۳-۴-۲ بهینه سازی چندهدفه ۵۲
۳-۴-۲-۱ روش بهینه سازی ترتیبی ۵۲
۳-۴-۲-۲ روش ضرایب وزنی ۵۳
۳-۴-۲-۳ روش محدودیت ۵۳
۴ فرمول بندی توسعه منابع DG در شبکه های توزیع ۵۶
۴-۱ فرمول بندی پخش بار ۵۶
۴-۲ محدودیت های پخش بار ۵۹
۴-۳ محدودیت خرید توان از شبکه ۶۰
۴-۴ هزینه خرید توان از بازار عمده فروشی ۶۱
۴-۵ مدل سازی تولید پراکنده ۶۲
۴-۶ فرمول بندی توسعه منابع تولیدپراکنده ۶۳
۴-۷ هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری DG ۶۳
۴-۷-۱ هزینه سرمایه گذاری DG ۶۳
۴-۷-۲ هزینه بهره برداری DG ۶۴
۴-۸ فرمول بندی هزینه تلفات ۶۵
۴-۹ فرموله بندی قابلیت اطمینان ۶۵
۵ مطالعات عددی و شبیه سازی ۷۲
۵-۱ مطالعه نخست : مدل انحصاری DisCo بدون حضور DG های خصوصی ۷۲
۵-۱-۱ سیستم مورد مطالعه ۷۳
۵-۱-۱-۱ نتایج مطالعه نخست ۷۸
۵-۱-۱-۲ جمع بندی ۸۵
۵-۱-۲ اثر تغییر نرخ رشد بار ۸۶
۵-۱-۲-۱ جمع بندی ۹۲
۵-۲ مطالعه دوم: حضور توأم DG های خصوصی و غیر خصوصی ۹۲
۵-۲-۱ شبیه سازی ۱ ۹۶
۵-۲-۲ جمع بندی ۱۰۱
۵-۳ مطالعه سوم : توسعه DG در حضور ترانزیت ۱۰۲
۵-۳-۱ تعیین مکان، زمان و ظرفیت بهینه منابع DG در حضور ترانزیت ۱۰۲
۵-۳-۱-۱ شبیه سازی ۲ ۱۰۲
۵-۳-۱-۲ شبیه سازی ۳ ۱۰۴
۵-۳-۱-۳ اثر تغییر ظرفیت ترانزیت ۱۱۰
۵-۳-۱-۴ جمع بندی ۱۱۴
۶ نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۷
۶-۱ نتیجه گیری ۱۱۷
۶-۲ پیشنهادات ۱۱۸
۷ منابع و مراجع ۱۱۹
فهرست شکلها صفحه
شکل ‏۱-۱: نحوه ارسال انرژی الکتریکی از نقاط تولید به مصرف ۴
شکل ‏۱-۲: ارتباط بخشهای سیستم قدرت از نگاه سطوح ولتاژ. ۵
شکل ‏۱-۳ : شمای یک سیستم توزیع و فوق توزیع ۷
شکل ‏۱-۴ : شمای یک سیستم توزیع و فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده ۸
شکل ‏۱-۵ : عملکرد جزیره ای در شبکه های قدرت ۹
شکل ‏۱-۶ : تابع خسارت برای انواع مختلف مشترکین ۱۰
شکل ‏۱-۷ : ارزیابی هزینه قابلیت اطمینان ۱۱
شکل ‏۲-۱ : شمایی از نحوه عملکرد یک توربین گاز ۱۶
شکل ‏۲-۲ : نحوه عملکرد موتور های پیستونی ۱۹
شکل ‏۲-۳ : ساختار و نحوه عملکرد میکروتوربین ۲۰
شکل ‏۳-۱: محدوده تحت تملک DisCo در حالت انحصاری ۴۱
شکل ‏۳-۲ : محدوده تحت تملک DisCo در حالت عدم انحصار ۴۲
شکل ‏۳-۳ : نحوه تأثیر گذاری DG بر تلفات ۴۷
شکل ‏۳-۴ : شبکه شعاعی در حضور منبع تولید پراکنده ۴۹
شکل ‏۴-۱ : تقریب پروفایل بار با دو سطح بار ۵۸
شکل ‏۴-۲ : فلوچارت محاسبه هزینه بار تأمین نشده ۶۸
شکل ‏۴-۳ : فلوچارت توسعه منابع تولید پراکنده از نگاه برنامه و فرمول بندی مسئله ۷۰
شکل ‏۵-۱ دیاگرام تک خطی سیستم مورد مطالعه ۷۴
شکل ‏۵-۲ : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۱-۱-۱) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. ۸۰
شکل ‏۵-۳ : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۱-۱-۲) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. ۸۱
شکل ‏۵-۴ : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۱-۱-۳) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. ۸۲
شکل ‏۵-۵ : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (۱-۱-۱) از مطالعه نخست. ۸۳
شکل ‏۵-۶ : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (۱-۱-۲) از مطالعه نخست. ۸۳
شکل ‏۵-۷ : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (۱-۱-۳) از مطالعه نخست. ۸۴
شکل ‏۵-۸ : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (۱-۱-۱). ۸۴
شکل ‏۵-۹ : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (۱-۱-۲). ۸۵
شکل ‏۵-۱۰ : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (۱-۱-۳). ۸۵
شکل ‏۵-۱۱ : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۱-۲-۱). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. ۸۸
شکل ‏۵-۱۲ : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۱-۲-۲). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. ۸۹
شکل ‏۵-۱۳ : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۱-۲-۳). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم. ۹۰
شکل ‏۵-۱۴ : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (۱-۲-۱). ۹۱
شکل ‏۵-۱۵ : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (۱-۲-۲). ۹۱
شکل ‏۵-۱۶ : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (۱-۲-۳). ۹۲
شکل ‏۵-۱۷ : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۲-۱) ۹۸
شکل ‏۵-۱۸ : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۲-۱) ۹۸
شکل ‏۵-۱۹ : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۲-۲) ۹۸
شکل ‏۵-۲۰ : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۲-۲) ۹۸
شکل ‏۵-۲۱ : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۲-۳) ۹۸
شکل ‏۵-۲۲ : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (۲-۳) ۹۸
شکل ‏۵-۲۳ : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (۲-۱) ۹۹
شکل ‏۵-۲۴ : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (۲-۱) ۹۹
شکل ‏۵-۲۵ : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (۲-۲) ۱۰۰
شکل ‏۵-۲۶ : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (۲-۲) ۱۰۰
شکل ‏۵-۲۷ : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (۲-۳) ۱۰۰
شکل ‏۵-۲۸ : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (۲-۳) ۱۰۱
شکل ‏۵-۲۹ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در حالت پایه. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم ۱۰۵
شکل ‏۵-۳۰ : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در حالت پایه. ۱۰۵
شکل ‏۵-۳۱ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (۳-۱-۱). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم ۱۰۶
شکل ‏۵-۳۲ : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (۳-۱-۱). ۱۰۶
شکل ‏۵-۳۳ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (۳-۱-۲). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم ۱۰۷
شکل ‏۵-۳۴ : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (۳-۱-۲). ۱۰۷
شکل ‏۵-۳۵ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (۳-۱-۳). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم ۱۰۸
شکل ‏۵-۳۶ : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (۳-۱-۳). ۱۰۸
شکل ‏۵-۳۷ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (۳-۱-۴). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم ۱۰۹
شکل ‏۵-۳۸ : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (۳-۱-۴). ۱۰۹
شکل ‏۵-۳۹ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریو (۳-۲-۱). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم ۱۱۲
شکل ‏۵-۴۰ : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریو (۳-۲-۲). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم ۱۱۳
شکل ‏۵-۴۱ : خلاصه جمع بندی مطالعات انجام شده در پایان نامه مطابق روند انجام مطالعات ۱۱۵
فهرست جداول صفحه
جدول ‏۲-۱ : مقایسه ویژگیهای تکنولوژی های مختلف ۲۷
جدول ‏۲-۲ مطالعات انجام شده در رابطه با منابع تولید پراکنده ۳۷
جدول ‏۵-۱ مشخصات هادی های خطوط ۷۵
جدول ‏۵-۲ مشخصات بار سیستم در سال پایه ۷۵
جدول ‏۵-۳ : فرضیات اقتصادی صورت گرفته در مطالعه ۷۶
جدول ‏۵-۴ : مشخصات فنی DG مورد استفاده ۷۷
جدول ‏۵-۵ : اطلاعات نرخ های بازار استفاده شده در مطالعه ۷۷
جدول ‏۵-۶ : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در مطالعه نخست ۷۸
جدول ‏۵-۷ : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در مطالعه نخست ۷۸
جدول ‏۵-۸: نرخ های مفروض برای بازار ۸۶
جدول ‏۵-۹: هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در سناریو های مختلف نرخ رشد بار ۸۶
جدول ‏۵-۱۰: هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در سناریوهای مختلف نرخ رشد با ۸۷
جدول ‏۵-۱۱ : فرضیات اقتصادی مورد استفاده در مطالعه ۹۵
جدول ‏۵-۱۲ : نرخ های خرید برق از شبکه ۹۶
جدول ‏۵-۱۳ : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در مطالعه دوم ۹۶
جدول ‏۵-۱۴ : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در مطالعه دوم ۹۷
جدول ‏۵-۱۵ : پروفایل تحویل توان در ترانزیت و نقطه تحویل ۱۰۳
جدول ‏۵-۱۶ : مشخصات مکان تزریق و میزان تزریق توان ۱۰۳
جدول ‏۵-۱۷ : فرضیات اقتصادی مورد استفاده در مطالعه ۱۰۴
جدول ‏۵-۱۸ : هزینه های تحمیلی به DisCo در حالت مختلف تزریق توان(ارزش کنونی هزینه ها) ۱۱۰
جدول ‏۵-۱۹ : میزان مصرف و نقطه تزریق توان ۱۱۱
جدول ‏۵-۲۰ میزان مصرف و نقطه تحویل توان ۱۱۱
جدول ‏۵-۲۱ : بخشهای مختلف هزینه های تحمیلی به DisCo ۱۱۴
چکیده
متولیان سیستمهای توزیع، بهعنوان آخرین زنجیره از زنجیره برق رسانی به مشترکین، در تصمیم گیری های بلند مدت خود با مشکلاتی روبرو هستند. توجه به بازارهای الکتریکی و نرخهای متأثر از عملکرد بازیگران بازارهای برق، شرکتهای توزیع را که مسئول و مالک سیستمهای توزیع هستند، در تصمیم گیریهای کلان به چالش می اندازد. از طرفی، تولیدات پراکنده از منابع و گزینههایی هستند که در توسعه بمنظور تأمین توان مشترکین و مصونیت در برابر هزینه های اضافی در کنار توسعه خطوط، پست ها و … مورد توجه تصمیم گیران قرار میگیرند. از دیگر سو، این منابع در کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان میتوانند مفید واقع گردند. دراین پایاننامه، منحصراً توسعه منابع تولید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *