای خود (Schulte 2004). این اطلاعات از سوال پنج نظرسنجی محققین کارآفرینی ارائه شده در گام اول این تحقیق بدست آمده است. EUexp نشان می دهد که کدام دانشگاه ها از نظر خبرگان کارآفرین بشمار آمده اند (Guerrero 2008).

فرهنگ کارآفرینانه150
دانشگاه هایی که فرهنگی کارآفرینانه را در اعمال استراتژیک خود ارتقا می دهند که به آنها اجازه سازگاری با تغییرات محیطی را می دهد (Sporn 2001). این اطلاعات از طریق پایگاه داده GEM (2006) اسپانیا جمع آوری شده است که در آن ها سؤالات متعددی در ارتباط با جمعیت آموزش عالی مطرح شده است.

بروندادهای کارآفرینانه151
دانشگاه هایی که فعالیت ها
ی
کارآفرینانه ای نظیر پتنت ها، لیسانس ها، شرکت های انشعابی، توافقات تحقیقاتی داشته اند (Keast 1995). این داده ها از منابع ثانویه ای همچون UNIVERSIA (2006)، IPYME (2006)، و اداره پتنت اسپانیا152 (OEPM 2007) بدست آمده اند. متعاقبا، EUoutcomes گواهی از فعالیت های کارآفرینانه متعددی دارند که توسط دانشگاه های اسپانیایی صورت گرفته اند.

منطقه کارآفرینانه153
دانشگاه های واقع در مناطقی با سطوح بالاتری از کارآفرینی که با تعداد شرکت های جدید سنجیده می شود (AudretschandLehrmann 2005). EUregion حاکی از این است که منطقه هر دانشگاه اسپانیایی تا چه حد کارآفرین می باشد. این اطلاعات از طریق تعداد شرکت های لیست شده در موسسه آمار اسپانیا154 کسب شده است (INE 2008).

رتبه بندی دانشگاه155
دانشگاه های رتبه بندی شده در موقعیت های بالای رتبه بندی دانشگاه های اسپانیا (Ewalt 2004). این اطلاعات از طریق وبومتریکس156 (Webometrics, 2005) بدست آمده است.

داده های تحقیق ایشان از طریق ارسال پرسشنامه ایمیلی به دانشگاهیان ثبت نام کرده در دانشگاه های منتخب جمع آوری شده است. داده ها در بازه زمانی سال دانشگاهی 2007-2008 جمع آوری شده است. ابزار بکار رفته در تحقیق آنها در این مطالعه، نسخه بازبینی شده پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (EUQ157) می باشد که توسط گوررو (Guerrero, 2008) ارائه شده است. این ابزار به عوامل محیطی و داخلی پرداخته و از طیف لیکرت بهره می برد. سازه های اصلی دانشگاه کارآفرین در جدول زیر آمده اند.
جدول 2-9 سازه های اصلی دانشگاه کارآفرین (Guerrero and Urbano, 2010)
مأموریت دانشگاه کارآفرین (UM)
UM_JS
تولید جویندگان کار
UM_EC
ارتقاء یک فرهنگ کارآفرینانه
UM_PI
انتشار مقالات با مضامین عملی
UM_Entre
تولید کارآفرینان
UM_KT
انتقال دانش (پتنت ها، لیسانس ها، شرکت های انشعابی)
UM_SP
انتشار مقالات علمی
UM_SRD
مشارکت در توسعه منطقه ای و اجتماعی

عوامل محیطی
عوامل رسمی (FF)
عوامل غیر رسمی (IF)
FF_RNV
مقررات حداقلی برای خلق بنگاه های مخاطره آمیز جدید
IF_ETM
متدولوژی های آموزش کارآفرینانه
FF_STT
حمایت از انتقال فناوری
IF_FAS
نگرش موافق دانشجو به کارآفرینی
FF_SNV
حمایت از شرکت های نوپا
IF_FAP
نگرش موافق کارکنان به کارآفرینی
FF_NES
حمایت های غیر اقتصادی
IF_AIE
سیستم های پاداش مناسب
FF_SP
پارک فناوری
IF_ERM
مدل های نقش کارآفرینی
FF_ECS
دوره های کارآفرینی برای دانشجویان

FF_ECP
دوره های کارآفرینی برای دانشگاهیان

عوامل داخلی
منابع (R)
قابلیت ها (C)
R_Human
منابع انسانی
C_History
پیشینه دانشگاه
R_Financial
منابع مالی
C_Status
جایگاه دانشگاه
R_Rhysical
منابع فیزیکی
C_Alliances
شرکای دانشگاه
R_Commercial
منابع تجاری
C_Localiza
محلیت دانشگاه
یادداشت: UM مأموریت دانشگاه، FF عوامل رسمی، IF عوامل غیر رسمی، R منابع، C قابلیت ها

2-4-11 چارچوب سیستمی سلام زاده و سایرین
سلام زاده و سایرین (Salamzadeh, et al., 2011) با توجه به مطالعه ای که در ایران انجام دادند، در مقاله خود سعی در تببین و استحکام دانش موجود در زمینه دانشگاه کارآفرین داشته و همچنین بدنبال ارائه چارچوبی برای نسل سوم دانشگاه ها، دانشگاه های کارآفرین، بودند. آنها رویکردی سیستمی را با بهره گیری مدل ورودی-فرایند-خروجی-پیامد ( IPOO158) در دستور کار خود قرار داده و پس از مرور ادبیات، طی بیست و پنج مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان و متخصصین آشنا به این حوزه، چارچوبی سیستمی را پیشنهاد می کنند. مصاحبه شوندگان از میان اساتید دانشگاهی، سیاستگذاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متخصصین موجود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران انتخاب شده و دارای پیشینه ای مرتبط بودند. همچنین داده ها، پس از سه مرحله کدگذاری، طی چند جلسه گروه کانونی مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گرفته و به عنوان نتایج تحقیق ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی محققین در شکل زیر آمده است.

زمینه
زمینه
زمینه

ورودی ها
فرایند ها
خروجی ها
پیامدها

منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی،فیزیکی)
قوانین و مقررات
ساختار
مأموریت
قابلیت های کارآفرینانه
انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار
آموزش
پژوهش
مدیریت
پشتیبانی
تجاری سازی
انتخاب و گزینش (دانشجویان، اساتید و کارکنان)
تأمین مالی
شبکه سازی
فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، سیاستگذاران و جامعه)
فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه (IR&D)
منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)
تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار
نوآوری ها و اختراعات
شبکه های کارآفرینانه
مراکز کارآفرینانه (برای مثال، انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی و غیره)

مأموریت سوم

زمینه

شکل 2-6 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Salamzadeh, et al., 2011)
بنابر چارچوب پیشنهادی ایشان، دانشگاه کارآفرین «سیستمی پویاست که شامل ورودی ها (منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی،فیزیکی)، قوانین و مقررات، ساختار، مأموریت، قابلیت های کارآفرینانه، و انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار)، فرایندها (آموزش، پژوهش، مدیریت، پشتیبانی، تجاری سازی، انتخاب و گزینش (دانشجویان، اساتید و کارکنان)، تأمین مالی، شبکه سازی،
فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، سیاستگذاران و جامعه)، و فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه (IR&D))، خروجی ها (منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)، تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار، نوآوری ها و اختراعات، شبکه های کارآفرینانه، و مراکز کارآفرینانه (برای مثال، انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی و غیره))ی بخصوصی بوده و بدنبال بسیج تمامی منابع، توانمندی ها و قابلیت های خود بمنظور تحقق «مأموریت سوم» خود می باشد» (Salamzadeh et al., 2011)

2-4-12 چارچوب صوره و همکاران
در تحقیقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *