فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف پژوهش ۵
۱-۵ فرضیههای پژوهش ۵
۱-۶ تعریف واژهها و مفاهیم ۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینهی تحقیق ۱
۲-۱ عقب ماندگی ذهنی ۹
۲-۲ عقبماندهی ذهنی آموزشپذیر (EMR) ۹
۲-۳ ویژگیهای کودک استثنایی ۹
۲-۴ نیازهای والدین کودکان استثنایی ۱۰
۲-۵ احساسات والدین کودکان استثنایی ۱۰
۲-۶ تعریف روانشناسی مثبتگرا ۱۱
۲-۷ اهداف اولیهی روانشناسی مثبتگرا ۱۲
۲-۸ اصول و مفروضههای روانشناسی مثبتگرا ۱۲
۲-۹ ابعاد روانشناسی مثبتگرا ۱۲
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
۲-۱۰ زندگی کامل ۱۳
۲-۱۰-۱- زندگی لذت بخش ۱۴
۲-۱۰-۱-۱- وجوه سه گانه زندگی لذت بخش ۱۴
۲-۱۰-۲- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) ۱۴
۲-۱۰-۲-۱- توانمندیها و فضیلتها ۱۵
۲-۱۰-۳- زندگی با معنی ۱۶
۲-۱۱ بهزیستی روانشناختی ۱۶
۲-۱۲ ابعاد بهزیستی روانشناختی ۱۹
۲-۱۳ نظریههای بهزیستی روانی ۲۰
۲-۱۳-۱- نظریهی فرانکل ۲۰
۲-۱۳-۲- الگوی ویسینگ و واندان ۲۰
۲-۱۳-۳- نظریهی ریف ۲۰
۲-۱۴ عوامل مؤثر بر بهزیستی ۲۱
۲-۱۵ امید به زندگی ۲۱
۲-۱۶ رضایت زناشویی ۲۳
۲-۱۶-۱- تعریف رضایت زناشویی ۲۳
۲-۱۶-۲- عوامل تعیین کنندهی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی ۲۳
۲-۱۷ پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع ۳۳
۲-۱۷-۱- پژوهشهای انجام شده در کشور ۳۳
۲-۱۷-۲- پژوهشهای خارجی ۳۷
فصل سوم: روش تحقیق ۱
۳-۱ مقدمه ۴۰
۳-۲ نوع طرح پژوهش ۴۰
۳-۳ جامعهی آماری ۴۰
۳-۴ نمونه، روش نمونهگیری و حجم نمونه ۴۰
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
۳-۴-۱- گروه نمونه ۴۰
۳-۴-۲- روش نمونهگیری ۴۰
۳-۵ ابزار اندازهگیری ۴۰
۳-۶ اجرا و روش جمعآوری دادهها ۴۵
۳-۷ روشهای آماری ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها ۱
۴-۱ مقدمه ۴۸
۴-۲ تجزیه و تحلیل و توصیف دادههای گردآوری شده ۴۸
۴-۲-۱- توصیف نمونهی آماری ۴۸
۴-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش ۴۹
۴-۲-۳- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل ۵۱
۴-۳ آمار استنباطی ۵۴
۴-۴ آزمون فرضیههای تحقیق ۵۴
۴-۴-۱- آزمون فرضیهی اول ۵۴
۴-۴-۲- آزمون فرضیهی دوم ۵۶
۴-۴-۳- آزمون فرضیهی سوم ۵۸
فصل پنجم: نتیجهگیری، بحث و پیشنهادات ۱
۵-۱ مقدمه ۶۳
۲-۵ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ۶۳
۵-۲-۱- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی اول ۶۳
۵-۲-۲- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی دوم ۶۴
۵-۲-۳- بحث و نتیجهگیری از فرضیهی سوم ۶۵
۵-۳ محدودیتهای تحقیق ۶۶
۵-۴ پیشنهادات ۶۷
فهرست مطالب
عنوان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. صفحه
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۶۷
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی ۶۷
پیوستها ۱
پرسشنامهیی زوجی اینریچ ۷۰
پرسشنامهی امید به زندگی حلاجیان ۷۲
پرسشنامهی بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف ۷۴
منابع و مآخذ ۷۵
ABSTRACT ۸۵
فهرست جدولها
عنوان جدول ………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول شماره (۳-۱): پایایی پرسشنامهی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل ۴۱
جدول شماره (۳-۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۴۲
جدول شماره (۳-۳): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل ۴۲
جدول شماره (۳-۴): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۴۳
جدول شماره (۳-۵): پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل ۴۴
جدول شماره (۳-۶): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیشآزمون و پسآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۴۴
جدول شماره (۳-۷): ساختار کلی جلسات آموزش مهارتهای مثبتاندیشی ۴۵
جدول شماره(۴-۱): توصیف گروه آزمایش و کنترل ۴۸
جدول شماره(۴-۲):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش ۴۹
جدول شماره (۴-۳):توصیف نمرهی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل ۵۱
جدول شماره (۴-۴): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۵۴
جدول شماره (۴-۵): نتایج آزمون لوین ۵۴
فهرست جدولها
عنوان جدول ………………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول شماره (۴-۶): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیشآزمون در مؤلفهی بهزیستی روانشناختی مادران ۵۵
جدول شماره (۴-۷): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای بهزیستی روانشناختی مادران دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری ۵۶
جدول شماره (۴-۸): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۵۷
جدول شماره (۴-۹): نتایج آزمون لوین ۵۷
جدول شماره (۴-۱۰): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی امید به زندگی مادران ۵۷
جدول شماره (۴-۱۱): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری ۵۸
جدول شماره (۴-۱۲): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۵۹
جدول شماره (۴-۱۳): نتایج آزمون لوین ۵۹
جدول شماره (۴-۱۴): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پسآزمون در مؤلفهی رضامندی زناشویی مادران ۶۰
جدول شماره (۴-۱۵): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگینهای رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری ۶۰
جدول۵-۱: خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ۶۳
جدول شماره (الف-۱): پرسشنامهی زوجی اینریچ ۶۹
ادامه جدول شماره (الف-۱): پرسشنامهی زوجی اینریچ ۷۰
جدول شماره (الف-۲): پرسشنامهی امید به زندگی ۷۱
ادامهی جدول شماره (الف-۲): پرسشنامهی امید به زندگی ۷۲
جدول شماره (الف-۳): پرسشنامهی بهزیستی- روانشناختی ۷۳
ادامهی جدول شماره (الف-۳): پرسشنامهی بهزیستی- روانشناختی ۷۴
فهرست نمودارها
عنوان نمودار ………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار شماره (۴-۱): توصیف گروه آزمایش و کنترل ۴۹
نمودار شماره (۴-۲): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری بهزیستی روانشناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل ۵۲
نمودار شماره (۴-۳): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل ۵۳
نمودار شماره (۴-۴): توصیف پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل ۵۳
فهرست شکلها
عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………. صفحه
شکل شماره (۲-۱): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی، اقتباس از کرد تمینی (۱۳۸۴) ۱۸
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
یکی از طبیعیترین گروههایی که میتواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفهی خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کمتوان ذهنی۱، نابینا۲، یا ناشنوا۳ باشد. کمتوان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید میآید (میکائیلی، ۱۳۸). بی تردید تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانوادهای میتواند رویدادی نامطلوب و چالشزا تلقی شود که احتمالاً تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و ناامیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی وجود داردکه نشان میدهند والدین کودکان دارای مشکلات هوشی، به احتمال بیشتری با مشکلات هیجانی، اقتصادی و اجتماعی که غالباً ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه میشوند (مانند خمیس۴، ۲۰۰۷). در چنین موقعیتی گرچه همهی اعضای خانواده وکارکرد آن، آسیب میبیند(هرینگ۵ وهمکاران، ۲۰۰۶) مادران به علت داشتن نقش سنتی “مراقب”، مسئولیتهایی بیشتری در قبال فرزند ناتوان خود به عهده میگیرند که در نتیجه، با مشکلات روانی بیشتری مواجه میشوند. فرض بر این است که مشکلات مربوط به مراقبت از فرزند مشکلدار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت روانی قرار میدهد (اولسون و هوآنگ، ۲۰۰۱؛ مک کانکی و همکاران۶، ۲۰۰۷). مادر، نخستین شخصی است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار میکند.
رویارویی مادر با فرزند کمتوان ذهنی، نیاز کودک به مراقبت دایمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژهی رشد، تجربهی تنش والدین ناشی از وجود رفتارهای آیینی، مشکلات زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه از کودکان، همگی زمینه را برای تضعیف کارکرد طبیعی مادر فراهم مینمایند. وجود چنین مشکلاتی افزایش میانگین اختلالات روانی در مادران کودکان استثنایی و به ویژه مادران دارای کودک کم توان ذهنی را در مقایسه با مادران کودکان عادی در پی خواهد داشت. هم چنین داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی کودکان و برآورده نشدن آنها موجب ناکامی والدین میشود.
تولد یک کودک کمتوان ذهنی در مادرانی که به مدت ۹ ماه بارداری، انتظار یک کودک سالم و با ویژگیهای طبیعی را داشتهاند موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن کودک را در مادر فراهم می کند که بالطبع غم، اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنین شرایطی میتواند سبب گوشهگیری، عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط، احساس خودکم بینی و بی ارزشی در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *