من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
تقدیر و تشکر:
اکنون که به خواست خدا و لطف بیکران خالق یکتا مراحل انجام تحقیق حاضر و تدوین به اتمام رسیده است برخود واجب میدانم که نسبت به کلیه بزرگواران و اساتید عزیز و دوستان و همکاران و سرورانی که اینجانب را در انجام این تحقیق و تدوین پایاننامه راهنمایی و مساعدت نمودند، مراتب قدردانی و سپاس خویش را ابراز نمایم:
سرکار خانم مژگان بقایی، استاد محترم راهنما که بدون راهنمایی و توجه ایشان به ثمر رسیدن این پژوهش امکانپذیر نبود و همیشه در تمام مدت این دوره تحصیلی و مراحل مختلف انجام تحقیق از راهنماییهای ایشان بهرهمند بودهام.
سرکار خانم معصومه ادیب، استاد محترم مشاور که از راهنماییها و نظرات علمی و ارزنده ایشان بهره بردم.
جناب آقای دکتر احسان کاظمنژاد، استاد مشاور محترم آماری که انجام امور آماری این تحقیق مرهون زحمات و دقت نظر ایشان میباشد.
همچنین از ریاست محترم دانشکده جناب آقای مقدم نیا ، سرکار خانم پاریاد مسئول محترم تحصیلات تکمیلی و از معاونت محترم آموزشی سرکار خانم میر حق جو و معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر فرمانبر که نهایت همکاری و همراهی را در این پژوهش داشتند، کمال تشکر را دارم.
از تمامی اساتید محترم گروه پرستاری که در طی مدت تحصیل از محضرشان کسب علم نمودم.
از کلیه مدیران ، مترونها و سوپروایزر های آموزشی بیمارستان های استان گیلان و پرستاران محترم شاغل در بخش های دیالیز و از همکلاسی و دوست عزیزم خانم آرزو منفرد که دوستی بی دریغش را در این دوره نصیبم کرد.
و در نهایت بیماران همودیالیزی عزیز که نتایج بدست آمده در این تحقیق حاصل همکاری صمیمانه آنان است و همواره از خداوند برایشان آرزوی سلامتی مسئلت می نمایم.
سارا رحیمی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت
چکیده
مقدمه: بیماری مرحله ی انتهایی کلیه و همودیالیز با طیف وسیعی از مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد.
اهداف: این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی و عوامل فردی، جسمی و مرتبط با درمان موثر بر آن در مراجعین مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.
روش کار: این مطالعه مقطعی-تحلیلی بر روی ۲۴۱ بیمار در ۱۲ مرکز دیالیز گیلان با روش تصادفی سیستمیک از میان بیماران بزرگسال با سابقه حداقل ۳ ماه دیالیز ، با سواد، دسترسی عروق با فیستول و فقدان هرگونه بیمارای روانی یا جسمی نیازمند بستری انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی ویرایش فارسی(KDQOL-SF با امتیاز بندی از ۱۰۰-۰/ نمرات بالاتر نشانگر کیفیت زندگی بهتر) و پرسشنامه های پژوهشگر ساخت در زمینه عوامل فردی، جسمی( به انضمام شاخص بیماری های همراه چارلسون) و عوامل مرتبط با درمان گردآوری شدند. در پایان نمرات KDQOL-SF از ۸ زیر مقیاس(SF-36) به دو حیطه ی خلاصه ی اجزاء جسمی(PCS) و روانی(MCS) تقسیم شدند و ۱۱ زیر مقیاس بیماری کلیوی در حیطه ی خلاصه ی اجزاء کلیوی(MCS) طبقه بندی شد. ارتباط بین عوامل مرتبط با PCS، MCS، KDCS و کل KDQOL-SF با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند..
یافته ها: یافته های تحقیق نشانگر کمترین میانگین و انحراف معیار در زیر مقیاس وضعیت شغلی(۹۰/۲±۱۰/۱۹) و ضعیف تر بودن کیفیت زندگی در حیطه PCS (94/1±۹۹/۴۶) نسبت به دو حیطه MCS و KDCS بود. در کل نمره کیفیت زندگی نمونه ها برابر ۳۳/۱۳±۰۰/۵۴ ارزیابی شد. آزمونهای آماری ارتباط معنی داری را بین KDQOL-SF و جنسیت زن (۰۰۰۱/۰P)، سن بالا (۰۰۲/۰P)، تحصیلات پایین تر(۰۰۰۱/۰P)، بیکاری (۰۰۰۱/۰P)، سرپرست خانواده نبودن (۰۰۳/۰P)، سکونت در خارج شهر (۰۴۳/۰P)، بدون سابقه پیوند کلیه (۰۳۸/۰P) و مراکز دیالیز (۰۱۹/۰P) در عوامل فردی؛ نمرات بالاتر شاخص چارلسون (۰۰۰۱/۰P) و سطوح پایین هموگلوبین (۰۱۱/۰P) و هماتوکریت (۰۴۲/۰P) در عوامل جسمی نشان داد. در نهایت آزمون رگرسیون نشان داد که جنس زن، بیکار بودن و نمرات بالاتر شاخص بیماریهای چارلسون پیش بینیکننده های کیفیت زندگی پایین در بیماران همودیالیزی بودند.
نتیجه گیری نهایی: ارتباط کیفیت زندگی پایین تر در بیماران همودیالیزی با عوامل قابل پی گیری و کنترل شونده، نیاز به تمرکز بیشتر بر حمایت اجتماعی و مداخلات پزشکی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی را برجسته می سازد.
واژه های کلیدی: بیماران بستری، بیماری های کلیه، عوامل خطر، کیفیت زندگی، همودیالیز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم: معرفی پژوهش
زمینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………………۲
اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۶
سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۷
تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………….. ۷
پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………….۸
فصل دوم: دانستنی های موجود در عنوان پژوهش
چهارچوب پنداشتی ………………………………………………………………………………….. ۱۱
سابقه ی طرح و بررسی متون……………………………………………………………………… ۳۲
فصل سوم: روش پژوهش
نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۴۸
جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۴۸
نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………………………۴۸
روش نمونه گیری و تعیین ججم نمونه………………………………………………………..۴۹
مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………..۵۰
محیط پژوهش………………………………………………………………………………………….۵۰
ابزار گردآوری دادهها………………………………………………………………………………..۵۰
روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………..۵۳
روش کاربرد ابزارها و گردآوری دادهها……………………………………………………….۵۳
روش تجزیه وتحلیل دادهها……………………………………………………………………….۵۴
ملاحضات اخلاقی……………………………………………………………………………………۵۶
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………۵۷
فصل چهارم: یافته های پژوهش
جداول ……………………………………………………………………………………………….. ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گبری
بحث و بررسی یافته ها …………………………………………………………………………. ۱۰۵
نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………………… ۱۳۵
پیشنهاد برای کاربرد یافته ها ………………………………………………………………….. ۱۳۷
پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی ………………………………………………………………. ۱۳۹
فهرست منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………………….۱۴۱
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱: توزیع واحدهای مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
جدول شماره ۲: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
جدول شماره ۳: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی(شاخص بیماریهای همراه چارلسون)……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
جدول شماره ۴: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
جدول شماره ۵: توزیع واحد های مورد پژوهش در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر حسب عوامل درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
جدول شماره ۶: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس های آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
جدول شماره ۷: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *