آکادمیک
مصاحبه های گسترده با کارآفرینان آکادمیک و مدیران تجاری سازی
مسایل کلیدی تحقیق، شناسایی و بررسی می شود و یک سری توصیه، جهت تقویت عملکرد کلی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ارائه می گردد

(Slaugther and Leslie, 1997)
آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا
شناسایی ساختارهای پاسخگویی به تغییرات
مدل های کینزی و مارکسیستی
مصاحبه با دانشگاهیان و اعضای هیات علمی
تبیین و توسعه مفهوم سرمایه داری آکادمیک111

(Schomoch, 1999)
آلمان و آمریکا
بررسی تعامل دانشگاه و صنعت
انتقالات دانش
تشریح تعامل
شناسائی تشابهات و تفاوت های مربوط به رسمیت

(Klofsten and Jones-Evans, 2000)
دانشگاه های ایرلند و سوئد
بررسی فعالیت های دانشگاهیان در ارتباط با صنعت در دو کشور کوچک اروپایی
کارآفرینی آکادمیک
ده مورد مطالعه موردی و 1857 پرسشنامه ساختار یافته به تمام دانشگاهیان
تاثیر تجربیات کارآفرینانه قبلی در بین دانشگاهیان هر دو کشور و اقدامات عملی آنان در فعالیت هایی نظیر مشاوره و پژوهش های قراردادی
غیر رسمی
(Ryu, 1998)
دانشگاه یونسی کره
چگونه دانشگاه ها و استادان به تقاضای تولید دانش پاسخ می دهند
تحقیقات کارآفرینانه112
مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان تمام وقت مرد
شناسایی برنامه ریزی استراتژیک و توسعه خدمات علمی
عوامل رسمی و غیر رسمی
(Sporn, 2001)
دانشگاه هایی از آمریکا، ایتالیا و استرالیا
شناسایی استراتژی تطبیق با تغییرات محیطی
رویکردهای مربوط به نیروهای محیطی و ساختارهای دانشگاه
شش مطالعه موردی موسسات مواجه با تغییر محیط و ارائه پیشینه ای از تطبیق
شناسایی عوامل کلیدی مربوط به فرایند تطبیق: محیط، فرهنگ، ساختار، مدیریت، حاکمیت و رهبری

(Poole, 2001)
دانشگاه های استرالیا
شناسایی انواع استراتژی های بین المللی
رویکردهای مربوط به استراتژی های بین المللی
مصاحبه با مسئولین این فعالیت ها
شناسایی ساختارها، ادراک مشارکت کنندگان و عوامل موثر بر موفقیت و شکست

(Clark, 1998)
انگلستان، هلند، اسکاتلند، سوئد، فنلاند
بررسی اشکال مختلف سازمانی در سازمان های کارآفرین
جهانی شدن
کارآفرینی
مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مستقیم و مستند سازی
شناسایی پنج عنصر مهم در دانشگاه های کارآفرین

(Heffernan and Poole, 2005)
مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور
شناسایی عوامل کلیدی مربوط به روابط با دانشگاه های دیگر
آموزش بین المللی
ده مطالعه موردی، مصاحبه
شناسایی عوامل کلیدی مربوط به اعتماد، تطبیق، ارتباطات و فرهنگ

2-4-6 چارچوب او شی و همکاران
اوشی و سایرین (O’Shea et al.2005) در بررسی خود در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، بدنبال این بودند که دریابد که چرا برخی دانشگاه ها در تولید شرکت های انشعابی از بقیه موفق ترند. آنها در مطالعه خود از دیدگاه منبع محور بهره برده و به این نتیجه رسیدند که مرتبط بودن منابع دانشگاهی و ترکیب آنهاست که موجب این تمایز می گردد.
اوشی و سایرین (O’Shea et al. 2007) در مقاله دیگری به تبیین آناتومی MIT به عنوان یک دانشگاه کارآفرین پرداخته و عوامل موفقیت این دانشگاه را مطرح می نمایند. آنها پس از مرور ادبیات عواملی را استخراج کرده اند که موفقیت MIT را مدیون آنها می دانند. این عوامل عبارتند از:
الف. تأمین وجوه اعطایی به MIT در راستای تحقیقات علوم و مهندسی
ب. جریان وجوه صنعتی برای تحقیقات
پ. کیفیت کارکنان دانشگاهی
ت. ویژگی های سازمانی همچون فعالیت ها و سیاست های TLO
ث. مأموریت دانشگاه
ج. فرهنگ توسعه یافته در میان اعضا هیئت علمی MIT
چ. پیشینه و سنت MIT
ح. زمینه جغرافیایی خارجی که MIT در آن مشغول به فعالیت می باشد.
وی در مطالعه بعدی خود (O’Shea et al.2008) به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته و آناتومی دانشگاه کارآفرین را بیشتر تبیین می نماید. این تحقیق نیز از رویکرد منبع محور پیروی کرده و دانشگاه MIT را به عنوان موضوع مورد بررسی خود انتخاب می کند. ایشان از داده های ثانویه و مصاحبه ها بهره برده و به این نتیجه رسیدند که چهار ویژگی در حمایت از شرکت های انشعابی حائز اهمیت می باشند؛ این موارد عبارتند از: افراد، سازمان، فرهنگ، و محیط. آنها در انتهای مقاله خود، چارچوبی برای شرکت های انشعابی دانشگاهی ارائه می دهند که در شکل زیر نشان داده شده است.
در این مقاله، نویسندگان شش جریان تحقیق در زمینه شرکت های انشعابی دانشگاهی در حوزه کارآفرینی دانشگاهی شناسایی شده است. ایشان بطور خاص بر تحقیقاتی متمرکز شده اند که عوامل تعیین کننده و پیامدهای این فعالیت را برجسته می نمایند. چارچوب ارائه شده توسط ایشان در برگیرنده دیدگاهی اجتماعی-روانشناسانه است که شامل ویژگی های فردی دانشگاهیان، ویژگی های سازمانی و نهادی و نیز عوامل محیطی می باشد.
همانگونه که در چارچوب نشان داده شده است، چهار عامل بر نرخ فعالیت شرکت های انشعابی موثرند:
الف. درگیری در فعالیت کارآفرینانه (مطالعات ویژگی های فردی)
ب. ویژگی های دانشگاه ها نظیر سرمایه انسانی، منابع تجاری و فعالیت های نهادی (مطالعات متمرکز بر سازمان)
پ. زمینه اجتماعی گسترده تر دانشگاه، شامل «موانع113» و «عوامل بازدارنده114» شرکت های انشعابی (مطالعات نهادی و فرهنگی)
ت. ویژگی های خارجی همچون زیرساخت منطقه ای که بر فعالیت شرکت های انشعابی موثرند (مطالعات محیط خارجی)

همچنین ایشان در ادامه، دو دسته از تحقیقاتی را که به پیامدهای فعالیت های شرکت های انشعابی می پردازند، مطرح می کنند.
ث. توسعه و عملکرد شرکت های انشعابی
ج. تاثیر سرریز115 شرکت های انشعابی بر اقتصاد منطقه ای.

شکل 2-2 چارچوب اوشی و همکاران (O’Shea et al. 2008)

2-4-7 چارچوب گیب و همکاران
الن گیب، گی هسکینز و یان روبرتسون (Gibb et al., 2009) در مقاله ای که در ارتباط با رهبری دانشگاه کارآفرین116 است، بدنبال ارائه راهکارهایی برای تأمین نیازهای توسعه کارآفرینانه مؤسسات آموزش عالی بودند. این مقاله که در قالب همکاری بین دانشکده کسب و کار سید دانشگاه آکسفورد117 و کنسول ملی تحصیلات کارآفرینی انگلیس118 مهیا گردیده است، بدنبال روشن تر کردن وضعیت کارآفرینی دانشگاهی و گرایش هر چه بیشتر مؤسسات آموزش عالی به این مقوله می باشد.
آنها با مشاهده آثار اندیشمندان پیشین و نیز با نظر به چالش های مؤسسات آموزش عالی در زمینه گرایش به دانشگاه کارآفرین، دانشگاه کارآفرین را در قالب یک سازمان کارآفرین مطرح نموده و چارچوب زیر را ارائه می دهند. این چارچوب برای ارزیابی چالش دانشگاه ها برای نائل شدن به طراحی کارآفرینانه سازمانی پیشنهاد شده است.

شکل 2-3 چارچوب گیب و همکاران (Gibb et al., 2009)
آنها اذعان می دارند که باید بین مدل کارآفرینانه و سایر مفاهیم و رویکردهای سازمانی مربوط به دانشگاه، بویژه در طی دهه گذشته، تفاوت قائل شد؛ مواردی همچون مکتب مدیریتی جدید119 (Deem 1998 and 2001)، مدل کسب و کار شرکتی120و تخصص گرایی121 (Blackmore and Blackwell 2006 Kolsaker 2008) و بازارگرایی122 (Bok, 2003). به زعم ایشان (Gibb et al, 2009) سازمان کارآفرین هم معنای هیچ کدام از این موارد نبوده و مفهوم کارآفرینی، آن را فراتر از زمینه مخاطره جدید و یا کسب و کار می برد.
2-4-8 چارچوب فیلپات و سایرین
فیلپات و همکارانش (Philpott et al., 2010) در مقاله ای تحت عنوان «دانشگاه کارآفرین: بررسی تنش های آکادمیک اساسی»123، به بررسی هر چه بیشتر فرایند های کارآفرینانه در دانشگاه ها پرداخته و تعدادی از موانع تحقق کارآفرینی را شناسایی می نمایند. آنها فعالیت هایی را که دانشگاه ها می توانند در آنها شرکت کنند، در طیفی از نرم124 تا سخت125 آورده اند. ایشان معتقدند که این طیف فعالیت های دانشگاهی معمول را به پارادایم کارآفرینی نزدیک تر می کند. انواع فعالیت های کارآفرینانه دانشگاه ها، به ترتیب دوری از پارادایم سنتی و نزدیکی به پارادایم کارآفرینانه، عبارتند از:
الف. ارائه افراد آموزش دیده بسیار واجد شرایط126 : تجهیز نیروی کاری با افراد تحصیل کرده127 ماهر.
ب. انتشار نتایج دانشگاهی128 : انتشار کتب، فصول کتاب و مقالات.
پ. دریافت وجوه اعطایی129 : کسب وجوه اعطایی تحقیقاتی در مقیاس وسیع از منابع خارجی جهت تحقیقات پایه ای.
ت. مشاوره: فروش مستقیم تخصص دانشگاهی به سازمان های خارجی بمنظور حل مسائل عملی.
ث. دوره های آموزشی صنعت: آموزش دانشجویان صنعتی. این دوره ها می توانند شامل آموزش اجرایی شوند.
ج. تحقیقات قراردادی: انجام پروژه های تحقیقاتی معین با صنعت؛ بسیاری از این پروژه ها دارای تمرکز تجاری قوی هستند.
چ. اعطای پتنت و لیسانس: محافظت از حقوق مالکیت معنوی اکتشافات و دانستنی ها130ی توسعه یافته در دانشگاه.
ح. تشکیل بنگاه انشعابی: ایجاد بنگاه ها بر اساس تحقیقات دانشگاهی.
خ. ایجاد پارک فناوری: فراهم نمودن مکانی رسمی که در آن کسب و کار ها (بویژه کسب و کارهای دارای فناوری بالا) بتوانند مستقر گشته و با دانشگاه در تعامل باشند.
شایان ذکر است که چارچوب ارائه شده توسط ایشان، به سطح پیچیدگی کارآفرینانه فعالیت های دانشگاهی اشاره داشته و حاصل تلاش کلفستن و جونز ایوانز (Klofsten & Evans, 2000) و لوئیس و همکاران (Louis, et al.,1985) می باشد. مدل ارائه شده توسط ایشان در شکل زیر نشان داده شده است. از نظر ایشان (Philpott et al, 2010) بکارگیری مأموریت سوم دانشگاهی بدون چالش و ریسک نیست. اغلب ریسک های مورد اشاره شامل فقدان آموزش و تحقیقات پایه، الزامات بیشتر در زمینه رازداری، تضاد منافع، تشدید تضاد داخلی و حتی برخی زیان های مالی محتمل (Slaughter and Leslie,1999) می گردد.

شکل 2-4 چارچوب فیلپات و همکاران (Philpott et al., 2010)
آنها معتقدند که فشارهای اساسی متعددی در جهت تغییرات کارآفرینانه پیش می روند. این فشارها عبارتند از (Philpott et al., 2010):
اهمیت روزافزون علوم فناورانه131 در توسعه اقتصادی و آزمایشگاه های دانشگاهی دارای این قابلیت در نتیجه سالیان سال تحقیقات پایه (Azagra-Caro et al.,2006; Etzkowitz, 2001 a).
مشروعیت توسعه اقتصادی به عنوان یک کارکرد آموزش عالی (Sutz, 2001; Calvert andMartin,2001; HEA,2002).
تغییر در مقررات مربوط به مالکیت حقوق مالکیت معنوی دانشگاهی (Powers, 2004).
افزایش وجوه دانشگاهی که منجر به شکاف های تأمین وجوه می گردد (Chrisman et al., 1995; Slaughter and Leslie, 1999).

2-4-9 چارچوب نیلس و ورلی
جن نیلس و تیم ورلی (Nelles & Vorley, 2010) نیز در مقاله خودبه ایجاد یک معماری کارآفرینانه بمنظور مطالعه دانشگاه های معاصر، دانشگاه های کارآفرین، می پردازند. آنها رویکردی عملگرا را در پیش گرفته و به دنبال پیدا کردن راه حل پاسخگویی دانشگاه ها به مأموریت سوم شان می باشند. در این راستا از ادبیات کارآفرینی سازمانی بهره برده و معماری سازمان را به عنوان مجموعه ای از عوامل داخلی متعامل جهت شکل گیری دستورکارهای کارآفرینانه در دانشگاه ها مطرح می نمایند. آنها در چارچوب خود این عوامل داخلی را به پنج
دسته تقسیم می کنند: ساختارها، استراتژی ها، سیستم ها، رهبری و فرهنگ. چارچوب پیشنهادی آنها در جدول زیر آمده است.

جدول 2-6 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Nelles & Vorley, 2010)
عنصر کارآفرینانه
تعریف شده به عنوان
منابع در ادبیات موجود

ساختارها
زیرساخت کارآفرینانه شامل TTOها، انکوباتورها، پارک های فناوری، پرتال های تجاری و …
DelCampo etal. (1999); Collin and Wakoh(2000) ; Friedman and Silberman (2003);Owen-Smith and Powell (2003); Powers and McDougall (2005); Siegel etal. (2003,2004)

سیستم ها
شبکه های ارتباطی و چیدمان ارتباطات بین ساختارها و دپارتمان ها، مدیریت و …
Bercovitz etal. (2001); Etzkowit zand Klofsten (2005);Powers and McDougall (2005); Siegel etal. (2003, 2004);

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *