1-8- حجم نمونه و روش نمونه گیری: 5
1-9- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و دادهها: 5
1-10- قلمرو تحقیق: 5
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 5
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق: 5
1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق: 5
1-11- تعاریف عملیاتی واژهها: 5
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 8
2-1- تعاریف و مفاهیم بودجه 8
2-2- فلسفه وجودی بودجه 8
2-3- سیر تکوین بودجه و بودجهریزی 9
2-4- سیر تکاملی بودجهریزی دولتی 9
2-5- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی 10
2-6- اهمیت بودجه: 10
2-7- اصول بودجه 11
2-7-1- اصل سالانه بودن بودجه 11
2-7-2- اصل تعادل بودجه 12
2-7-3- اصل وحدت بودجه 12
2-7-4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه 12
2-7-5- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 12
2-7-6- اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه 13
2-7-7- اصل انعطافپذیری 13
2-7-8- اصل تحدیدی بودن هزینهها 14
2-7-9- اصل تخمینی بودن درآمدها 14
2-7-10- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات 14
2-7-11- اصل تقدم درآمد بر مخارج 14
2-7-12- اصل تفکیک هزینه‌های مستمر از غیر مستمر 15
2-8- موارد استفاده ‌از بودجه 15
2-8-1- بودجه‌ به ‌عنوان ‌ابزار راهبردی‌(استراتژیک) 15
2-8-2- بودجه به ‌عنوان ‌ابزار ‌مدیریت‌ مالی 15
2-8-3- بودجه ‌به ‌عنوان ‌ابزار ‌برنامه‌ریزی 15
2-8-4- بودجه ‌به ‌عنوان ‌‌ابزار کنترل 16
2-9- مراحل بودجهریزی 16
2-10- سه هدف عمده بودجه عبارتند از: 17
2-11- مزایای بودجهریزی 17
2-12- ویژگیهای یک سیستم بودجهریزی مناسب 18
2-13- عوامل عمده ناکام کننده سیستم بودجهریزی 19
2-14- روشهای تنظیم بودجه 19
2-14-1- روش سال ما قبل آخر: 19
2-14-2- روش حد متوسطهها: 20
2-14-3- روش پیشبینی مستقیم: 20
2-14-4- روش سنجیده منظم: 20
2-15- انواع روشهای بودجهریزی 20
2-15-1- بودجهریزی خطی(سنتی یا متداول) 21
2-15-2- بودجهریزی متمرکز 23
2-15-3- بودجهریزی افزایشی(تفاضلی) 24
2-15-3-1- مــزایا و مـعایب بودجهریزی افزایشــی 25
2-15-3-2- ویژگیهای بودجهریزی افزایشی 25
2-15-3-3- اجزای تشکیل دهنده بودجهریزی افزایشی 26
2-15-4- بودجه برنامهای 26
2-15-5- نظام بودجهبندی طرح و برنامه (PPBS ) 28
2-15-6- بودجهبندی برمبنای صفر (ZBB ) 30
2-15-7- بودجهریزی بر مبنای هدف (MBO) 32
2-15-8- بودجه عملیاتی 33
2-15-8-1- مزایای بودجهریزی عملیاتی 34
2-15-8-2- مقایسه بودجه برنامهای و بودجه عملیاتی 35
2-15-8-3- روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی 36
2-15-8-4- مراحل بودجهریزی عملیاتی 38
2-15-8-5- مدلها و تکنیکهای بودجهریزی عملیاتی 38
2-16- بررسی فرآیند بودجه و بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی 39
2-16-1- مرحله اول: تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی) 39
2-16-2-مرحله دوم: تصویب بودجه (بودجه مصوب) 40
2-16-3- مرحله سوم: اجرای بودجه (بودجه تخصیصی) 40
2-16-4- مرحله چهارم: نظارت و کنترل بودجه (تفریغ بودجه) 40
2-16-5- کاستیها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجهریزی سازمان تامین اجتماعی: 42
2-16-5-1- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان 43
2-16-5-2- فقدان سیاستها و اهداف مشخص در بودجه 43
2-16-5-3- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت 44
2-16-5-4- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیرگذار بر بودجه 44
2-16-5-5- مناسب نبودن روش انتخابی بودجهریزی: 45
2-17- پیشینه تحقیق: 45
خلاصه فصل : 47
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه 51
3-1- روش تحقیق: 51
3-2- روشهای گردآوری اطلاعات و دادهها 51
3-3- روایی پرسشنامه 53
3-4- پایایی پرسشنامه 53
3-4- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه 53
3-5- روشهای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه 57
4-1- متغیرهای جمعیت شناختی 57
4-2- آزمون سوالات پژوهش 59
4-2-1- آزمون سوال اول: 59
4-2-2- آزمون سوال دوم 68
فصل پنجم : تحلیل و نتیجهگیری
مقدمه 76
5-1- تفسیر نتایج بر اساس آزمون سوالات تحقیق 76
5-1-1- سوال اول: شاخصهای (عوامل) اصلی ارزیابی الگوی مناسب بودجهریزی چیست؟ 76
5-1-2- سوال دوم : الگوی مناسب بودجهریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟ 78
5-2- نتیجهگیری 78
5-3- پیشنهادها 79
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از پژوهش 79
5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده: 81
5-4- خلاصه فصل: 81
فهرست جداول
جدول 2-1- الگوهای بودجهریزی 48
جدول 2-2- مولفههای ارزیابی در الگوهای بودجهریزی 49
جدول 4-1- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 57
جدول4-2- فراوانی سن پاسخ دهندگان 57
جدول 4-3- فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 58
جدول4-5- نظرسنجی خبرگان 59
جدول4-6- اعداد فازی و عبارت کلامی 59
جدول4-7- میانگین نمرات فازی هریک از گزینههای مورد مطالعه 60
جدول4-8- فاصله گزینه A1 از هر یک از عبارات کلامی 62
جدول4-9- عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی گزینههای تحقیق 62
جدول4-10- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری) 63
جدول4-11- ماتریس بی‌مقیاس فازی 64
جدول4-12- بی مقیاسکردن ماتریس 65
جدول4-13- رتبه‌بندی گزینه‌ها 67
جدول4-15- اعداد فازی و عبارت کلامی 68
جدول 4-16- عناوین معیارها 69
جدول4-17- امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری( 69
جدول4-18- جدول بیمقیاس تصمیمگیری( نرمالیزه شده) 71
جدول 4-19- مقادیر S، R و Q 72
جدول4-20- رتبه گزینهها بر اساس R،S و Q 73
جدول 4-21- رتبهبندی نهایی گزینهها 74
جدول5-1- شاخصهای (عوامل) اصلی ارزیابی الگوهای مناسب بودجهریزی 76
جدول3-1- پرسشنامه رتبهبندی عوامل ارزیابی در الگوهای بودجهریزی 88
فهرست نمودارها
نمودار4-1- نسبت به متغیرهای کلامی 611
نمودار 4-2- رتبه بندی گزینهها 677

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمانها تمام فعالیتهای مالی, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینهها برای اجرای برنامههای متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام میدهند. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامهها و فعالیتهای سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمانها ایفا میکند.
در طول تاریخ، بشر برای مبارزه با فقر و تنگدستی و عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، راه پر فراز و نشیبی را طی نموده است. حاصل تلاشها و کوششهای انجام شده به اشکال مختلف از جمله تاسیس نظام تامین اجتماعی میباشد، که نقش موثری در استقرار عدالت اجتماعی بر عهده دارد. اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد، ریشه در حس انساندوستی و همیاری انسانها دارد و از اندیشه تعاون و کمک به همنوع سرچشمه گرفته است. در سیستم اقتصاد جهانی سرشار از رقابت کنونی، نظام تامین اجتماعی نه تنها به عنوان یک مقوله اخلاقی بلکه به منزله یک مبحث اقتصادی نیز شناخته شده است.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از ۵۰ سال از حیات آن، بعنوان یک صندوق بیمهای، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامهریزی و تخصیص بهینه منابع و مصارف وایجاد یک الگوی مناسب بودجهریزی میباشد.
بنا به اهمیت این موضوع درسازمان تامین اجتماعی، این تحقیق در راستای تبیین الگوی مناسب بودجهریزی میباشد. معاونت درمان تامین اجتماعی استان یزد ( شامل: بیمارستان شهدای کارگر و 10 واحد درمانی) به عنوان مطالعه موردی در نظرگرفته شده است. وکارشناسان بودجه و مالی این معاونت، بعنوان جامعه آماری و نمونه آماری انتخاب شدند.
1-1- بیان مسئله :
بودجهبندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامهریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود میباشد و چگونگی ساختار بودجهای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیمگیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع تهیه و تصویب و اجرای بودجه، کنترلهای مربوطه به صورت یک نظام پیوسته و منسجم، از اهمیت ویژهای برخورداراست (خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی، 1389).
استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری یا برنامهریزی، به منظور تنظیم سیاستهای مالی برای مقاصد اقتصادی صورت میگیرد تا به وسیله آن درآمدها و هزینه های بودجهای، چند هدف ویژه را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تامین کند ( قهرمانی، 1392). بنابراین ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که همراه با شفافیت اطلاعات , مصالح اجتماعی را نیز تامین کند (بشیری نژاد، 1381 )
خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیتهای سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و نبودن یک روش واحد بودجهریزی، نیاز به یک الگوی مناسب بودجهریزی در سطح سازمان تامین اجتماعی ضروری به نظر میرسد. بنابراین بودجهریزی بعنوان یکی از اولویتهای اساسی سازمان مطرح شده است. بنابراین پژوهشهایی در زمینه تعیین الگوهای مناسب در این سازمان انجام شده است. اما در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسایی عوامل ارزیابی الگوهای بودجهریزی، با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بودجه و مالی مدیریت درمان استان یزد، الگوی بودجهریزی مناسبی را جهت سازمان تامین اجتماعی معرفی نماید.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بودجه، ضرورتی است که محدودیت منابع، ایجاد کرده است. نخستین پیام هر سند بودجه این است: سازمانی که درصدد است تا منابع محدود خود را بین نیازهای نا محدود، به شکل مناسبی توزیع نماید، باید بودجهریزی نماید. کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده دربخش سازمانها میباشد که بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمیتواند در ایجاد نوعی اولویتبندی بین نیازهای خود، غفلت نماید. اگرگزینشهای منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند، سیاستهای سازمان به اثربخشترین شکل تعیین خواهند شد (جمعی ازنویسندگان، 1388″اولین کنفرانس بین المللی بودجهریزی عملیاتی، تهران، ایران ).
استفاده از برنامه در هر سازمانی که مدعی رشد و توسعه و کارکردی مطلوب میباشد، ضرورتی انکارناپذیر است. در واقع هر سازمانی با برنامهریزی به پیشبینی آینده دست میزند. بودجهریزی نیز در شکل پیشرفته خود در واقع نوعی برنامهریزی است که وضعیت مالی سازمان در آن برای مدت یک سال شمسی پیشبینی میگردد و از طریق آن سازمان درصدد بر میآید تا با امکانات محدود خود طوری برنامهریزی نماید که بتواند به هدفهای مورد نظر خود برسد ( بابائی، 1379، ص 10).
اخذ درآمدها و انجام هزینهها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراری تعادل اقتصادی در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاری جهت برقراری این تعادلها نقش حساس دارد (فرزیب، 1381، ص 7).
مطالعه سیاستهای اصلی و فعالیتهای بودجهبندی را در مقابل بودجهبندی برای کارایی قابل تحمل و بحثهای مکانیسمهای جدید برای تخصیص دادن بسیار موثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان میدهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک میباشد (ماریاویوتا، سیمپزو، ماریارادو، 2010).
اهمیت و جایگاه برنام
هریزی، نقش بنیادی در دستیابی به اهداف دارد. کیفیت برنامهریزی تابع کیفیت اطلاعات جامع و بهنگام در دستیابی برنامهریزان به این اطلاعات و همچنین تجربه مرتبط با آنها میباشد از آنجا که بودجه بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامهریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بوده و چگونگی ساختار بودجهای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیمگیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار میدهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع و هماهنگی که مشتمل بر مراحل مربوط به تعاریف و تلقیها تا تهیه و تصویب و سرانجام اجرای بودجه، کنترلهای مورد نظر به صورت یک نظام پیوسته و منسجم میباشد که از اهمیت ویژهای برخوردار است(خرمی، شیرازی، امینی، خوزانی،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *