No category

پایان نامه درباره ایمینها، پارابانیک، N-سینامیلیدن، گرینیارد

و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۴-متیلفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](d4) و II(d4)[ ……………………………………41
۲-۳-۶- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۳-کلروفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](e4) و II(e4)[ …………………………………….43
۲-۳-۷- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۳-متیلفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](f4) و II(f4)[ ……………………………………..45
۲-۳-۸- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۲-برموفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](g4) و II(g4)[ ……………………………………47
۲-۳-۹- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۲-متیلفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](h4) و II(h4)[ ……………………………………49
۲-۳-۱۰- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۲-متوکسیفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](i4) و II(i4)[ ………………………………………51
۲-۴- بررسی خواص ضد باکتریایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۴-۱- باکتریهای مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۴-۲- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
فصل سوم: بخش بحث و نتیجه گیری
۳-۱- بررسی واکنش دو جزیی مشتقات آنیلین و سینامالدهید ……………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۲- بررسی واکنشهای چندجزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها و دیاستر استیلنی در مجاورت N’,N – دی فنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۲-۱- بررسی واکنش سه جزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین، دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دیفنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۲-۲-مکانیسم پیشنهادی واکنش سه جزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلینها، دیمتیل استیلن دیکربوکسیلات و N’,N-دیفنیل پارابانیک اسید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۳- بحث و بررسی طیف ترکیبات سنتز شده …………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۳-۱- بررسی طیف دیمتیل-۲،۴-دیاکسو-۱،۳،۸-تری فنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](a4) و II(a4)[ ………………………………………………………………………………………..60
۳-۳-۲- بررسی طیف دیمتیل-۸-(۴-برموفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](b4) و II(b4)[ ………………………………………………………………………………….66
۳-۳-۳- بررسی طیف دیمتیل-۸-(۴-کلروفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](c4) و II(c4)[ ……………………………………………………………………………72
۳-۳-۴- بررسی طیف دیمتیل-۸-(۳-متیلفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](f4) و II(f4)[ …………………………………………………………………………….79
۳-۳-۵- بررسی طیف دیمتیل-۸-(۲-متوکسیفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](i4) و II(i4)[ ……………………………………………………………………………..85
۳-۴- بررسی خاصیت ضد باکتریایی ترکیبات (e1)، b)II4)، e)I4) و e)II4) ……………………………………………………………………..91
۳-۵- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-۶- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
طیفها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …..۹۴
فهرست شماها
عنوان صفحه
شمای ۱-۱: سنتز ایمینها با استفاده از الدهیدها یا کتونها و آمینهای نوع اول ……………………………………………………………………..۵
شمای ۱-۲: مکانیسم تشکیل ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
شمای ۱-۳: واکنش تهیه کتیمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
شمای ۱-۴: واکنش تهیه الدیمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
شمای ۱-۵: واکنش تهیه آنیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
شمای ۱-۶: استفاده از واکنشهای شیف باز در بیوشیمی …………………………………………………………………………………………………………..۷
شمای ۱-۷: تهیه ایمینها از نیتریلها و معرف گرینیارد …………………………………………………………………………………………………………….۸
شمای ۱-۸: تهیه ایمین ها از C-کلرو-N-بنزیلیدن آنیلینها و معرف گرینیارد …………………………………………………………………………۸
شمای ۱-۹- تهیه ایمین ها از اکسیم ها و معرف گرینیارد …………………………………………………………………………………………………………۸
شمای ۱-۱۰: تهیه ایمینها از طریق هیدروژنزدایی از آمینها ………………………………………………………………………………………………….۹
شمای ۱-۱۱: تهیه ایمینها از فنولها یا فنول اترها و نیتریلها …………………………………………………………………………………………………۹
شمای ۱-۱۲: سنتز ایمینها با کاهش اکسیمها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
شمای ۱-۱۳: سنتز ایمینها با کاهش نیتریلها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
شمای ۱-۱۴: تهیه ایمینها از واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک …………………………………………………………………………۱۱
شمای ۱-۱۵: تهیه ایمینها از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول …………………………………………………………………………………………۱۱
شمای ۱-۱۶: سنتز ایمینها از واکنش نیترونها و پتاسیم سیانید …………………………………………………………………………………………..۱۲
شمای ۱-۱۷: سنتز ایمینها از واکنش ایزوسیانات و الدهیدها …………………………………………………………………………………………………۱۲
شمای ۱-۱۸: سنتز ایمینها از واکنش ایلیدهای فسفر و نیتروسو بنزن …………………………………………………………………………………..۱۲
شمای ۱-۱۹: افزایش هسته دوستی آب به ایمینها …………………………………………………………………………………………………………………۱۳
شمای ۱-۲۰: واکنش کاهش ایمینها به آمینها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *