رو این یکپارچگی باشند .
در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته است. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست .
پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به دو سوال در حوزه های نظری و کاربردی صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای آیا امکان کاربرد نظریه زیست منطقه گرایی در ایران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آیا آنگونه که در ادبیات این نظریه ادعا می شود آیا تعیین محدوده / تحدید حدود زیست منطقه ها به عنوان یک واحد فضایی امکان پذیر است؟ به منظور پاسخ دهی به سوالات مذکور، از روش های اسنادی دربخش تئوری وروش ناحیه بندی کارتوگرافیکی (هم پوشانی لایه های مختلف اطلاعاتی در محیطGISدر بخش عملی استفاده شده است.
نتایج تحقیق، امکان کاربرد این نظریه را از لحاظ تئوری وعملی در ایران تایید می کنند. در این خصوص زیست منطقه گرایی مهمترین فاکتورهای لازم را جهت منطقه بندی مطلوب وپایدار سرزمینی پوشش می دهد و در بعد عملی نیز با توجه به مجموعه داده های در دسترس امکان نمایش زیست منطقه ها به عنوان تجلی فضایی نظریه زیست منطقه گرایی مورد تایید مطالعه حاضر قرار گرفت .
کلید واژگان : توسعه پایدار، منطقه، منطقه بندی، زیست منطقه گرایی، زیست منطقه
تشکر و قدردانی :
پس از لطف و عنایت پروردگار که نعمت تحصیل علم را به من ارزانی نمود،
سپاسگزارم از استاد گرامی ام جناب آقای دکتر محمد شیخی که یاری ها و راهنمایی های بی دریغشان در رسیدن به اهداف این پژوهش راهگشای من بود .
تشکر و سپاس فراوان خود را تقدیم استاد گرامی ام جناب آقای دکتر مظفر صرافی می نمایم که در تمام مدت انجام این پروژه همواره از راهنمایی وهمراهی ایشان در تمامی زمینه ها اعم از یافتن منابع و مقالات مورد نیاز و رفع مشکلات وموانع موجود بر سر راه پیشرفت پروژه این مطالعه برخوردار بوده ام و انجام موفقیت آمیز این پروژه بدون مساعدت ولطف ایشان میسر نبود .
محبت استاد گرامی جناب آقای دکتر محمود ضیایی که وقت ارزشمند خود را صرف بررسی وارزیابی این پایان نامه نمودند نیز قابل تقدیر وسپاس فراوان است .
همچنین لازم می دانم از جناب آقای محمدرضا راجی که زحمت بخش نرم افزاری این مطالعه را برعهده داشتند قدردانی نمایم .
در اینجا ضروری می دانم از دیگر اساتید ارجمندم که در دانشگاه از کلاس ها، درسها وایده هایشان استفاده نمودم و بخش بزرگی از اطلاعات ناچیز خود را مرهون زحمات ایشان هستم نیز تشکر کنم .
فرم تعهد نامه نگارش پایان نامه
اینجانب مریم اولیایی ترشیز دانشجوی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد متعهد می شوم که در نگارش پایان نامه با عنوان بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران.نمونه موردی : غرب خراسان رضوی اصول امانت داری و حقوق مالکیت معنوی مربوط به منابع و ماخذ مورد استفاده را رعایت کرده و در صورت اثبات خلاف دانشگاه مجاز است طبق مقررات با اینجانب رفتار نمایند.
تاریخ
امضا دانشجو مریم اولیایی
کلیه حقوق مادی ومعنوی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه علامه طباطبایی می باشد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۲ طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱ – ۴اهداف مبنای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۴-۱ اهداف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵ سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶پیشینه تجربی زیست منطقه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۶-۱ پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۶-۲ پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………۱۱
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش
۲-۱ تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۱ توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۲منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۳منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۴ زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۵ مفهوم زیست منطقه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲ مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۱ توسعه و فضا…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۱-۱ مفهوم فضا……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۱-۲ فضا و توسعه فضایی……………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۲تئوری توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۲-۲-۱چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای……………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۳سرمایه اجتماعی و هویت منطقه ای……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۲-۴ هویت مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۵ مناسبات اجتماعات محلی و مکان………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۶منطقه و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۲-۶-۱منطقه وحوزه همگن…………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲-۶-۲منطقه کارکردی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۲-۶-۳منطقه برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۲-۶-۴منطقه کانونی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۷منطقه بندی وتحدید حدود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *