۴-۲-۴- نسبت چربی به پروتئین شیر ۴۸
۴-۲-۵- شمارش سلولهای بدنی موجود در شیر ۵۰
۴-۳- فراسنجههای خونی ۵۲
۴-۳-۱- غلظت پروتئین کل سرم ۵۲
۴-۳-۲- غلظت آلبومین سرم ۵۳
۴-۳-۳- غلظت گلوبولین سرم ۵۴
۴-۳-۴- نسبت آلبومین به گلوبولین ۵۵
۴-۳-۵- غلظت آلکالین فسفاتاز سرم ۵۶
۴-۳-۶- غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم ۵۸
۴-۳-۷- همبستگی فراسنجه های خونی ۵۹
۴-۴- برگشت پذیری رحم ۵۹
۴-۵- تغییرات دمای رکتوم ۶۰
۴-۶- بیماریهای متابولیک ۶۲
۴-۶-۱- کتوز ۶۳
۴-۶-۲- کبد چرب ۶۳
۴-۶-۳- جابجایی شیردان ۶۳
۴-۶-۴- تب شیر ۶۴
۴-۷- بیماری های عفونی ۶۴
۴-۷-۱- ورم پستان ۶۴
۴-۷-۲- جفت ماندگی ۶۵
۴-۷-۳- متریت ۶۵
۴-۷-۴- اندومتریت ۶۶
۴-۸- همبستگی بروز بیماری ها ۶۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۸
۵-۱- نتیجه گیری کلی ۶۹
۵-۲- پیشنهادات ۶۹
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل سلنیوم – ویتامین E بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجههای خون و بروز بیماریهای متابولیک در گاوهای پرتولید هلشتاین طراحی و اجرا شد. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل ۲×۲ با تعداد ۱۳۶ راس گاو چند شکم زایش از ابتدای دوره انتقال تا ۳ ماه پس از زایش انجام شد. تیمارها شامل ۱) نمره وضعیت بدنی ۴ همراه با تزریق مکمل سلنیوم ویتامین E 2) نمره وضعیت بدنی ۴ بدون تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E 3) نمره وضعیت بدنی ۵/۳ همراه با تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E 4) نمره وضعیت بدنی ۵/۳ بدون تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E بودند. نمره وضعیت بدنی گاوها هر ۳ هفته یک بار با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی و روش چشمی اندازه گیری شد. جهت بررسی فراسنجههای خونی در زمان زایش و هفتههای ۲، ۴ و ۶ پس از زایش از سیاهرگ دمی خونگیری شد. موارد بروز بیماریها با بررسی علایم و تشخیص دامپزشک فارم ثبت شد. تولید و ترکیب شیر به صورت رکورد ماهانه از اطلاعات مربوط به رکورد روز آزمون شیر در ۶ ماه اول شیردهی به دست آمد. نتایج نشان داد گاوهای با نمره وضعیت بدنی ۴ تولید شیر بالاتری (۰۵/۰P) نسبت به دیگر تیمارها داشتند و نسبت چربی به پروتئین در تیمارهای دریافت کننده مکمل سلنیوم – ویتامین E در مقایسه با تیمارهای دیگر بیشتر (۰۵/۰P) بود. همچنین دامهای دریافت کننده تیمارهای مکمل سلنیوم – ویتامین E، میزان پروتئین کل و آلبومین سرم بیشتری (۰۱/۰P) نسبت به دیگر تیمارها داشتند. دمای رکتوم در فاصلهی ۲ هفته پس از زایش در گاوهای با نمره وضعیت بدنی متوسط بیشتر (۰۵/۰P) بود. برگشت پذیری رحم بین تیمارها اختلاف معنیداری نشان نداد. تزریق مکمل سلنیوم – ویتامین E علیرغم تاثیر بر بهبود وضعیت سلامت حیوان، تاثیر معنیداری بر موارد بروز بیماری نداشت.
واژههای کلیدی: نمره وضعیت بدنی، مکمل سلنیوم ویتامینE، بیماریهای متابولیک، فراسنجههای خون
۱-
فصل اول
مقدمه
۱-۱- کلیات
گاوهای شیری نقش مهمی در تامین برخی مواد مغذی مورد نیاز انسان دارند. افزایش عملکرد تولید شیر هر گاو نتیجه اصلاح نژاد، تغذیه صحیح و مدیریت مناسب است. سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن دارد، و در این بین خوراک مصرفی با حدود ?? تا ?? درصد بیشترین نسبت هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، اما با مدیریت صحیح میتوان هزینه های دیگر را کاهش داد و به سودآوری گاوداری افزود. نمره وضعیت بدنی۱ یکی از فاکتورهای مدیریتی مهم در پرورش گاو شیری است. نمره وضعیت بدنی معیاری برای سنجش میزان چربی ذخیره شده در بدن گاو است که با مشاهدات چشمی یا دستگاه اولتراسونیک اندازه گیری می شود. با توجه به اینکه نمره وضعیت بدنی بر سلامت، تولید و تولیدمثل گاو تاثیرگذار است، کنترل تغییرات نمره وضعیت بدنی درمراحل مختلف شیردهی ضروری به نظر میرسد [۱۶]. داشتن نمره وضعیت بدنی مناسب در موقع خشک کردن، زایمان و مراحل مختلف شیردهی منجر به افزایش تولید شیر خواهد شد. با افزایش سطح تولید شیر، نمره بدنی اهمیت بیشتری پیدا میکند. زمانی که گاوها تولید شیر بالایی دارند، باید خوراک بیشتری در اوایل شیردهی مصرف کنند تا کل انرژی مورد نیاز آنها تامین شود. اما به دلیل این که مصرف ماده خشک در اوایل شیردهی آهستهتر از تولید شیر افزایش مییابد، تامین این نیاز به انرژی از خوراک مصرفی ممکن نیست و این کمبود انرژی باید از طریق ذخایر بدنی شامل چربی و پروتئین جبران شود. بافت چربی نقش مهمی در متابولیسم انرژی ایفا میکند. بالا بودن نمره وضعیت بدنی در زمان زایش باعث کاهش مصرف خوراک و درنتیجه بروز بالانس منفی انرژی بیشتر در دام می شود. اگر مدت و شدت بالانس منفی انرژی زیاد باشد، پیامدهایی از جمله کتوز،کبد چرب، جابجایی شیردان و تب شیر، کاهش تولید و یا حتی حذف دام را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، پایین بودن نمره وضعیت بدنی گاو در زمان زایش منجر به کاهش عملکرد تولید شیر و تولید مثل حیوان می شود [۶۲]. یک برنامه منظم ارزیابی نمره وضعیت بدنی میتواند به تشخیص مشکلات سلامتی و جلوگیری از کاهش تولید شیر کمک کند.
استرس اکسیداتیو نتیجه عدم تعادل بین تولید متابولیت های فعال اکسیژن و ظرفیت خنثی سازی این مواد در بدن است. استرس اکسیداتیو در طول دوره انتقال که گاوها در معرض تغییرات شدید فیزیولوژیکی و متابولیکی قرار دارند بیشتر ایجاد می شود و نتیجه آن بروز بعضی از ناهنجاری ها و بیماری ها است. گزارش شده است که تزریق ویتامین E و سلنیوم باعث افزایش آنتی اکسیدان های سلولی شده و در بهبود شرایط استرس اکسیداتیو موثر است [۴۳]. بالا بودن نمره وضعیت بدنی در گاو منجر به افزایش شاخص های اکسیداتیو پلاسمایی می شود. در گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالاتر و گاوهایی که پس از زایش سریعتر نمره وضعیت بدنی خود را از دست میدهند، غلظت آنزیمهای فعال در کنترل استرس اکسیداتیوکمتری است. بنابراین گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در زمان زایش و گاوهایی که کاهش نمره بدنی بیشتری در پس از زایش دارند، حساسیت بیشتری به تنش های اکسیداتیو نشان می دهند [۱۶].کمبود سلنیوم در دوره پیش از زایش یک فاکتور مهم برای بروز ورم پستان، جفت ماندگی، متریت و بیماری های دیگر است و مکمل سازی سلنیوم در کاهش وقوع متریت و کیست های تخمدانی و کاهش استرس اکسیداتیو به ویژه در گاوهای پرتولید موثر است [۱۲۲و۱۲۴].
۱-۲- اهداف
از مهم ترین اهداف این مطالعه عبارت بودند از:
۱. اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در گاوهای شیری پرتولید بر تولید و ترکیب شیر
۲. اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل آنتی اکسیدانی بر فراسنجه های خون
۳. اثر نمره وضعیت بدنی و مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی در گاوهای شیری پرتولید بر بروز بیماری های متابولیک پس از زایش
۱-
۲-
فصل دوم
بررسی منابع
۲-۱- نمره وضعیت بدنی
در گذشته از وزن بدن برای سنجش وضعیت بدنی گاوها استفاده میشد، این صفت به تنهایی شاخص مناسبی از ذخایر بدنی نیست، زیرا تحت تاثیر عواملی نظیر تعداد زایش، مرحله شیردهی، اندازه اسکلت بدن، آبستنی، نژاد و مهمتر از همه محتوای دستگاه گوارش قرار میگیرد [۱۹]. وضعیت بدنی اولین بار توسط مورای [۹۹] به صورت نسبت چربی به ترکیبات غیر چربی در بدن یک حیوان زنده تعریف شد. اندازهگیری وضعیت بدن با این سیستم به دلیل نیاز به کشتار، مشکل و پرهزینه بود. بنابراین چندین سیستم برای ارزیابی ظاهری وضعیت بدنی گاوها اختصاص داده شد که اولین بار برای گاوهای گوشتی به کار برده شد [۸۸]. این سیستم شامل لمس زایده های ستون فقرات ، کمر و همچنین ناحیه ابتدای دم بود. در سال ۱۹۸۲ این سیستم برای گاوهای شیری براساس نمره دهی یک درجه بندی یک تا پنج انجام شد. در این سیستم نمره ۱ گاو بسیار لاغر و نمره ۵ گاو بسیار چاق بود [۱۳۴]. از مشکلات این سیستم نمرهدهی نیاز به مهار و لمس حیوان بود که در گلههای بزرگ انجام نمیشد. بنابراین در سال ۱۹۸۹ یک روش برای ارزیابی وضعیت بدن درگاو شیری ابداع شد، که فرد ارزیاب با در نظر گرفتن سه ناحیه شامل کمر، لگن و ابتدای دم می توانست به صورت دیداری و بدون نیاز به لمس بدن، گاو شیری را ارزیابی کند [۵۰]. این روش امروزه نیز استفاده میشود. نمره وضعیت بدنی به طور مستقل از وزن بدن و اندازه بدن محاسبه میشود، بنابراین برآورد صحیحی از چربی بدن میباشد. نمره وضعیت بدنی در زمان زایش میزان ذخایر بافت چربی بدن است که میتواند پیش سازی برای چربی شیر باشد [۱۲۰]. در گاوهای هلشتاین- فریزین ارتباط ژنتیکی بین تولید شیر و نمره وضعیت بدنی، همچنین بین تولید شیر و سلامتی وجود دارد. بنابراین انتخاب ژنتیکی برای افزایش تولید شیر، منجر به داشتن نمره وضعیت بدنی پایینتر در طولانی مدت و افزایش احتمال بروز بیماری میشود [۱۰۸].
۲-۲- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک
به دلیل همبستگی بالای چربی زیرپوستی با کل چربی بدن، ضخامت چربی زیرپوستی شاخص مناسبی برای چربی ذخیره ای بدن محسوب میشود [۳۲]. استفاده از سونوگرافی به صورت یک جایگزین یا تایید نمره وضعیت بدنی نشان داده شده است [۱۱۴]. در یک تحقیق چربی زیرپوستی در گاوهای هلشتاین در شش ناحیه (ناحیه راست کمری، ناحیه چپ کمری، خاصره راست، خاصره چپ، بالای راست دم و بالای چپ دم ) اندازه گیری شد. هر یک از شش ناحیه مورد نظر، همبستگی متفاوتی با نمره وضعیت بدنی داشت (بین ۳۵/۰ تا ۶۵/۰) [۴۴]. همچنین اندازه گیری چربی زیرپوستی با روش اولتراسونیک برای تعیین نمره وضعیت بدنی، در بالای دنده ۱۲ و بین استخوان هیپ و پین در سیستم نیوزلندی توسط مک دونالد استفاده شد و ضریب همبستگی ۶۹/۰ برای دنده ۱۲ و ۸۲/۰ برای ضخامت چربی بین هیپ و پین محاسبه شد. بنابراین مناسب ترین ناحیه برای اندازه گیری ضخامت چربی بین هیپ وپین پیشنهاد شد [۹۰]. همچنین ضریب همبستگی بین نمره وضعیت بدنی و ضخامت چربی پشت بین ۸۲/۰ تا ۹۵/۰ محاسبه شد [۱۱و۱۱۴]. اسکرودر و استافنبیل کل ناحیه پشتی ستون فقرات را بررسی کردند و ناحیه ساکرال را به عنوان مناسبترین محل برای اندازه گیری ضخامت چربی پشت پیشنهاد کردند. چون این ناحیه بیشترین میزان بافت چربی در ناحیه پشتی را دارد و همبستگی بالایی (۹/۰) با کل محتوای چربی بدن دارد. همچنین در یک موقعیت ساده و قابل دسترس جهت بررسی قرار گرفتهاست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *