نمودار(۲-۱):نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ۳۰
جدول(۲-۲): نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ۳۳
نمودار(۲-۲):نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ ۳۴
جدول (۲-۳): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ۴۳
شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی ۴۸
شکل( ۳-۱) : مدل مفهومی تحقیق ۶۵
جدول(۳-۱): نمونه نهایی ۶۷
جدول(۴-۱): نتایج آمار توصیفی برای هر سه صنعت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ۷۹
جدول(۴-۲): نتایج آمار توصیفی برای صنعت دارو از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ۸۰
جدول(۴-۳): نتایج آمار توصیفی برای صنعت خودرو از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ۸۰
جدول(۴-۴): نتایج آمار توصیفی برای صنعت سیمان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ ۸۰
جدول(۴-۵): نتایج آزمون لوین، لین و چاو ۸۳
جدول(۴-۶): نتایج آزمون F لیمر ۸۴
جدول(۴-۷): نتایج آزمون هاسمن ۸۵
جدول(۴-۸): تخمین مدل با استفاده از روش پنل دیتا برای هر سه صنعت ۸۷
جدول(۴-۹): تخمین مدل با استفاده از روش پنل دیتا برای هر سه صنعت ۸۸
جدول (۴-۱۰): نتایج ضریب همبستگی صنعت خودرو سازی ۹۰
جدول (۴-۱۱): نتایج ضریب همبستگی صنعت دارو ۹۰
جدول (۴-۱۲): نتایج ضریب همبستگی صنعت سیمان ۹۱
جدول (۴-۱۳): نتایج کلی فرضیات ۹۲
جدول(۵-۱) : نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۹۵
فصل اول
کلیات تحقیق
۱.۱ بیان مساله تحقیق
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی بر هیچ کس پنهان نیست. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند (Bapna,2012). همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و… برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها معیارهای مختلفی (اقتصادی و مالی) به وجود آمده‌اند، ارزش افزوده اقتصادی۱ (EVA ) به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد توسط استوارت در سال ۱۹۸۹ معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را اندازه گیری می‌کند. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان می‌دهد که ارزش برای سهامدار ان ایجاد شده است و ارزش افزوده اقتصادی منفی اشاره به تباهی سرمایه دارد (زنجیر دار و همکاران، ۱۳۸۹). طرفداران مفهوم EVA ادعا می‌کنند که این شاخص، برترین معیار عملکرد محسوب می‌شود زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را برطرف می‌سازد. بر خلاف معیارهای متداول سودآوری EVA در درک هزینه سرمایه صاحبان سهام به مدیریت کمک، می‌کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن ارزش به شمار می‌رود (حجازی و حسینی، ۱۳۷۹).
با تمام مزایایی که روش ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با روش‌های سنتی دارد اما در سال‌های اخیر انتقاداتی بر آن وارد شده است، از جمله این انتقادات، اتکای این معیار بر ارقام تاریخی برای محاسبه هزینه فرصت سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری و تحریف نتایج آن بر اثر تورم می‌باشد. محققان برای بر طرف ساختن این نقص گونه‌های پالایش شده‌ای از EVA را از قبیل ارزش افزوده تعدیل شده۲ (REVA) مطرح ساخته‌اند. ارزش افزوده پالایش شده عبارت است از سود خالص باقی مانده‌ای که پس از کسر هزینه فرصت سرمایه‌گذاران به ارزش بازار از سود خالص عملیاتی پس از مالیات بدست می‌آید. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA و REVA) با متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) رابطه ی معناداری وجود دارد؟
۲.۱ اهمیت موضوع تحقیق
سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی استراتژی‌ها و پیاده سازی آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می‌کند آگاهی زیادی دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد با توجه به توسعه بازار های سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مدیران است. نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ‌تر شده است. باید اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اولیه و اساسی هر شرکتی محسوب می‌شود. به این منظور تحلیلگران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه‌ای سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (یحیی زاده فر و همکاران،۱۳۸۹، ص ۱۱۵).
یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت‌ها معیار ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهام داران را حداکثر کند. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می‌نماید بلکه همواره انگیزه‌هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می‌نماید. ارزش افزوده اقتصادی متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. همان‌طور که قبلاً بیان شد ارزش افزوده اقتصادی با تمام مزایای که دارد باز اشکالاتی به آن وارد شده است به همین منظور از معیار جدیدتری به نام ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) استفاده شد مهم‌ترین برتری این معیار متکی بودن آن بر ارزش بازار است، در حالی که EVA بر اساس ارزش دفتری محاسبه می‌شد.
با توجه به مطالب بالا می‌توان اظهار کرد که EVA و REVA از مناسب‌ترین معیارهای سنجش عملکرد هستند. از طرفی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها انکار ناپذیر است. به همین منظور یکی از اهداف و انگیزه های مهم این رساله بررسی و شناسایی روابط بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA,REVA) و متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و نرخ ارز) است تا بتوان به وسیله آگاهی از این رابطه اهداف و سیاست‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه تعیین نمود. از دیگر انگیزه های محقق از انجام این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ارزیابی عملکرد جنبه نوآوری تحقیق است.
۳.۱ هدفهای تحقیق
۱.۳.۱ هدف اصلی
* بررسی اثر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
۲.۳.۱ اهداف فرعی:
* بررسی اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده اقتصادی.
* بررسی اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی.
* بررسی اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده.
* بررسی اثر نرخ ارز بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده.
۴.۱ سوالات یا فرضیه های تحقیق
* نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی تاثیر معناداری دارد.
* نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری دارد.
* اثر تورم و نرخ ارز بر شاخص های علمکرد اقتصادی در صنایع مختلف بورسی متفاوت است.
۵.۱ مدل تحقیق
مدل نمادی از واقعیت است که به گونه ای ساده، عوامل و روابط موجود در یک موقعیت را به شیوه های مختلف کلامی، ترسیمی، ریاضی، تجسمی و … نشان می‌دهد و جنبه های خاصی از دنیای واقعی را به گونه ای که با مسئله مورد مطالعه مربوط است مطرح می‌کند و روابط معنی دار بین این جنبه ها را آشکار ساخته و با در نظر گرفتن ماهیت این روابط، تدوین فرضیه ها را به گونه ای آزمون پذیر امکان پذیر می‌سازد. پس از آزمون مدل می‌تواند نسبت به درک بهتر بخشی از دنیای واقعی دست یافت. استفاده از مدل به محقق امکان می‌دهد تا موقعیت‌های پیچیده و حتی دور از دسترس را به شورت قابل درک تهیه نموده و مورد مطالعه قرار دهد. (مهدی زاده اشرفی و حسینی، ۱۳۸۵)
شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)
۶.۱ روش تحقیق
۱لف) از نظر هدف:
پژوهش می‌تواند سه هدف مهم را دنبال کند. گاهی هدف تحقیق، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار است، و گاهی هدف تحقیق، افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه خاص است. گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات خاص متداول در درون سازمان، و یا استفاده یا عدم استفاده از شیوه های جدید و نوین و امکان سودآوری برای سازمان انجام می‌شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می‌شود (دانایی فرد، آذر و الوانی،۱۳۸۳). از این رو این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد.
ب‌) از نظر روش:
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می‌باشد. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد یا خیر.
۷.۱ جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس با تاکید بر دسته بندی شرکت های بورسی در سه صنعت خودروسازی، دارویی و سیمان است.
۸.۱ نمونه آماری
برای برآورد حجم نمونه مورد نظر از نمونه گیری حذفی استفاده شده است. در واقع شرکت های موجود در صنایع خودرو سازی، دارویی و سیمان را بر اساس محدودیت های زیر مورد بررسی قرار گرفته اند و شرکتهای که ویژگی های مورد نظر را نداشته باشند حذف خواهند شد.
۱. تا قبل از فروردین سال ۱۳۸۰ در بورس پذیرفته شده‌اند و تا پایان اسفند سال ۱۳۹۰ به صورت فعال در بورس حضور داشته‌اند؛
۲. واسطه های مالی از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری، بانک‌ها و همچنین بیمه‌ها را شامل نمی‌شود؛ لذا از فهرست شرکت‌های حاضر در جامعه حذف شده‌اند.
۳. داده‌های آن‌ها در دسترس باشد.
۴. به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
با در نظر گرفتن محدودیت‌های اعمال شده، تعداد شرکت‌های حاضر در نمونه این پژوهش ۴۵ شرکت (۱۸ شرکت خودرو سازی،۱۸ شرکت دارویی و ۹ شرکت دارویی) می باشد.
۹.۱ روش گرد آوری اطلاعات
پس از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *