Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، جامعه آماری، عوامل بازدارنده، دانشگاه تهران

شده است، عاملی که در تحقیق راماپراساد و لاپاز (2007) آمده است.
مدل مفهومی ارائه شده توسط سلام زاده و همکاران (1390) ، عوامل مهمی را بیان می کند که می تواند نقش مؤثری در پیشبرد دانشگاه ها به سمت کارآفرینی داشته باشد، عواملی که مخصوصاً در پیشینه تحقیق نیز مکرراً ذکر شده اند و عبارتند از: انتقال دانش و فناوری، مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، توسعه فرهنگ کارآفرینانه، منابع سخت، جایگاه و محلیت دانشگاه، پیشینه دانشگاه، مدیریت و جذب منابع.
مدل های مهم بیان شده در پیشینه تحقیق، در قسمت جمع بندی آورده شد و سعی بر این شد تا مهمترین عوامل و ویژگی ها استخراج شود و یا حتی چندین عامل در قالب یک عامل کلی آورده شود. مدلی که در تحقیق مبنای کار قرار گرفته است، مدلی محقق ساخته است که از ترکیب مهمترین عوامل در پیشینه تحقیق ساخته شده است. عوامل در چهار گروه عوامل پیش برنده محیطی، پیش برنده داخلی، بازدارنده محیطی و بازدارنده داخلی آمده است. عوامل پیش برنده محیطی عبارتند از: معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، انتقال دانش، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی و عوامل پیش برنده داخلی عبارتند از: تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، کارکردهای تخصصی، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، هسته هدایتگر تقویت شده و نگرش افراد نسبت به کارآفرینی. عوامل بازدارنده محیطی عبارتند از: وابستگی به دولت، کمبود تأمین مالی، شرایط محیط خارجی، ارتباطات ناکافی با صنعت، سیستم پاداش نامناسب و عوامل بازدارنده داخلی عبارتند از: کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، افراد ناکارآمد و بی تجربه، بی میلی به تغییر، کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و کمبود منابع فیزیکی.
دلیل انتخاب و تقسیم بندی این مدل به چهار بخش این بوده است تا به صورت جامع، هم ابعاد درونی و هم بیرونی مورد بررسی قرار گیرد، در صورتی که برخی از مدل هایی که در پیشینه تحقیق آمده است، صرفاً به بعد داخلی یا به بعد محیطی دانشگاه پرداخته است.

3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین، بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. این سؤال که «گونه داده ها گرد آوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آن ها به حداقل ممکن کاهش یابد؟»، مربوط به روش شناسی تحقیق است. (سرمد، بازرگان، حجازی، 1388).
این فصل قبل از هرچیز به روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اشاره می کند و سپس مراحل انجام تحقیق را نشان داده، جامعه و نمونه آماری را معرفی و به بررسی چگونگی تعیین حجم نمونه و ابزار سنجش مورد استفاده در این تحقیق می پردازد و در آخر روش های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهد.

3-2 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می شود. پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا “آنچه هست ” را بدون هیچ گونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.
به معنای دیگر، متغیرهای مستقل، دستکاری نمی شوند تا تأثیر آنها بر متغیر وابسته ای مورد بررسی قرار بگیرد. روش پژوهشی یکی از روش های جمع آوری اطلاعات می باشد. به علت سهولت استفاده از این روش در جمع آوری اطلاعات، امروزه دامنه آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است .
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.
پیمایش روشی است در تحقیق اجتماعی که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا هم بکار می روند. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر مورد بررسی گردآوری می کنیم و با کنار گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از داده ها می رسیم( خاکی، 1384).

3-3 روش تحلیل
تحقیق همبستگی برای تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق بکار می رود. تحقیقات همبستگی بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند:
مطالعه همبستگی دو متغیری
تحلیل رگرسیون186
تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس(سرمد، بازرگان، حجازی،1388).
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است.
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیر های مستقل )پیش بین( است .در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیر های مو
ر
د بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده می شود. تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس خود به دو دسته تقسیم میشود.
در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعه ای از متغیرها بخواهد تغییرات متغیرها را در عامل های محدود تر خلاصه کند و یا خصیصه های زیربنایی یک مجموعه از داده ها را تعیین نماید از روش تحلیل عاملی 187 استفاده می کند.
در صورتی که محقق بخواهد مدل خاصی را از لحاظ روابط متغیرهای تحت بررسی بیازماید از روش مدل معادلات ساختاری188 استفاده می کند (سرمد، بازرگان، حجازی،1388).
بدیهی است که برای موضوع خاص، تنها یک روش تحقیق خاص وجود ندارد . با توجه به موضوع مورد مطالعه روش یا روش های تحقیق متناسب با آن را محقق باید بکار گیرد و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد . روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی است که از شاخه روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است (سرمد، بازرگان، حجازی،1388). چون در این تحقیق به شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین و تعیین شدت تأثیر هر کدام پرداخته شده است، این تحقیق از نوع پیمایشی – همبستگی می باشد.

3-4) جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری
در موقعیت های بسیاری درباره موضوعی اطلاعاتی جمع آوری شده است و این اطلاعات مبنای نتیجه گیری می باشد و قضاوت ما نیز بر اساس نتایج به دست آمده می باشد. حال برای این که قضاوت به درستی انجام شود بایستی جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز موضوع را دارد، مورد بررسی قرار گیرد. یعنی از نظر مکانی در آن حوزه اطلاعات صحیح جمع آوری شود.
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد، یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن ما با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه پرداخته شود جلوگیری به عمل آید.
جامعه آماری، عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان و حجازی ،1388(.

3-4-1) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت علمی دانشگاههای شاهد، تهران و یزد تشکیل می دهند، که تعداد افراد در مجموع 2142 نفر و به تفکیک دانشگاه به قرار زیر می باشد:
دانشگاه تهران: 1475
دانشگاه شاهد: 300
دانشگاه یزد: 367

3-4-2) حجم نمونه
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است:

n: حجم نمونه N: جامعه آماری P: نسبت موفقیت در جامعه آماری
1-p: نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری €: دقت برآورد

n=((2142)(1.96)^2 (0.5)(0.5))/(2142〖(0.05)〗^2+(1.96)^2 (0.5)(0.5))=326
حداقل تعداد پرسشنامه ای که باید در این سه دانشگاه پر می شد، 326 عدد بود. تعداد 424 عدد پرسشنامه (30% بیشتر از حداقل تعداد (326 نفر)) بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های شاهد، تهران و یزد پخش شد. تعداد 407 عدد پرسشنامه از سطح این سه دانشگاه برگشت داده شد که از بین آنها تعداد 400 عدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که سهم هر کدام از دانشگاه ها به شرح ذیل می باشد:
دانشگاه تهران: 276 نفر
دانشگاه شاهد: 56 نفر
دانشگاه یزد: 68 نفر

3-4-3) روش نمونه گیری تحقیق
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در میان روش های نمونه گیری با احتمالات برابر، روش نمونه گیری تصادفی ساده یکی از ساده ترین و قدیمی ترین روش های نمونه گیری است که در عمل کاربرد بسیاری دارد. اگر نمونه ای به حجم n از جامعه ای به حجم N به گونه ای انتخاب شود که هر نمونه ی ممکن n تایی شانس یکسان برای انتخاب شدن داشته باشد ، آن را نمونه گیری تصادفی ساده می نامند(سرمد، بازرگان، حجازی، 1388).
ما در این تحقیق از انتساب متناسب استفاده کردیم و به تناسب حجم هر کدام از این سه دانشگاه، حجم نمونه از دانشگاه مذکور تعیین شده است.

3-5 روش های جمع آوری اطلاعات
روش های جمع آوری اطلاعات در روش تحقیق متفاوت و متنوع است. از مهمترین روش های جمع آوری اطلاعات می توان به روش های زیر اشاره کرد .
الف- مطالعات کتابخانه ای
در محور تاریخی و اطلاعات آماری که عموماً برای بررسی کتابخانه ای پیرامون موضوع تحقیق را در بر می گرفت، پس از شناسایی منابعی که می توانست در محدوده این مطالعات مفید باشد، به کتابخانه های مربوطه مراجعه و از امکانات آن ها استفاده شده است.
ب- پرسشنامه
در تنظیم سوالات پرسشنامه، با مشاوره و راهنمایی استاد راهنما تلاش شد تا سؤالات به نحوی ویرایش گردند که به دور از هر گونه القای نظر و جهت دادن به ذهن پاسخ دهندگان، دیدگاه آنان را منعکس نماید که در این راستا پرسشنامه ای با 71 سؤال طراحی گردید و از استادان درخواست گردید تا پاسخ های منتخب خود را در قالب از طیف 5 گزینه ای لیکرت تعیین نمایند. همانطور که در پایان فصل 2 گفته شد، عوامل را در 4 قسمت، دسته بندی کردیم که عبارتند از: عوامل پیش برنده داخلی، عوامل پیش برنده محیطی، عوامل بازدارنده داخلی و عوامل بازدارنده محیطی. هر کدام از این 4 دسته شامل عوامل و مؤلفه هایی است که این مؤلفه ها نیز از چند زیرمؤلفه تشکیل شده است که در جدول 3-1 آمده است:
جدول 3-1 مؤلفه ها و زیرمؤلفه های پرسشنامه تحقیق
بعد
عوامل (مؤلفه ها)
زیر مؤلفه ها

تیم های پژوهشی چند مهارتی
کار گروهی و ایجاد تیم های پژوهشی، ساماندهی تیم های پژوهشی با صنعت

حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
تأمین مالی اولیه، تخصیص وام های دانشگاهی، سرمایه گذاری داخلی دانشگاه، حمایت دانشگاه
پیش برنده محیطی
کارکردهای تخصصی
برگزاری دوره های کارآفرینی، ایجاد مراکز کارآفرینی، برگزاری کلاسه ای طراحی ایده، آموزش کارآفرینی، دعوت از بنگاه های تجاری، بازدید دانشجویان از کارآفرینان موفق یا ناموفق

کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه
توجه به کیفیت در مقابل کمیت، انتشار مقالات با مضامین عملی، توسعه فعال علوم جدید، بکارگیری اساتید از شیوه های آموزشی منعطف

نگرش افراد نسبت به کارآفرینی
نگرش دانشجویان، کارکنان و مدیریت دانشگاه نسبت به کارآفرینی

هسته هدایتگر تقویت شده
ساختار سازمانی منعطف، استفاده از مدیر توانمند، داشتن چشم انداز کارآفرینی

کانال ها و تسهیل کننده های مناسب
وجود

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، فرهنگ کار، انکوباتورها

فرهنگی و علمی)، مبانی نظری ( دانشگاه یادگیرنده، مدیریت خلاقیت، سازمان کارآفرین، مدیریت کیفیت جامع، تحلیل SWOT، دانشگاه پاسخگو و یادگیری از دیگران) و اهداف ( شناسایی و تقویت استعدادها و ظرفیت ها، شناسایی فرصت ها و استفاده بهینه از آن ها، فراهم کردن زمینه بروز و پرورش ایده ها و خلاقیت ها، ایجاد، تحکیم، تعمیم و توسعه ی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه و کسب جایگاه ویژه در ارائه ی خدمات علمی و تخصصی موردنیاز جامعه)
شش مؤلفه ی اصلی درون سیستمی شامل: زمینه ( چشم انداز، برنامه استراتژیک، ساختار و آماده سازی)، درون داد ( عوامل انسانی، منابع مالی، برنامه های عملیاتی و امکانات)، فرآیند (روش ها، رهبری، نظام اداری و محیط)، برون داد ( محصولات، رضایت و فرهنگ کارآفرینی)، ارزیابی و توسعه ( ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، بازنگری و اصلاح) و پیامد ( مرجعیت، منزلت و الگوسازی) است.
مهمترین الزامات اجرایی شامل: اصلاح دیدگاه و نگرش مدیران ارشد آموزش عالی و دانشگاه ها، بهبود فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه ها و اعطای اختیارات و استقلال بیشتر به دانشگاه ها

2
فاتح راد و تقی یاری
1384
گذار دانشگاه ها از انقلاب ها و اثرگذاری دانشگاهی
دو رویکرد اصلی که نقش دانشگاه های کارآفرین را در جهان آینده تحت تأثیر قرار می دهد. نخست، تغییر حالت به وضعیتی که در آن اقتصاد وابستگی زیادی به تولید دانش دارد، و دوم این که، تلاش برای تولید دانش و نشان دادن اهمیت آن در جامعه
3
ایمانی
1384
ارائه ی مدلی برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی کارآفرینی در دانشگاه ها
عوامل دسته اول، فلسفه و اهداف با پنج متغیر است؛
عوامل دسته دوم، مربوط به مبانی نظری شامل هشت دسته از نظریه ها: مدل تعیین مؤلفه های اصلی برنامه ی کارآفرینی، الگوی شناسایی مراحل توسعه ی برنامه ی کارآفرینی، نظریه مدیریت کارآفرینی، الگوی مهندسی مجدد در طراحی برنامه ی کارآفرینی، نظریه سازمان یادگیرنده، نظریه جهت گیری کارآفرینی، نظریه جرأت آفرینی و مدل تلفیقی (نظریه و عمل) است.
عوامل دسته سوم شامل: سه دسته فرعی مؤلفه های طراحی برنامه ی کارآفرینی، مراحل اجرای برنامه و ارزیابی برنامه. که هر یک دارای مؤلفه های فرعی دیگری است، می باشد.
عوامل دسته چهارم شامل چهار دسته از مؤلفه ها شامل: عوامل قانونی، فنی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی است.
4
نیازی و کارکنان نصرآبادی
1387
تقویت ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از دانش
استفاده از مدرسان مجرب و توانا برای ارائه دروس کارآفرینی؛ ایجاد تیم های کار گروهی و نیز آنالیز کار سایر تیم ها؛ مقالات و مطالعات موردی؛ دعوت از مهمانان کارآفرین به کلاس و مشارکت دانشجویان؛ پروژه عملی و طراحی فرایندهای یک طرح تجاری و یا امکان سنجی؛ استفاده از فیلم های آموزشی و اسلاید؛ و برگزاری کارگاه های آموزشی.
5
امیرنژاد و محسن نصب
1387
توسعه فعالیت های دانشگاه کارآفرین از نقطه نظر زنان
آگاهی دادن به زنان جوان بویژه دانش آموختگان دانشگاهی درباره کارآفرینی؛ اثرپذیری مثبت از رخدادهای ناگوار در زندگی برای دستیابی به استقلال و کاهش رنج های روحی؛ اثرپذیری از اعضا موفق خانواده به عنوان الگو و بهره گیری از دانسته های آن ها؛ همخوان شدن دوره های آموزشی با نیازهای حرفه ای زنان؛ برگزاری همایش ها و کنفرانس هایی به منظور آماده سازی زنان برای پرداختن به کارهای مستقل؛ گزینش نوع فعالیت بر پایه نیاز؛ ویژگی ها و توانایی های جنسیتی زنان؛ اصلاح برخورد منفی برخی سازمان ها در خصوص فعالیت با زنان؛ برپایی جشنواره های زنان کارآفرینی؛ ایجاد تسهیلات مالی برای تأمین مالی زنان کارآفرین، واصلاح قوانین و مقررات در راستای بهبود محیط کسب و کار.

6
غلامحسین صدیفیان
1387
بهره گیری از مزایای دانشگاه کارآفرین
پرورش و زمینه سازی روحیه خلاقیت و ابتکار در میان آحاد جامعه دانشگاهی بویژه استادان و دانشجویان؛ تجدید نظر در مسیر طی شده و ترسیم خطی مشی دقیق آینده
7
فکور
1387
درک و شناخت دانشگاه کارآفرین
تحولات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نیز تحولات درونی دانشگاه ها؛ تحول در ابعاد ساختاری، مدیریتی و فرهنگی دانشگاه ها و گسترش زیرساخت های موردنیاز
8
احمدپور داریانی و همکاران
1387
ارائه الگوی مفهومی جهت تبدیل دانشگاههای کشور به دانشگاه کارآفرین
رهبری کارآفرین ، ساختار کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه ، یادگیری سازمانی مستمر ، کارکنان خلاق و نوآور ، تأمین منابع مالی کارآفرینانه ، بازاریابی کارآفرینانه ، آموزش کارآفرینی و تجاری سازی ایده های نو
9
معصوم زاده و انصاری
1388
عوامل مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین
بازنگری در ساختار سازمانی، فرهنگ کارآفرینی، قوانین و سیاست ها، توسعه اقتصاد محلی
10
شاهوردیانی
1389
شناخت و تعیین عوامل محیطی تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه ی مراکز رشد و توجه به اهمیت آن در موقعیت دانشگاه ها در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین
اشتغال زایی، کارآفرینی، ارتقای کیفیت آموزشی، رقابتی کردن دانشگاه ها، تجاری سازی فعالیت های پژوهشی، توسعه ی نوآوری و خلاقیت دانشجویان و ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت
11
Salamzadeh et al.
2011

شناسایی ابعاد دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سیستم
دروندادها: منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی،فیزیکی)، قوانین و مقر
ر
ات، ساختار، مأموریت، قابلیت های کارآفرینانه، و انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار
فرایند ها: آموزش، پژوهش، مدیریت، پشتیبانی، تجاری سازی، انتخاب و گزینش (دانشجویان، اساتید و کارکنان)، تأمین مالی، شبکه سازی، فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، سیاستگذاران و جامعه)، و فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه (IR&D).
بروندادها: منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)، تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار، نوآوری ها و اختراعات، شبکه های کارآفرینانه، و مراکز کارآفرینانه (برای مثال، انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی و غیره)
پیامد: تحقق مأموریت سوم دانشگاه ها
12
Sooreh et al.
2011

شناسایی و سنجش دانشگاه کارآفرین بر اساس مدل های قبلی
دروندادهای رسمی: سیاست ها و مأموریت های کارآفرینانه سیستم آموزش عالی؛ ویژگی های مدیریت دانشگاه؛ انواع معیارهای حمایتی؛ کانال های ارتباطی در دسترس؛ دوره های کارآفرینانه در دسترس؛ و برنامه های کارآفرینانه در دسترس
دروندادهای غیر رسمی:قصد دانشجویان بالقوه؛ مطلوبیت دانشجویان بالقوه؛ امکانات دانشجویان بالقوه؛ قصد دانشگاهیان بالقوه؛ مطلوبیت دانشگاهیان بالقوه؛ و امکانات دانشگاهیان بالقوه
دروندادهای داخلی:دانشجویان، اساتید و کارکنان کنونی؛ منابع مالی؛ منابع اطلاعاتی؛ قابلیت های کارآفرینانه؛ انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار؛ و مأموریت کارآفرینانه دانشگاه
فرایندهای رسمی:ساختاردهی سازمانی؛ سیستم ها و فرایند ها؛ استقلال از دولت؛ تعیین سطوح سلسله مراتبی؛ سرمایه تخصیص یافته به معیارهای حمایتی؛ و سرمایه تخصیص یافته به ارتباطات
فرایندهای غیر رسمی:منابع آموزشی؛ آموزش اساتید؛ و فرایند های محیطی مشوق
فرایندهای داخلی:قوانین و مقررات؛ روش های آموزش؛ روش های مدیریتی؛ روش های پشتیبانی؛ فرایند تجاری سازی؛ روش انتخاب دانشجو؛ روش های تأمین مالی؛ شبکه سازی؛ فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، تصمیم گیرندگان و جامعه)؛ فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه؛ و فرایند های جبران خدمت و سیستم های پاداش
بروندادهای رسمی: سیستم های شبکه سازی کارآفرینانه؛ شرکا و وابستگان استراتژیک؛ و سیستم ها و معاهدات تجاری سازی
بروندادهای غیر رسمی: الگو های نقش سفارشی؛ و فرهنگ کارآفرینانه
بروندادهای داخلی: منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید دانشگاهی، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)؛ تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار؛ ابداعات و اختراعات؛ شبکه های کارآفرینانه؛ مراکز کارآفرینانه (مانند انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی، و غیره)
13
سلام زاده و همکاران
1390
طراحی مدل مفهومی پویا برای دانشگاه کارآفرین
پرورش کارآفرین، پژوهش های کاربردی، انتقال دانش و فناوری، مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، توسعه فرهنگ کارآفرینانه، منابع سخت، منابع نرم، جایگاه و محلیت دانشگاه، پیشینه دانشگاه، شبکه و شرکای دانشگاه، مدیریت و جذب منابع، سیاسی کاری و لابی گری، مقاومت ها.
14
کردنائیج و همکاران
1391
بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس
فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، تعامل مستمر با محیط، چشم انداز مشترک و راهبرد آینده نگر، ساختار کارآفرینانه، توجه به نیروی انسانی، استقلال مالی و تلاش برای جذب منابع مالی، تقویت اصل ابتکار عمل، ایجاد ساختار غیرمتمرکز و کاهش بوروکراسی

2-8 جمع بندی
مدل کلارک (1998)، بخوبی ابعاد درونی و بیرونی یک دانشگاه را بررسی می کند و مهمترین عوامل و ویژگی های یک دانشگاه در جهت کارآفرین شدن را پوشش می دهد. اساتید و مدیران با انگیزه و باتجربه، به عنوان عامل داخلی، محیط پیرامونی توسعه ای و فرهنگ کارآفرینانه به عنوان عوامل خارجی و تأمین مالی به عنوان هم عامل داخلی و هم خارجی بررسی شده اند. مدل ارائه شده توسط گوررو و همکاران (Guerrero et al, 2006) حاصل بازنگری در ادبیات موجود در زمینه عوامل محیطی مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین است. آنها در مدل خود از تئوری اقتصاد نهادی و رویکرد نورث (North, 1990; 2005) بمنظور تمرکز بر عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین بهره می برند. آن ها از اقتصاد نهادی بمنظور تجزیه و تحلیل دانشگاه های کارآفرین و سازماندهی ادبیات این زمینه، و همچنین طراحی سیاست ها بهره برده اند و دانشگاه کارآفرین را بررسی نموده اند. مهمترین عوامل در تحقیق مذکور که در مدل محقق ساخته آورده شده است، عبارتند از: ساختار سازمانی، معیارهای حمایتی و سیستم های پاداش دانشگاهی.
راماپراساد و لاپاز (2007) در تحقیق خود به صورت جزء به عوامل پیش برنده و بازدارنده پرداخته است، عواملی که عوامل موجود در تحقیقات قبلی و حتی بعد از خود را پوشش می دهد. عواملی همچون، ایجاد شرکت های انشعابی، تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، مدیریت مناسب شرکت های انشعابی، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، کارکردهای تخصصی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه، چارچوب اصولی خارجی، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، بی میلی به تغییر، شرایط خارجی
، عواملی هستند که در مدل محقق ساخته در تحقیق استفاده شده اند.
اوربانو و همکاران (2011) نیز عواملی ذکر کرده اند که می تواند در پیشبرد دانشگاه به سمت کارآفرین شدن مؤثر باشد. عواملی همچون نگرش مطلوب کارکنان نسبت به کارآفرینی، ارتباطات با صنعت، ساختار سازمانی منعطف، دوره های کارآفرینی برای دانشجویان، حمایت برای انتقال فناوری، اقدامات حمایتی برای شرکت های نوپا، نگرش مطلوب دانشجویان نسبت به کارآفرینی، سیستم پاداش مناسب، انکوباتورها، قوانین شفاف در مورد مالکیت دارائی فکری، حداقل مقررات برای ایجاد سرمایه گذاری جدید، تأمین مالی اولیه، پارک های علم و فناوری و دوره های کارآفرینی برای کارمندان به عنوان عوامل پیش برنده و عواملی همچون ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، ارتباطات ناکافی با صنعت، تداخل اهداف پژوهشی، کمبود تجربه، ارزش های فرهنگی ناکافی، راه های سنتی آموزش، سیستم پاداش نامناسب، تداخل با اهداف آموزشی، کمبود تأمین مالی، کمبود منابع فیزیکی و تأمین مالی دولتی یا وابستگی به دولت ، به عنوان عوامل بازدارنده در تحقیق مذکور بیان شده اند. در تحقیق حاضر عواملی همچون برگزاری دوره های کارآفرینی، انکوباتورها و پارک های علم و فناوری در قالب کارکردهای تخصصی دسته بندی

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع فرهنگ کار، انکوباتورها، دانش آموختگان، دانشگاه کارآفرین

Wright etal. (2004)

استراتژی ها
اهداف سازمانی تبیین شده در مستندات برنامه ریزی؛ شامل ساختارهای انگیزشی رسمی از داخل تعیین شده
DelCampo etal. (1999); Henrekson and Rosenberg (2001); Jensen etal. (2003); Markman etal. (2004); Owen-Smith and Powell (2003); Powers and McDougall (2005); Schmiemann and Durvy (2003); Siegel etal. (2003, 2004); Thursby and Kemp (2002); Thursby and Thursby(2004); Wright etal. (2004)

رهبری
ویژگی ها و جهت گیری رهبران کلیدی( مدیریت، هیئت مدیره، روسای دپارتمان ها، دانشمندان ستاره) نسبت به ماموریت سوم دانشگاه ها
Clark 2001; Siegel etal. (2004)

فرهنگ
هنجارها و نگرش های نهادی، دپارتمانی و فردی نسبت به جریان سوم
Clark 2001; Jacob etal. (2003); Kenney and Goe (2004); Kruecken 2003; Siegel etal. (2003, 2004)

شایان ذکر است که پس از ارائه این مقاله، موریس (Morris, 2010)، در طی یک صفحه ویراستار132، به بررسی مدل ارائه شده توسط ایشان پرداخته و بر ضرورت وجود چارچوب هایی تحلیلی برای درک و ارتباط نقش های دانشگاه مدرن در جامعه تأکید می نماید. همچنین وی از کاربرد چارچوب هایی نظیر «معماری کارآفرینانه» جهت تحلیل سیستمی تقدیر می کند.

2-4-10 مدل مفهومی گوررو و اوربانو
گوررو و اوربانو (Guerrero&Urbano, 2010) در مقاله خود، پس از اشاره به وجود مدل هایی نظری در ادبیات (Clark 1998; Sporn 2001; Etzkowitz 2004; Kirby 2005; O’Sheaetal. 2005, 2008; Rothaermel et al. 2007) در ارتباط با پدیده دانشگاه های کارآفرین، با بکارگیری اقتصاد نهادی133 و دیدگاه منبع مدار134، یکپارچگی عوامل نظری را نشان می دهند که به درک ارتباط عوامل محیطی (رسمی و غیر رسمی)، و عوامل داخلی (منابع و قابلیت ها) دخیل در فرایند گذار کمک می نمایند. شایان ذکر است که عوامل محیطی با توجه به اقتصاد نهادی به دو دسته رسمی و غیر رسمی و عوامل داخلی با استفاده از رویکرد منبع مدار به دو دسته قابلیت ها و منابع تقسیم شده اند. آنها مدل های نظری دانشگاه کارآفرین را در قالب جدول زیر ارائه می کنند.
جدول 2-7 مدل های نظری دانشگاه کارآفرین (Guerrero and Urbano, 2010)
عوامل محیطی

غیر رسمی
رسمی

یک هسته آکادمیک با انگیزه
یک فرهنگ کارآفرینانه یکپارچه
یک هسته هدایتگر تقویت شده
یک محیط پیرامونی توسعه ای گسترده
یک بنیان تأمین مالی متنوع
Clark, 1998

فرهنگ
مأموریت ها و اهداف
ساختار، مدیریت، حاکمیت و رهبری
شبکه ها، وابستگان استراتژیک135و شرکا136
Sporn, 2001

نوسازی مجدد
وابستگی متقابل با صنعت و دولت و استقلال از سایر حوزه های نهادی
اشکال سازمانی هیبرید
تبدیل دانش به سرمایه
Etzkowitz, 2004
شناخت و پاداش
تصدیق137
ارتقا138
مشارکت139، اجرا
ارتباطات، سازماندهی
تشویق و حمایت
Kirby, 2005

فرهنگ

سیاست ها و فناوری

Rothaermeletal. 2007
عوامل داخلی

قابلیت ها
منابع

جایگاه140و پرستیژ
شبکه ها و وابستگان
محلی سازی141
منابع سرمایه انسانی
منابع مالی
منابع فیزیکی
منابع تجاری
O’Sheaetal., 2005, 2008
جایگاه
شبکه ها
محلی سازی
نمایندگان142
Rothaermeletal. 2007

مدل مفهومی پیشنهادی ایشان در قالب شکل زیر نشان داده شده است. براساس این مدل، چهار عنصر تعیین کننده در دانشگاه کارآفرین می بایست مورد توجه قرار گیرند: عوامل محیطی، عوامل داخلی، قابلیت ها و منابع. این عوامل و عناصر منجر به پیامد های دانشگاه کارآفرین می گردند.

شکل2-5 مدل دانشگاه کارآفرین (Guerrero and Urbano, 2010)
آنها در تحقیق خود از متدلوژی بکار رفته در کارت امتیاز نوآوری اروپا143 (EuropeanCommission, 2005) بمنظور تحلیل عملکرد نوآوری اعضا اتحادیه اروپا که تحت استراتژی لیسبون144 هستند، بهره برده اند. همچنین، کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا (SEUS145) بدنبال اصول برلین146در رتبه بندی آموزش عالی (Institute for Higher Education Policy 2006) برآورد شده است. در این راستا، با استفاده از داده های ثانویه پنجاه دانشگاه عمومی اسپانیا، هر شاخص ورودی و خروجی برای هر دانشگاه محاسبه شده است. بدین ترتیب، امتیازات دانشگاه ها محاسبه گشته اند. شاخص های SEUS در جدول 2-8 آمده اند.
جدول 2-8 شاخص های کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا
شاخص
تعدیل/منبع
ورودی ها
ابتکارات کارآفرینانه147
دانشگاه های درگیر در ابتکارات کارآفرینانه نظیر پارک های علمی و انکوباتورها، برنامه ها و دوره های کارآفرینی، و یا شبکه های همکاری و مراکز میان رشته ای (Ruizetal. 2004; Guerreroetal. 2006; Guerrero 2008). این اطلاعات با استفاده از داده های موسسه شرکت های کوچک و متوسط (IPYME 2006) در ارتباط با مطالعه ابتکارات کارآفرینانه دانشگاه های اسپانیا و نقشه ابتکارات کارآفرینانه بدست آمده اند.
خروجی ها
خبرگان کارآفرین148
دانشگاه های درگیر در خود نهادینه سازی149بمنظور سازگاری با تغییرات محیطی در مدتی بیش از ده سال (Clark 1998) و نیز جهت تولید کارآفرینان بالقوه از اعضای خود (Schulte 2004). این اطلاعات از سوال پنج نظرسنجی محققین کارآفرینی ارائه شده در گام اول این تحقیق بدست آمده است. EUexp نشان می دهد که کدام دانشگاه ها از نظر خبرگان کارآفرین بشمار آمده اند (Guerrero 2008).

فرهنگ کارآفرینانه150
دانشگاه هایی که فرهنگی کارآفرینانه را در اعمال استراتژیک خود ارتقا می دهند که به آنها اجازه سازگاری با تغییرات محیطی را می دهد (Sporn 2001). این اطلاعات از طریق پایگاه داده GEM (2006) اسپانیا جمع آوری شده است که در آن ها سؤالات متعددی در ارتباط با جمعیت آموزش عالی مطرح شده است.

بروندادهای کارآفرینانه151
دانشگاه هایی که فعالیت ها
ی
کارآفرینانه ای نظیر پتنت ها، لیسانس ها، شرکت های انشعابی، توافقات تحقیقاتی داشته اند (Keast 1995). این داده ها از منابع ثانویه ای همچون UNIVERSIA (2006)، IPYME (2006)، و اداره پتنت اسپانیا152 (OEPM 2007) بدست آمده اند. متعاقبا، EUoutcomes گواهی از فعالیت های کارآفرینانه متعددی دارند که توسط دانشگاه های اسپانیایی صورت گرفته اند.

منطقه کارآفرینانه153
دانشگاه های واقع در مناطقی با سطوح بالاتری از کارآفرینی که با تعداد شرکت های جدید سنجیده می شود (AudretschandLehrmann 2005). EUregion حاکی از این است که منطقه هر دانشگاه اسپانیایی تا چه حد کارآفرین می باشد. این اطلاعات از طریق تعداد شرکت های لیست شده در موسسه آمار اسپانیا154 کسب شده است (INE 2008).

رتبه بندی دانشگاه155
دانشگاه های رتبه بندی شده در موقعیت های بالای رتبه بندی دانشگاه های اسپانیا (Ewalt 2004). این اطلاعات از طریق وبومتریکس156 (Webometrics, 2005) بدست آمده است.

داده های تحقیق ایشان از طریق ارسال پرسشنامه ایمیلی به دانشگاهیان ثبت نام کرده در دانشگاه های منتخب جمع آوری شده است. داده ها در بازه زمانی سال دانشگاهی 2007-2008 جمع آوری شده است. ابزار بکار رفته در تحقیق آنها در این مطالعه، نسخه بازبینی شده پرسشنامه دانشگاه کارآفرین (EUQ157) می باشد که توسط گوررو (Guerrero, 2008) ارائه شده است. این ابزار به عوامل محیطی و داخلی پرداخته و از طیف لیکرت بهره می برد. سازه های اصلی دانشگاه کارآفرین در جدول زیر آمده اند.
جدول 2-9 سازه های اصلی دانشگاه کارآفرین (Guerrero and Urbano, 2010)
مأموریت دانشگاه کارآفرین (UM)
UM_JS
تولید جویندگان کار
UM_EC
ارتقاء یک فرهنگ کارآفرینانه
UM_PI
انتشار مقالات با مضامین عملی
UM_Entre
تولید کارآفرینان
UM_KT
انتقال دانش (پتنت ها، لیسانس ها، شرکت های انشعابی)
UM_SP
انتشار مقالات علمی
UM_SRD
مشارکت در توسعه منطقه ای و اجتماعی

عوامل محیطی
عوامل رسمی (FF)
عوامل غیر رسمی (IF)
FF_RNV
مقررات حداقلی برای خلق بنگاه های مخاطره آمیز جدید
IF_ETM
متدولوژی های آموزش کارآفرینانه
FF_STT
حمایت از انتقال فناوری
IF_FAS
نگرش موافق دانشجو به کارآفرینی
FF_SNV
حمایت از شرکت های نوپا
IF_FAP
نگرش موافق کارکنان به کارآفرینی
FF_NES
حمایت های غیر اقتصادی
IF_AIE
سیستم های پاداش مناسب
FF_SP
پارک فناوری
IF_ERM
مدل های نقش کارآفرینی
FF_ECS
دوره های کارآفرینی برای دانشجویان

FF_ECP
دوره های کارآفرینی برای دانشگاهیان

عوامل داخلی
منابع (R)
قابلیت ها (C)
R_Human
منابع انسانی
C_History
پیشینه دانشگاه
R_Financial
منابع مالی
C_Status
جایگاه دانشگاه
R_Rhysical
منابع فیزیکی
C_Alliances
شرکای دانشگاه
R_Commercial
منابع تجاری
C_Localiza
محلیت دانشگاه
یادداشت: UM مأموریت دانشگاه، FF عوامل رسمی، IF عوامل غیر رسمی، R منابع، C قابلیت ها

2-4-11 چارچوب سیستمی سلام زاده و سایرین
سلام زاده و سایرین (Salamzadeh, et al., 2011) با توجه به مطالعه ای که در ایران انجام دادند، در مقاله خود سعی در تببین و استحکام دانش موجود در زمینه دانشگاه کارآفرین داشته و همچنین بدنبال ارائه چارچوبی برای نسل سوم دانشگاه ها، دانشگاه های کارآفرین، بودند. آنها رویکردی سیستمی را با بهره گیری مدل ورودی-فرایند-خروجی-پیامد ( IPOO158) در دستور کار خود قرار داده و پس از مرور ادبیات، طی بیست و پنج مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان و متخصصین آشنا به این حوزه، چارچوبی سیستمی را پیشنهاد می کنند. مصاحبه شوندگان از میان اساتید دانشگاهی، سیاستگذاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متخصصین موجود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران انتخاب شده و دارای پیشینه ای مرتبط بودند. همچنین داده ها، پس از سه مرحله کدگذاری، طی چند جلسه گروه کانونی مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار گرفته و به عنوان نتایج تحقیق ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی محققین در شکل زیر آمده است.

زمینه
زمینه
زمینه

ورودی ها
فرایند ها
خروجی ها
پیامدها

منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی،فیزیکی)
قوانین و مقررات
ساختار
مأموریت
قابلیت های کارآفرینانه
انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار
آموزش
پژوهش
مدیریت
پشتیبانی
تجاری سازی
انتخاب و گزینش (دانشجویان، اساتید و کارکنان)
تأمین مالی
شبکه سازی
فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، سیاستگذاران و جامعه)
فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه (IR&D)
منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)
تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار
نوآوری ها و اختراعات
شبکه های کارآفرینانه
مراکز کارآفرینانه (برای مثال، انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی و غیره)

مأموریت سوم

زمینه

شکل 2-6 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Salamzadeh, et al., 2011)
بنابر چارچوب پیشنهادی ایشان، دانشگاه کارآفرین «سیستمی پویاست که شامل ورودی ها (منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی،فیزیکی)، قوانین و مقررات، ساختار، مأموریت، قابلیت های کارآفرینانه، و انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار)، فرایندها (آموزش، پژوهش، مدیریت، پشتیبانی، تجاری سازی، انتخاب و گزینش (دانشجویان، اساتید و کارکنان)، تأمین مالی، شبکه سازی،
فرایند های تعامل چند جانبه (بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محققین صنعت، مراکز کارآفرینانه، صنایع، سیاستگذاران و جامعه)، و فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه (IR&D))، خروجی ها (منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید، دانش آموختگان، محققین و کارکنان)، تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار، نوآوری ها و اختراعات، شبکه های کارآفرینانه، و مراکز کارآفرینانه (برای مثال، انکوباتورها، پارک های علم و فناوری، شرکت های انشعابی و غیره))ی بخصوصی بوده و بدنبال بسیج تمامی منابع، توانمندی ها و قابلیت های خود بمنظور تحقق «مأموریت سوم» خود می باشد» (Salamzadeh et al., 2011)

2-4-12 چارچوب صوره و همکاران
در تحقیقی

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، کارکنان دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده

آکادمیک
مصاحبه های گسترده با کارآفرینان آکادمیک و مدیران تجاری سازی
مسایل کلیدی تحقیق، شناسایی و بررسی می شود و یک سری توصیه، جهت تقویت عملکرد کلی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ارائه می گردد

(Slaugther and Leslie, 1997)
آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا
شناسایی ساختارهای پاسخگویی به تغییرات
مدل های کینزی و مارکسیستی
مصاحبه با دانشگاهیان و اعضای هیات علمی
تبیین و توسعه مفهوم سرمایه داری آکادمیک111

(Schomoch, 1999)
آلمان و آمریکا
بررسی تعامل دانشگاه و صنعت
انتقالات دانش
تشریح تعامل
شناسائی تشابهات و تفاوت های مربوط به رسمیت

(Klofsten and Jones-Evans, 2000)
دانشگاه های ایرلند و سوئد
بررسی فعالیت های دانشگاهیان در ارتباط با صنعت در دو کشور کوچک اروپایی
کارآفرینی آکادمیک
ده مورد مطالعه موردی و 1857 پرسشنامه ساختار یافته به تمام دانشگاهیان
تاثیر تجربیات کارآفرینانه قبلی در بین دانشگاهیان هر دو کشور و اقدامات عملی آنان در فعالیت هایی نظیر مشاوره و پژوهش های قراردادی
غیر رسمی
(Ryu, 1998)
دانشگاه یونسی کره
چگونه دانشگاه ها و استادان به تقاضای تولید دانش پاسخ می دهند
تحقیقات کارآفرینانه112
مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان تمام وقت مرد
شناسایی برنامه ریزی استراتژیک و توسعه خدمات علمی
عوامل رسمی و غیر رسمی
(Sporn, 2001)
دانشگاه هایی از آمریکا، ایتالیا و استرالیا
شناسایی استراتژی تطبیق با تغییرات محیطی
رویکردهای مربوط به نیروهای محیطی و ساختارهای دانشگاه
شش مطالعه موردی موسسات مواجه با تغییر محیط و ارائه پیشینه ای از تطبیق
شناسایی عوامل کلیدی مربوط به فرایند تطبیق: محیط، فرهنگ، ساختار، مدیریت، حاکمیت و رهبری

(Poole, 2001)
دانشگاه های استرالیا
شناسایی انواع استراتژی های بین المللی
رویکردهای مربوط به استراتژی های بین المللی
مصاحبه با مسئولین این فعالیت ها
شناسایی ساختارها، ادراک مشارکت کنندگان و عوامل موثر بر موفقیت و شکست

(Clark, 1998)
انگلستان، هلند، اسکاتلند، سوئد، فنلاند
بررسی اشکال مختلف سازمانی در سازمان های کارآفرین
جهانی شدن
کارآفرینی
مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مستقیم و مستند سازی
شناسایی پنج عنصر مهم در دانشگاه های کارآفرین

(Heffernan and Poole, 2005)
مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور
شناسایی عوامل کلیدی مربوط به روابط با دانشگاه های دیگر
آموزش بین المللی
ده مطالعه موردی، مصاحبه
شناسایی عوامل کلیدی مربوط به اعتماد، تطبیق، ارتباطات و فرهنگ

2-4-6 چارچوب او شی و همکاران
اوشی و سایرین (O’Shea et al.2005) در بررسی خود در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا، بدنبال این بودند که دریابد که چرا برخی دانشگاه ها در تولید شرکت های انشعابی از بقیه موفق ترند. آنها در مطالعه خود از دیدگاه منبع محور بهره برده و به این نتیجه رسیدند که مرتبط بودن منابع دانشگاهی و ترکیب آنهاست که موجب این تمایز می گردد.
اوشی و سایرین (O’Shea et al. 2007) در مقاله دیگری به تبیین آناتومی MIT به عنوان یک دانشگاه کارآفرین پرداخته و عوامل موفقیت این دانشگاه را مطرح می نمایند. آنها پس از مرور ادبیات عواملی را استخراج کرده اند که موفقیت MIT را مدیون آنها می دانند. این عوامل عبارتند از:
الف. تأمین وجوه اعطایی به MIT در راستای تحقیقات علوم و مهندسی
ب. جریان وجوه صنعتی برای تحقیقات
پ. کیفیت کارکنان دانشگاهی
ت. ویژگی های سازمانی همچون فعالیت ها و سیاست های TLO
ث. مأموریت دانشگاه
ج. فرهنگ توسعه یافته در میان اعضا هیئت علمی MIT
چ. پیشینه و سنت MIT
ح. زمینه جغرافیایی خارجی که MIT در آن مشغول به فعالیت می باشد.
وی در مطالعه بعدی خود (O’Shea et al.2008) به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته و آناتومی دانشگاه کارآفرین را بیشتر تبیین می نماید. این تحقیق نیز از رویکرد منبع محور پیروی کرده و دانشگاه MIT را به عنوان موضوع مورد بررسی خود انتخاب می کند. ایشان از داده های ثانویه و مصاحبه ها بهره برده و به این نتیجه رسیدند که چهار ویژگی در حمایت از شرکت های انشعابی حائز اهمیت می باشند؛ این موارد عبارتند از: افراد، سازمان، فرهنگ، و محیط. آنها در انتهای مقاله خود، چارچوبی برای شرکت های انشعابی دانشگاهی ارائه می دهند که در شکل زیر نشان داده شده است.
در این مقاله، نویسندگان شش جریان تحقیق در زمینه شرکت های انشعابی دانشگاهی در حوزه کارآفرینی دانشگاهی شناسایی شده است. ایشان بطور خاص بر تحقیقاتی متمرکز شده اند که عوامل تعیین کننده و پیامدهای این فعالیت را برجسته می نمایند. چارچوب ارائه شده توسط ایشان در برگیرنده دیدگاهی اجتماعی-روانشناسانه است که شامل ویژگی های فردی دانشگاهیان، ویژگی های سازمانی و نهادی و نیز عوامل محیطی می باشد.
همانگونه که در چارچوب نشان داده شده است، چهار عامل بر نرخ فعالیت شرکت های انشعابی موثرند:
الف. درگیری در فعالیت کارآفرینانه (مطالعات ویژگی های فردی)
ب. ویژگی های دانشگاه ها نظیر سرمایه انسانی، منابع تجاری و فعالیت های نهادی (مطالعات متمرکز بر سازمان)
پ. زمینه اجتماعی گسترده تر دانشگاه، شامل «موانع113» و «عوامل بازدارنده114» شرکت های انشعابی (مطالعات نهادی و فرهنگی)
ت. ویژگی های خارجی همچون زیرساخت منطقه ای که بر فعالیت شرکت های انشعابی موثرند (مطالعات محیط خارجی)

همچنین ایشان در ادامه، دو دسته از تحقیقاتی را که به پیامدهای فعالیت های شرکت های انشعابی می پردازند، مطرح می کنند.
ث. توسعه و عملکرد شرکت های انشعابی
ج. تاثیر سرریز115 شرکت های انشعابی بر اقتصاد منطقه ای.

شکل 2-2 چارچوب اوشی و همکاران (O’Shea et al. 2008)

2-4-7 چارچوب گیب و همکاران
الن گیب، گی هسکینز و یان روبرتسون (Gibb et al., 2009) در مقاله ای که در ارتباط با رهبری دانشگاه کارآفرین116 است، بدنبال ارائه راهکارهایی برای تأمین نیازهای توسعه کارآفرینانه مؤسسات آموزش عالی بودند. این مقاله که در قالب همکاری بین دانشکده کسب و کار سید دانشگاه آکسفورد117 و کنسول ملی تحصیلات کارآفرینی انگلیس118 مهیا گردیده است، بدنبال روشن تر کردن وضعیت کارآفرینی دانشگاهی و گرایش هر چه بیشتر مؤسسات آموزش عالی به این مقوله می باشد.
آنها با مشاهده آثار اندیشمندان پیشین و نیز با نظر به چالش های مؤسسات آموزش عالی در زمینه گرایش به دانشگاه کارآفرین، دانشگاه کارآفرین را در قالب یک سازمان کارآفرین مطرح نموده و چارچوب زیر را ارائه می دهند. این چارچوب برای ارزیابی چالش دانشگاه ها برای نائل شدن به طراحی کارآفرینانه سازمانی پیشنهاد شده است.

شکل 2-3 چارچوب گیب و همکاران (Gibb et al., 2009)
آنها اذعان می دارند که باید بین مدل کارآفرینانه و سایر مفاهیم و رویکردهای سازمانی مربوط به دانشگاه، بویژه در طی دهه گذشته، تفاوت قائل شد؛ مواردی همچون مکتب مدیریتی جدید119 (Deem 1998 and 2001)، مدل کسب و کار شرکتی120و تخصص گرایی121 (Blackmore and Blackwell 2006 Kolsaker 2008) و بازارگرایی122 (Bok, 2003). به زعم ایشان (Gibb et al, 2009) سازمان کارآفرین هم معنای هیچ کدام از این موارد نبوده و مفهوم کارآفرینی، آن را فراتر از زمینه مخاطره جدید و یا کسب و کار می برد.
2-4-8 چارچوب فیلپات و سایرین
فیلپات و همکارانش (Philpott et al., 2010) در مقاله ای تحت عنوان «دانشگاه کارآفرین: بررسی تنش های آکادمیک اساسی»123، به بررسی هر چه بیشتر فرایند های کارآفرینانه در دانشگاه ها پرداخته و تعدادی از موانع تحقق کارآفرینی را شناسایی می نمایند. آنها فعالیت هایی را که دانشگاه ها می توانند در آنها شرکت کنند، در طیفی از نرم124 تا سخت125 آورده اند. ایشان معتقدند که این طیف فعالیت های دانشگاهی معمول را به پارادایم کارآفرینی نزدیک تر می کند. انواع فعالیت های کارآفرینانه دانشگاه ها، به ترتیب دوری از پارادایم سنتی و نزدیکی به پارادایم کارآفرینانه، عبارتند از:
الف. ارائه افراد آموزش دیده بسیار واجد شرایط126 : تجهیز نیروی کاری با افراد تحصیل کرده127 ماهر.
ب. انتشار نتایج دانشگاهی128 : انتشار کتب، فصول کتاب و مقالات.
پ. دریافت وجوه اعطایی129 : کسب وجوه اعطایی تحقیقاتی در مقیاس وسیع از منابع خارجی جهت تحقیقات پایه ای.
ت. مشاوره: فروش مستقیم تخصص دانشگاهی به سازمان های خارجی بمنظور حل مسائل عملی.
ث. دوره های آموزشی صنعت: آموزش دانشجویان صنعتی. این دوره ها می توانند شامل آموزش اجرایی شوند.
ج. تحقیقات قراردادی: انجام پروژه های تحقیقاتی معین با صنعت؛ بسیاری از این پروژه ها دارای تمرکز تجاری قوی هستند.
چ. اعطای پتنت و لیسانس: محافظت از حقوق مالکیت معنوی اکتشافات و دانستنی ها130ی توسعه یافته در دانشگاه.
ح. تشکیل بنگاه انشعابی: ایجاد بنگاه ها بر اساس تحقیقات دانشگاهی.
خ. ایجاد پارک فناوری: فراهم نمودن مکانی رسمی که در آن کسب و کار ها (بویژه کسب و کارهای دارای فناوری بالا) بتوانند مستقر گشته و با دانشگاه در تعامل باشند.
شایان ذکر است که چارچوب ارائه شده توسط ایشان، به سطح پیچیدگی کارآفرینانه فعالیت های دانشگاهی اشاره داشته و حاصل تلاش کلفستن و جونز ایوانز (Klofsten & Evans, 2000) و لوئیس و همکاران (Louis, et al.,1985) می باشد. مدل ارائه شده توسط ایشان در شکل زیر نشان داده شده است. از نظر ایشان (Philpott et al, 2010) بکارگیری مأموریت سوم دانشگاهی بدون چالش و ریسک نیست. اغلب ریسک های مورد اشاره شامل فقدان آموزش و تحقیقات پایه، الزامات بیشتر در زمینه رازداری، تضاد منافع، تشدید تضاد داخلی و حتی برخی زیان های مالی محتمل (Slaughter and Leslie,1999) می گردد.

شکل 2-4 چارچوب فیلپات و همکاران (Philpott et al., 2010)
آنها معتقدند که فشارهای اساسی متعددی در جهت تغییرات کارآفرینانه پیش می روند. این فشارها عبارتند از (Philpott et al., 2010):
اهمیت روزافزون علوم فناورانه131 در توسعه اقتصادی و آزمایشگاه های دانشگاهی دارای این قابلیت در نتیجه سالیان سال تحقیقات پایه (Azagra-Caro et al.,2006; Etzkowitz, 2001 a).
مشروعیت توسعه اقتصادی به عنوان یک کارکرد آموزش عالی (Sutz, 2001; Calvert andMartin,2001; HEA,2002).
تغییر در مقررات مربوط به مالکیت حقوق مالکیت معنوی دانشگاهی (Powers, 2004).
افزایش وجوه دانشگاهی که منجر به شکاف های تأمین وجوه می گردد (Chrisman et al., 1995; Slaughter and Leslie, 1999).

2-4-9 چارچوب نیلس و ورلی
جن نیلس و تیم ورلی (Nelles & Vorley, 2010) نیز در مقاله خودبه ایجاد یک معماری کارآفرینانه بمنظور مطالعه دانشگاه های معاصر، دانشگاه های کارآفرین، می پردازند. آنها رویکردی عملگرا را در پیش گرفته و به دنبال پیدا کردن راه حل پاسخگویی دانشگاه ها به مأموریت سوم شان می باشند. در این راستا از ادبیات کارآفرینی سازمانی بهره برده و معماری سازمان را به عنوان مجموعه ای از عوامل داخلی متعامل جهت شکل گیری دستورکارهای کارآفرینانه در دانشگاه ها مطرح می نمایند. آنها در چارچوب خود این عوامل داخلی را به پنج
دسته تقسیم می کنند: ساختارها، استراتژی ها، سیستم ها، رهبری و فرهنگ. چارچوب پیشنهادی آنها در جدول زیر آمده است.

جدول 2-6 چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (Nelles & Vorley, 2010)
عنصر کارآفرینانه
تعریف شده به عنوان
منابع در ادبیات موجود

ساختارها
زیرساخت کارآفرینانه شامل TTOها، انکوباتورها، پارک های فناوری، پرتال های تجاری و …
DelCampo etal. (1999); Collin and Wakoh(2000) ; Friedman and Silberman (2003);Owen-Smith and Powell (2003); Powers and McDougall (2005); Siegel etal. (2003,2004)

سیستم ها
شبکه های ارتباطی و چیدمان ارتباطات بین ساختارها و دپارتمان ها، مدیریت و …
Bercovitz etal. (2001); Etzkowit zand Klofsten (2005);Powers and McDougall (2005); Siegel etal. (2003, 2004);

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع کسب و کار، انکوباتورها، سرفصل دروس، سنجش عملکرد

رشد و تعالی جوامع را دنبال می کند. این خصیصه در جوامع کارآفرین31 برجسته تر می باشد، جوامعی که به زعم آدریش (2007Audretsch, ) در آنها کارآفرینی دانش محور به عنوان نیروی محرک رشد اقتصادی، اشتغال زایی و رقابت پذیری در بازار های جهانی محسوب می گردد. در این عرصه، دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را، هم به عنوان تولید کننده و هم نهادی انتشار دهنده32 دانش، ایفا می کند (Guerrero et al, 2010 ). بخش های عمومی و خصوصی بدنبال دانش تولید شده در دانشگاه ها هستند تا مشکلات و معضلات خود را برطرف نمایند. این امر قطعا در نتیجه انقلاب دوم در مأموریت دانشگاه ها پدیدار شده است، مأموریتی33 که دربرگیرنده درگیری تجاری34 بوده و پا را فراتر از مقاصد آموزشی و تحقیقاتی این موجودیت ها می گذارد (Salamzadeh et al, 2011).
اتزکویتز (Etzkowitz, 2001) نشان می دهد که بر اساس پویایی درونی دانشگاه وآثار دنیای بیرونی بر ساختارهای سیستم علمی، دو انقلاب دانشگاهی در جهان به وقوع پیوسته است: انقلاب نخست در اواخر قرن نوزدهم در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های آموزشی، به فعالیت های تحقیقاتی نیز مشغول شدند و علاوه بر مأموریت توزیع دانش، تولید دانش را نیز بر عهده گرفتند. بر این اساس،گروه ها و مراکز تحقیقاتی در درون دانشگاه ها شکل گرفتند؛ امروزه از دانشگاه هایی که فعالیت های آموزشی و پژوهشی را با هم انجام می دهند، با عنوان دانشگاه هامبولتین35 یاد می شود (Martin, 2001).
ویلهلم فن هامبولت36 یک مددکار اجتماعی سطح بالا در دولت پروسی بود که مسئولیت آموزش و معماری کل اصلاحات کلی آموزش عالی پروس را بر عهده داشت. مقاومت بسیاری از دانشگاه های اروپایی در مقابل مشارکت فعال در فعالیت های تجاری سازی- اعطاء پتنت، لیسانس دهی، کمک به شرکت های نوپا- به عنوان میراثی از این مدل دانشگاه به شمار می آید (Goldstein, 2010).
در این الگو، مسئولیت تأمین مالی دانشگاه با دولت است و دولت از نظر مالی آموزش و تحقیق را تأمین می کند. با وجود این، دانشگاه از استقلال کامل برخوردار است و اعضای هیأت علمی برای انتخاب نوع و موضوع تحقیق آزاد هستند. طی قرن بیستم، این الگو به کشورهای دیگر اشاعه پیدا کرد، طوری که در نیمه دوم قرن بیستم، یکپارچگی تحقیق و تدریس در دانشگاه ها، عقیده و الگوی مسلط در جهان بود.
در این میان، مدل اعطای زمین و یا دانشگاه مشارکت یافته37 نیز مطرح گشت. مأموریت آنها طبق قوانین و مقررات مصوب فدرال در سال 1862، تمرکز بر آموزش کشاورزی و هنرهای مکانیکی و نیز ایجاد فرصت هایی برای آموزش عالی طبقه کارگر بود. با بکار گیری بسیاری از نظرات بویر38 (Boyer, 1990)، بنیاد کلاگ39(Kellogg Foundation, 2001) و انجمن ملی دانشگاه های ایالتی و کالج های اعطاء زمین40، در دهه 1990، مجموعه ای از کمیته ها و کمیسیون هایی سازماندهی شد تا بررسی گردد که چگونه دانشگاه های اعطا زمین و سایر دانشگاه های عمومی می توانند بگونه ای بهتر برای تأمین نیازهای اجتماعی و شرایط اقتصادی قرن بیست و یکم مهیا گردند. نتیجه این تلاش ها ارائه تعریف و توصیفی از ویژگی های برجسته «دانشگاه مشارکت یافته»، مجموعه ای از شاخص ها و مطالعات تطبیقی، به منظور ارزیابی پیشرفت دانشگاه ها در جهت رسیدن به این پدیده بود (Goldstein, 2010):
«مشارکت41، شراکت دانش و منابع دانشگاهی با بخش های عمومی و خصوصی بمنظور غنی سازی بورس42، تحقیقات، و فعالیت های خلاق؛ ارتقاء سرفصل دروس43، آموزش، و یادگیری؛ آماده سازی شهروندان آموزش دیده مشارکت یافته؛ تقویت مسئولیت های مدنی و ارزش های دموکراتیک؛ بیان مقوله های اجتماعی تعیین کننده؛ و مشارکت در کالاهای عمومی» (CIC Committee on Engagement, 2005).
انقلاب دوم، در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوری های مبتنی بر علم در جنگ جهانی دوم، اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، عهده دار مأموریت سومی شد که توسعه اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود (Etzkowitz,2000). به دانشگاه هایی که دارای مأموریت سوم هستند، دانشگاههای کار آفرین44 گفته می شود. این نسل از دانشگاه ها با تعابیر روشنگرانه اتزکویتز و لیدسدورف (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) مبنی بر چرخه سه گانه45 بطور بهتری تبیین شدند.
همانگونه که مشاهده شد، پس از سالیان سال غفلت و خاموشی، دانشگاه ها و اعضای آنها دریافتند و به این باور رسیدند که می بایست فاصله میان دانش ضمنی آنها و نیاز های بازار را به عنوان مقوله ای تعیین کننده و حیاتی مورد توجه قرار داد. آنها دیگر نمی توانستند روند پیشین را برای دستیابی به مأموریت جدیدشان در دستور کار قرار دهند. در ابتدا، بسیاری از محققان، پژوهشگران و اندیشمندان برجسته در مقابل این چالش ایستادگی کردند، اما نهایتاً برج عاج46 کلاسیک چاره ای جز تغییر نداشت (Salamzadeh et al, 2011).

2-3 دیدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرین
اصطلاح دانشگاه کارآفرین در سال1983 بوسیله اتزکویتز (Etzkowitz, 1983) برای توصیف دانشگاه هایی بکار گرفته شد که از مکانیزم های مختلف علمی خود برای مشارکت در توسعه ی منطقه و افزایش درآمدها استفاده می کردند (Guerrero, 2006). دانشگاه کارآفرین در ادبیات دارای تعابیر مختلفی است. کلارک (Clark, 1998) و ون وات (Van vaught, 1999) به دانشگاه های نوآور47، اسلاتر و لزلی (Slaughter & Leslei, 1997) به دانشگاه های بازار48 و سرمایه داری آکادمیک49، و دیل (Dill, 1995) به انتقال فناوری دانشگاهی50 اشاره داشته، و روپکه (Ropke, 1998) دانشگاه کارآفرین را به عنوان سازمان کارآفرین مد نظر قرار داده و نظر
ا
ت خود را در سه آیتم دسته بندی می کند: اول، دانشگاه، به عنوان یک سازمان، یک شیوه مدیریتی کارآفرینانه را بکار بگیرد؛ دوم اینکه اعضا آن کارآفرینانه عمل کنند و سوم، از یک الگوی کارآفرینانه بمنظور تعامل با محیط خود پیروی نماید. آرونوویتز (Arnowitz, 2000) مدلی از دانشگاه شرکتی51 را پیشنهاد می دهد که در آن فعالیت های سودآور ارزشمند بوده و آموزش و تحقیق بدون نتایج تجاری ارزشی ندارند (Salamzadeh et al, 2011).
کریسمن و همکاران (Chrisman, et al.1995) بر این عقیده اند که دانشگاه کارآفرین در برگیرنده «خلق شرکت های مخاطره آمیز جدید52 توسط اساتید دانشگاهی، تکنسین ها و دانشجویان» می باشد. دیل (Dill, 1995) به انتقال فناوری دانشگاهی اشاره نموده و آن را تلاشی رسمی برای تبدیل تحقیقات دانشگاهی به سرمایه می داند، وی معتقد است که این تلاش های رسمی در قالب واحدهایی سازمانی تعریف می گردند که مسئولیت صریح ارتقاء انتقال فناوری را بر عهده دارند.
سابوتزکی (Subotzky, 1999) بر این باور است که دانشگاه کارآفرین با خصیصه های مشارکت نزدیک تر دانشگاه- صنعت، مسئولیت بیشتر هیأت علمی در قبال دسترسی به منابع خارجی تأمین مالی، و ویژگی مدیریتی53 در زمینه حاکمیت نهادی، رهبری و برنامه ریزی شناخته می شود.
تراچنبرگ (Trachtenberg, 1999) معتقد است که دانشگاه کارآفرین نوین دانشگاهی است که اولاً، محلی برای کسب درآمد باشد و به استقلال مالی دست یابد، ثانیاً، به دانشجویان خود به چشم مشتریان بنگرد، ثالثاً، اساتید و مجریان با هم ارتباط برقرار کنند، رابعاً، در تماس با دنیایی باشد که ادعا می کند به دانشجویان آموزش های لازم برای آن را می دهد، و خامساً، علیرغم شکایت ها درباره تنزل وضعیت ظاهری، واقعاً رو به رشد و بهبود باشد.
کربی (Kirby, 2002) اشاره می نماید که این دانشگاه ها نوآور و قادر به تشخیص و خلق فرصت بوده و بصورت تیمی کار می کنند. آنها ریسک پذیرانی هستند سعی در پاسخگویی به چالش ها دارند. اتزکویتز (Etzkowitz, 2003) از این دانشگاه ها به عنوان انکوباتورهای طبیعی54 یاد می کند. جاکوب و همکاران (Jacob, et al. 2003) دو مقوله را برای دانشگاه کارآفرین مطرح می کنند: تجاری سازی55 (درآمدهای ناشی از دوره های آموزشی اضافی، خدمات مشاوره ای و فعالیت های بسط دهنده56) و کالاسازی57 (پتنت ها، لیسانس دهی و یا شرکت های نوپای تحت مالکیت دانشجویان58).
از دیدگاه دیگر دانشگاه کارآفرین عبارت است از ایجاد محیطی برای حمایت فعال از کاربست دانش و برانگیختن رفتارهای کارآفرینانه در میان تمام اعضا و ساختارهای مجموعه دانشگاهی. در این رابطه تام کیوی معتقد است که مفهوم دانشگاه کارآفرین در بر گیرنده ابعاد ذیل می باشد (Tamkivi, 2003): برنامه ریزی استراتژیک بر طبق نیازهای جامعه و کسب و کار؛ استفاده کارامد از منابع و سنجش عملکرد براساس معیارهای اقتصاد؛ توسعه و تقویت همکاری با صنایع؛ ارائه ی خدمات مبتنی بر دانش؛ حمایت از سرمایه گذاری های مخاطره آمیز نوپا59؛ حمایت از تحقیق و توسعه و ایجاد حمایت از بنگاه های انشعابی60؛ و ارتقاء نوآوری.
شولت (Schulte, 2004) دو وظیفه اصلی را برای یک دانشگاه کارآفرین متصور می شود: آموزش کارآفرینان آتی و عمل همچون یک کارآفرین (Salamzadeh et al, 2011). همانگونه که اشاره شد، دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که باید دو وظیفه را انجام بدهد. اول آنکه باید کارآفرینان آینده را آموزش دهد، یعنی افرادی که کسب و کاری را ایجاد نموده و همچنین روحیه کارآفرینانه را در آنها در تمام حوزه ها توسعه بدهد؛ دوم اینکه باید خودش کارآفرینانه عمل نموده، انکوباتورهای کسب و کار را سازماندهی، پارک های فناوری و مواردی نظیر آن را ایجاد، دانشجویان را در این سازمان ها درگیر و از طریق آنها به دانشجویان و دانش آموختگان در ایجاد کسب و کار کمک کرده و بالاخره اینکه بتواند از لحاظ مالی استقلال پیدا کند (Schulte,2004).
بلنکر و همکاران (Blenker, et al. 2004) معتقدند که یک دانشگاه مدرن سیستمی اجتماعی است که واحدهای درونی، مراکز تحقیقاتی و دانشکده های آن سعی در پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار و محیط داشته و می کوشند تا نوآور باشند (Salamzadeh et al, 2011).
شایان ذکر است که کلارک (Clark, 1998) مفهوم دانشگاه کارآفرین مدرن را معرفی نموده و راه را برای نویسندگان آتی هموار کرد. وی عقاید بنیادین و اثرگذارش را در اثر خود، «خلق دانشگاه های کارآفرین: مسیرهای سازمانی تغییر61»، بیان نمود (Salamzadeh et al, 2011). از دیدگاه کلارک چهار منبع مختلف فشار که موجب تغییر دانشگاه ها به سمت دانشگاه کارآفرین گردیده است عبارتند از: افزایش تعداد دانشجویان؛ تقاضای مهارت آموزی در دانشگاه ها ، از جانب افراد حرفه ای فوق العاده تخصصی؛ درخواست نتایج بهتر با پرداخت پول کمتر؛ و گسترش فوق العاده دانش. پیش فرض کلارک این است که شیوه فعال ضروری برای غلبه دانشگاه ها بر فشارهای یاد شده، صرفاً متوجه اعضای هیئت علمی و دانشکده ها نیست، بلکه یک تجدید سازمانی منظم کلی برای دانشگاه ضروری است. همچنین پذیرش یک بنیان اداری منسجم و توانایی برنامه ریزی یکپارچه برای بخش های مختلف سازمان لازم بشمار می آید.
تورناتزکی و همکاران (Tornatzky, et al.2002) مشارکت در تحقیقات دانشگاهی، کارآموزی دانشجویی، برنامه های انتقال فناوری و حل مسائل صنعتی را مد نظر قرار داده و جنبه صنعتی روابط دانشگاهی را تبیین کردند. اتزکویتز (Etzkowitz, 2004) مأموریت سوم را برجسته نموده و ارتباطات مناسب را تحت مفهوم چرخه سه گانه مورد مطالعه قرار می دهد. پس از آن، لی (Li, 2005) تحقیق
ی درباره سیستم های دانشگاهی کره انجام داده و مقوله هایی همچون فرهنگ دانشگاهی، سازماندهی مجدد سرفصل دروس، تأکید کمتر بر محیط دانشگاه، و فعالیت ها و سیستم های مناسب بمنظور دستیابی به مأموریت سوم را مطرح می کند (Salamzadeh et al, 2011).
ونگ و همکاران (Wong, et al. 2007) در تحقیقی تحت عنوان «بسوی مدل «دانشگاه کارآفرین» برای حمایت از توسعه اقتصادی دانش بنیان: مطالعه دانشگاه ملی سنگاپور»، به حرکت سنگاپور در جهت یک استراتژی دانش بنیان بمنظور رشد اشاره نموده و نقش دانشگاه ها را برجسته می شمارند. آنها پس از مرور گذار سنگاپور به سمت اقتصاد

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، جامعه آماری، کارآفرینی، عوامل داخلی

همکاران16، 2010). اتزکویتز (2001) نشان می دهد که بر اساس پویایی درونی دانشگاه وآثار دنیای بیرونی بر ساختارهای سیستم علمی، دو انقلاب دانشگاهی در جهان به وقوع پیوسته است: انقلاب نخست در اواخر قرن نوزدهم در کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های آموزشی، به فعالیت های تحقیقاتی نیز مشغول شدند و علاوه بر مأموریت توزیع دانش، تولید دانش را نیز بر عهده گرفتند. بر این اساس،گروه ها و مراکز تحقیقاتی در درون دانشگاه ها شکل گرفتند؛ امروزه از دانشگاه هایی که فعالیت های آموزشی و پژوهشی را با هم انجام می دهند، با عنوان دانشگاه هامبولتین یاد می شود (مارتین17، 2001). انقلاب دوم، در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوری های مبتنی بر علم در جنگ جهانی دوم، اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، عهده دار مأموریت سومی شد که توسعه اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود (اتزکویتز، 2000). به دانشگاه هایی که دارای مأموریت سوم هستند، دانشگاههای کار آفرین گفته می شود. این نسل از دانشگاه ها با تعابیر روشنگرانه اتزکویتز و لیدسدورف18 (2000) مبنی بر چرخه سه گانه بطور بهتری تبیین شدند.
1-7-2 دیدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرین
اصطلاح دانشگاه کارآفرین در سال1983 بوسیله اتزکویتز (1983) برای توصیف دانشگاه هایی بکار گرفته شد که از مکانیزم های مختلف علمی خود برای مشارکت در توسعه ی منطقه و افزایش درآمدها استفاده می کردند (گوررو، 2006). دانشگاه کارآفرین در ادبیات دارای تعابیر مختلفی است. کلارک (1998) و ون وات19 (1999) به دانشگاه های نوآور ، اسلاتر و لزلی20 (1997) به دانشگاه های بازار و سرمایه داری آکادمیک ، و دیل21 (1995) به انتقال فناوری دانشگاهی اشاره داشته، و روپکه22 (1998) دانشگاه کارآفرین را به عنوان سازمان کارآفرین مد نظر قرار داده و نظرات خود را در سه آیتم دسته بندی می کند: اول، دانشگاه، به عنوان یک سازمان، یک شیوه مدیریتی کارآفرینانه را بکار بگیرد؛ دوم اینکه اعضا آن کارآفرینانه عمل کنند و سوم، از یک الگوی کارآفرینانه بمنظور تعامل با محیط خود پیروی نماید. آرونوویتز23 (2000) مدلی از دانشگاه شرکتی را پیشنهاد می دهد که در آن فعالیت های سودآور ارزشمند بوده و آموزش و تحقیق بدون نتایج تجاری ارزشی ندارند (سلام زاده و همکاران24، 2011). ژو و پنگ25 (2008) دانشگاه کارآفرین را به عنوان دانشگاهی تعریف می کنند که بشدت بر توسعه منطقه ای و رشد اقتصادی، از طریق کارآفرینی دارای فناوری بالا ، بر اساس قابلیت تحقیق، و انتقال فناوری و کارآفرینی قوی، تأثیر می گذارد.
از یک نقطه نظر، مدل ها، چارچوب ها و مفهوم سازی های دانشگاه کارآفرین را می توان در دو گروه طبقه بندی نمود: گروهی که بر جنبه های کارآفرینانه دانشگاه های کارآفرین تمرکز دارند (برای مثال، روپکه، 1998؛ جاکوب و همکاران26، 2003؛ اتزکویتز، 2004)، و گروهی دیگر که با عوامل مؤثر بر شکل گیری و گذار دانشگاه های کارآفرین سر و کار دارند (برای مثال، گوررو و اوربانو، 2010؛ گوررو و همکاران، 2006). اما در مجموع، چنانچه ژو27 (2008) اشاره می نماید: «طلوع مدل های دانشگاه کارآفرین در حال وقوع می باشد» (سلام زاده و همکاران، 2011).
به زعم ژو (2008)، دانشگاه کارآفرین مفهومی متمایز از فعالیت کارآفرینی دانشگاهی است. از نظر وی، یک دانشگاه کارآفرین می بایست سه ماموریت را دنبال کند: آموزش، پژوهش و خدمت به اقتصاد از طریق فعالیت های کارآفرینانه بطور همزمان.

1-7-3 عوامل پیش برنده و بازدارنده
مطالعات قبلی توجه خود را بر شناسایی عواملی متمرکز کرده اند که اعمال کارآفرینانه را در دانشگاه ارتقا می دهند یا مانع از آن می شوند؛ و بر تغییر دانشگاه های سنتی به کارآفرینانه اثر می گذارد و موجب آن می شود. پیش برنده ها و بازدارنده ها می توانند به عنوان عوامل یا نیروهایی که نزدیک یا برخلاف یک هدف اقدام می کنند در نظر گرفته شوند ، که این هم در مورد موضوع مورد مطالعه تولید یک دگرگونی و تنوع در یک دانشگاه از نوع سنتی به نوع کارآفرینانه آن است. ادبیات تحقیق موجود در مطالعه دانشگاه های کارآفرینانه معمولاً این دودستگی عوامل شناسایی را ارائه می دهد که کارآفرینی گرایی را در یک دانشگاه قادر می سازد، پرورش می دهد، یا افزایش دهد (شولت28، 1999؛ روپکه، 1998؛ راماپراساد و لاپاز، 2007)، و یا اینکه مانع می شود، آن را مشکل می سازد، و یا از آن جلوگیری می کند (روپکه، 1998؛ راماپراساد و لاپاز، 2007). از عواملی که پیش برنده هستند می توان موارد زیر را نام برد: تیم های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، کانال ها و تسهیل کننده های مناسب، کارکردهای تخصصی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه (راماپراساد و لاپاز29، 2007)، انتقال دانش، نگرش افراد نسبت به کارآفرینی، معیارهای حمایتی از شرکت های نوپای دانشگاهی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح (اوربانو و همکاران، 2011)، هسته هدایتگر تقویت شده( کلارک، 1998)، مشارکت در توسعه منطقه ای و اجتماعی (سلام زاده، 1390). از عواملی که بازدارنده هستند می توان موارد زیر را نام برد: کاهش حمایت مالی، تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، بی میلی به تغییر، شرایط محیط خارجی(راماپراساد و لاپاز، 2007)، ارتباطات ناکافی با صنعت، وابستگی به دولت، کمبود منابع فیزیکی، افراد ناکارامد و بی تجربه، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه (اوربانو و همکاران، 2011).

1-
8 مدل مفهومی تحقیق
عوامل پیش برنده
عوامل داخلی
عوامل محیطی
تیم های پژوهشی چند مهارتی
حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
کارکردهای تخصصی
کیفیت بالای پژوهش و دانشگاه
هسته هدایتگر تقویت شده
نگرش افراد نسبت به کارآفرینی
معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی
کانال ها و تسهیل کننده های مناسب
پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح
انتقال دانش
مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانشگاه
کارآفرین

عوامل بازدارنده
عوامل داخلی
عوامل محیطی
کاهش حمایت مالی
ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه
افراد ناکارامد و بی تجربه
بی میلی به تغییر
کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه
تفاوت ها در اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
کمبود منابع فیزیکی
وابستگی به دولت
کمبود تأمین مالی
شرایط محیط خارجی
ارتباطات ناکافی با صنعت
سیستم پاداش نامناسب

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق
1-9 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشگاههای شاهد، تهران و یزد تشکیل دادند، که تعداد افراد در مجموع 2142 نفر و به تفکیک دانشگاه به قرار زیر می باشد:
دانشگاه تهران: 1475 نفر
دانشگاه شاهد: 300 نفر
دانشگاه یزد: 367 نفر

1-10 نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
نمونه آماری تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاههای شاهد، تهران و یزد می باشند.
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده است:

n: حجم نمونه N: جامعه آماری P: نسبت موفقیت در جامعه آماری
1-p: نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری €: دقت برآورد

n=((2142)(1.96)^2 (0.5)(0.5))/(2142〖(0.05)〗^2+(1.96)^2 (0.5)(0.5))=326

1-11 ابزارهای تحقیق
مطالعات کتابخانه ای، از جمله مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در مورد موضوع تحقیق و جستجو و بررسی در پایگاه های اطلاعاتی به منظور آشنایی و دست یابی به مبانی نظری تحقیق و استفاده از تجارب محققین دیگر
کاربرد پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات برای دستیابی به داده های مورد نظر تحقیق. پرسشنامه محقق ساخته است که در فرایند تحقیق تهیه و استفاده شده است. سؤالات پرسشنامه شامل دو بخش است. بخش اول شامل اطلاعات مربوط به پاسخ دهنده و بخش دوم شامل سؤالات اصلی تحقیق است.

1-12 شیوه انجام تحقیق
این پژوهش از نظر روش به کار رفته یک تحقیق پیمایشی – توصیفی است و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو مرحله می باشد؛ در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مقالات، شاخص های متغیرهای تحقیق و عوامل، تعیین و شناسایی می شوند و در مرحله بعد این عوامل در پرسشنامه محقق ساخته که در فرآیند تحقیق استفاده می شود، به کار می روند. مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، طیف لیکرت می باشد و گزینه های آن عبارتند از: کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم.
برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده خواهد شد و برای افزایش روایی محتوایی از ابزارهایی مانند بررسی و مطالعه پرسشنامه ها و سؤالهایی که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند، مطالعه مقالات و کتب در مورد موضوع پژوهش و نظرات اصلاحی اساتید استفاده خواهد شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود.

1-13 شیوه تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از فنون آمار توصیفی (تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی) و استنباطی (آزمون آماری فریدمن) استفاده می شود. برای شناسایی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می شود و نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق SPSS می باشد.

1-14 قلمرو تحقیق
1-14-1 قلمرو موضوعی پژوهش
از لحاظ موضوعی در حوزه کارآفرینی و در شاخه دانشگاه کارآفرین قرار دارد.
1-14-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش
تابستان و پاییز 1392
1-14-3 قلمرو مکانی پژوهش
دانشگاه های شاهد، تهران و یزد
1-15 نوآوری پژوهش
پژوهش پیش رو دارای نگاهی متفاوت به دانشگاه کارآفرین بوده و در صدد ارائه مدلی جامع در زمینه شکل گیری دانشگاه کارآفرین بوده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، برخی از مهم ترین نوآوری ها و مشارکت های نظری موجود در این تحقیق عبارتند از: توجه به هم بعد داخلی و هم بعد محیطی دانشگاه (که در ادبیات مورد مشابهی دیده نشده است، در اغلب مطالعات قبلی بیشتر به بعد محیطی توجه شده است و فقط همین بعد را مورد توجه قرار داده است یا فقط به بعد داخلی پرداخته شده است)؛ ارائه چارچوبی جدید و بومی؛ دسته بندی کردن عوامل داخلی و محیطی به عوامل پیش برنده و بازدارنده در طی فرآیند پژوهش.

2-1 مقدمه
دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ها نقش برجسته ای در توسعه و رشد جوامع داشته و به تعبیر برخی بزرگان، موتور محرک توسعه جوامع بشمار می آید (2007Audretsch, ). با توجه به اهمیت موضوع، نقش برجسته این نهاد ها و نیز لزوم بررسی ادبیات جهت ارائه چارچوب مفهومی مورد نظر، در این فصل مروری بر نظریات، مدل ها، چارچوب ها و مفهوم پردازی های موجود در ادبیات داشته و می کوشیم تا با بررسی هر چ
ه عمیق تر این مدل ها به نتایج مورد نظر در این تحقیق دست یابیم و عوامل پیش برنده و بازدارنده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین را شناسایی کنیم.
بدین ترتیب، در طی این فصل، پس از مروری بر دانشگاه کارآفرین و مصادیق آن در پیشینه موضوع، به مدل ها، چارچوب ها و مفهوم پردازی های موجود در ادبیات موضوع می پردازیم و با دیدگاهی تفسیری- انتقادی مورد مداقه بیشتر قرار می دهیم. سپس به تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه می پردازیم و عوامل موجود در مدل ها را به دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده تقسیم می کنیم. در انتهای فصل، مدل مفهومی تحقیق که به دو بخش عوامل پیش برنده و بازدارنده تقسیم می شود، مطرح گشته و چارچوب مبنا تبیین می گردد.
2-2 مروری بر دانشگاه کارآفرین
امروزه دانشگاه به عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش محور30 و چرخه نوآوری (Etzkowitz, 2003) ایفای نقش می نماید، عاملی که موتور محرک دانش بشری به شمار آمده و

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، آزمون فریدمن، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

اکتشافی……………………………………………………………137
3-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………………………..137
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………………………………139
4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..140
4-2. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های آماری………………………………………………………140
4-2-1. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………….141
4-2-2. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه………………………………………………142
4-2-3. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر رتبه………………………………………………………..143
4-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………144
4-2-5. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………..146
4-2-6. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل………………………………………………………147
4-3. بررسی سؤالات با استفاده از تحلیل عاملی ……………………………………………………….148
4-3-1 سؤال اول: عوامل پیش برنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین
کدامند؟……………………………………………………………………………………………………………..151
4-3-2 سؤال دوم: عوامل بازدارنده در توسعه دانشگاههای ایران به سمت دانشگاه کارآفرین
کدامند؟………………………………………………………………………………………………………………158
4-5. آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………..164
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..169
5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….170
5-2. خلاصه تحقیق و نتیجه گیری………………………………………………………………………….171
5-3. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….179
5-3-1. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..179
5-3-2. پیشنهادات اجرایی و کاربردی…………………………………………………………………….180
5-4. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..181
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….182
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..182
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….183
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….193
پیوست الف. پرسشنامه………………………………………………………………………………………….193

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1. قضایای پژوهشی اسپورن بمنظور رسیدن به یک تئوری تطبیق برای دانشگاه ها…..37
جدول 2-2. ساختارهای نو ظهور و مکانیزم های توسعه…………………………………………………39
جدول 2-3. اجزاء مدل گوررو و همکاران……………………………………………………………………..42
جدول 2-4. خلاصه مطالعات گوررو و همکاران…………………………………………………………….44
جدول 2-5. جمع بندی نتایج مطالعات تجربی انجام گرفته………………………………………………..48
جدول 2-6. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………64
جدول 2-7. مدل های نظری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………….66
جدول 2-8. شاخص های کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا…………………………………………69
جدول 2-9. سازه های اصلی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………71
جدول 2-10. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………….76
جدول 2-11. ادبیات تحقیق مربوط به دانشگاه کارآفرین و عوامل شناسایی شده آن ها……………82
جدول 2-12. تسهیل کننده ها و موانع……………………………………………………………………………87
جدول 2-13. تعاریف دانشگاه کارآفرین…………………………………………………………………………93
جدول 2-14. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق خارج از کشور…………………………………………..111
جدول 2-15. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق داخل کشور………………………………………………114
جدول 3-1 مؤلفه ها و زیرمؤلفه های پرسشنامه تحقیق…………………………………………………..131
جدول 3-2 مقدار آلفای کرونباخ مؤلفه های کلی پرسشنامه…………………………………………….135
جدول 4-1. میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………….141
جدول 4-2. سابقه خدمت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..142
جدول 4-3. رتبه علمی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………143
جدول 4-4. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..145
جدول 4-5. جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………….146
جدول 4-6. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………147
جدول 4-7 یافته های شاخص KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………….150
جدول 4-8. تحلیل عاملی عوامل پیش برنده………………………………………………………………….151
جدول 4-9. تحلیل عاملی عوامل بازدارنده…..
..
……………………………………………………………..158
جدول 4-10. آزمون فریدمن بر روی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……….165
جدول 4-11. آزمون فریدمن بر روی عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………………………..166
جدول 4-12. آزمون فریدمن بر روی عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………………………..167

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1. میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………….142
نمودار 4-2. سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………143
نمودار 4-3. رتبه علمی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….144
نمودار 4-4. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..145
نمودار 4-5. جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………..146
نمودار 4-6. وضعیت تأهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….147

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….15
شکل 2-1. مدل گوررو و همکاران………………………………………………………………………………….43
شکل 2-2. چارچوب اوشی و همکاران…………………………………………………………………………….57
شکل 2-3. چارچوب گیب و همکاران……………………………………………………………………………..59
شکل 2-4. چارچوب فیلپات و همکاران…………………………………………………………………………..62
شکل 2-5. مدل دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………………………68
شکل 2-6. چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………..74
شکل 2-7. مدل مفهومی دانشگاه کارآفرین……………………………………………………………………….79
شکل 3-1. مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………136

1-1 مقدمه
در این فصل خلاصه ای از تحقیق صورت پذیرفته در مراحل مختلف آورده شده است. در ابتدا مسأله اصلی تحقیق بیان گردیده و به ضرورت انجام این تحقیق اشاره شده است. در ادامه نیز سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق، گزاره های تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، چگونگی انجام تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور مختصر شرح داده شده اند. در انتهای فصل نیز به نوآوری پژوهش اشاره شده است.

1-2 بیان مسأله پژوهش
از نظر برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مدیریت، موتور محرک و رشد اقتصاد یک جامعه، کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل (و نه تعادل ایستا) جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند. کارآفرین با شناخت صحیح از فرصتها و استفاده از سرمایه های راکد امکاناتی را فراهم کرده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خوی

Posted in پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع دانشگاه کارآفرین، عوامل بازدارنده، جامعه آماری، تحلیل عاملی

اری توزیع کردیم. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و عوامل اولویت بندی گردیدند. همچنین برای شناسایی عواملی که تأثیر بیشتری در شکل گیری دانشگاه کارآفرین دارند، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافتهها، نتیجه گیری و نوآوری پژوهش:
در طی این تحقیق 23 عامل شناسایی شدند (6 عامل داخلی پیش برنده، 5 عامل محیطی پیش برنده، 7 عامل داخلی بازدارنده و 5 عامل محیطی بازدارنده). بالاترین اولویت در بین عوامل پیش برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین، عامل حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، و پایین ترین اولویت، مربوط به عامل نگرش افراد نسبت به کارآفرینی می باشند. بالاترین اولویت در بین عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین، عامل کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، و پایین ترین اولویت، مربوط به عامل ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه می باشند. یک آزمون فریدمن نیز بر روی عوامل کلی پیش برنده داخلی، پیش برنده محیطی، بازدارنده داخلی و بازدارنده محیطی انجام شد که مشخص شد عوامل بازدارنده داخلی نسبت به عوامل دیگر اهمیت بیشتری دارد و بدین منظور باید توجه بیشتری به آن داشت. عوامل پیش برنده داخلی، بازدارنده محیطی و پیش برنده محیطی، عوامل دیگری هستند که از نظر اهمیت در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
نوآوری تحقیق این بوده است که بر خلاف تحقیقات پیشین، در این تحقیق هم به بعد داخلی و هم به بعد محیطی دانشگاه توجه شده است و عوامل موجود در این دو بعد به عوامل پیش برنده و بازدارنده تفکیک شده است.
کلید واژه: دانشگاه کارآفرین، عوامل پیش برنده، عوامل بازدارنده.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب ………………………………………………………………………………………………………..ه
فهرست جدول ها……………………………………………………………………………………………………ی
فهرست نمودارها……………………………………………………………………………………………………..ل
فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………………م
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..1
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….2
1-2. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………..2
1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…………………………………………………………………………5
1-3-1. ضرورت تحقیق نظری……………………………………………………………………………….5
1-3-2. ضرورت تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………6
1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1. هدف اصلی از انجام تحقیق………………………………………………………………………..7
1-4-2. اهداف فرعی از انجام تحقیق……………………………………………………………………….7
1-5. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….8
1-6. تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………8
1-7. چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………10
1-7-1. مروری بر دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………………..10
1-7-2. دیدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرین……………………………………..12
1-7-3. عوامل پیش برنده و بازدارنده……………………………………………………………………..13
1-8. مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………..15
1-9. جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………..16
1-10. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری………………………………………………………….16
1-11. ابزارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….17
1-12. شیوه انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………17
1-13. شیوه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..18
1-14. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..18
1-14-1. قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………18
1-14-2. قلمرو زمانی انجام پژوهش……………………………………………………………………..18
1-14-3. قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………..18
1-15. نوآوری پژوهش …………………………………………………………………………………………..19
فصل دوم: مطالعات نظری……………………………………………………………………………………………20
2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………21
2-2. مروری بر دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………………………22
2-3. دیدگاه ها و نگرش ها در ارتباط با دانشگاه کارآفرین…………………………………………….25
2-4. الگوها، چارچوب ها و مدل های دانشگاه کارآفرین………………………………………………32
2-4-1. مدل کلارک.
..
…………………………………………………………………………………………35
2-4-2. مدل اسپورن……………………………………………………………………………………………36
2-4-3. مدل اتزکویتز و همکاران…………………………………………………………………………..38
2-4-4. مدل کربی………………………………………………………………………………………………40
2-4-5. مدل گوررو و همکاران…………………………………………………………………………….41
2-4-6. چارچوب او شی و همکاران………………………………………………………………………54
2-4-7. چارچوب گیب و سایرین………………………………………………………………………….58
2-4-8. چارچوب فیلپات و سایرین………………………………………………………………………..60
2-4-9. چارچوب نیلس و ورلی…………………………………………………………………………….63
2-4-10. مدل مفهومی گوررو و اوربانو…………………………………………………………………..65
2-4-11. چارچوب سیستمی سلام زاده و سایرین……………………………………………………..72
2-4-12. چارچوب صوره و همکاران…………………………………………………………………….75
2-4-13. مدل مفهومی پویا سلام زاده و همکاران……………………………………………………..78
2-5. عوامل پیش برنده و بازدارنده…………………………………………………………………………….81
2-6. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….89
2-6-1 پیشینه تحقیق در خارج کشور…………………………………………………………………….89
2-6-2 پیشینه تحقیق در داخل کشور……………………………………………………………………101
2-7. جدول مقایسه ای سابقه تحقیق………………………………………………………………………..110
2-8.. جمع بندی …………………………………………………………………………………………………119
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)………………………………………………………………..123
3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………124
3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..124
3-3. روش تحلیل…………………………………………………………………………………………………126
3-4. جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری……………………………………………………127
3-4-1. جامعه آماری………………………………………………………………………………………..128
3-4-2. حجم نمونه………………………………………………………………………………………….128
3-4-3. روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………129
3-5. روش های جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………..130
3-6. روایی و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………….133
3-7. مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………..135
3-8. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………136
3-8-1 تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………….137
3-8-1-1 تحلیل عاملی

Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد تخصیص بهینه، انعطاف پذیری، تامین کننده، رتبه بندی

شود:
رابطه (4-14)
گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها: بر اساس ترتیب نزولی می‌توان گزینه‌های موجود در مسأله را رتبهبندی نمود. هر گزینهای که CC بزرگتری داشته باشد بهتر است. نتایج در جدول (4-10) آورده شده است.
جدول4-13 رتبه‌بندی گزینه‌ها
رتبه
C C
فاصله تا ایده‌آل منفی
فاصله تا ایده‌آل مثبت
گزینه ها
ردیف
3
0.152
0.76
4.257
تخصیص بهینه منابع
1
2
0.166
0.832
4.184
تامین کننده اهداف سازمان
2
6
0.137
0.69
4.33
سازگاری با وظایف سازمان
3
11
0.13
0.654
4.366
کارایی
4
13
0.109
0.548
4.475
عقلایتر بودن بودجه
5
12
0.123
0.618
4.403
امکان مقایسه پروژهها و برنامهها
6
10
0.137
0.689
4.33
امکان مشارکت گروهی
7
5
0.144
0.725
4.293
انعطاف پذیری
8
2
0.166
0.832
4.184
شفاف بودن بودجه
9
10
0.137
0.689
4.33
پاسخگو بودن
10
4
0.144
0.725
4.293
سهولت کنترل بودجه
11
10
0.137
0.689
4.33
سهولت کنترل عملیات
12
10
0.137
0.689
4.33
سادگی اجرا
13

نمودار 4-2 رتبه بندی گزینهها

نتایج حاصل از این رتبه‌بندی نشان دهنده آن است که به ترتیب گزینههای: 1- تأمینکننده اهداف سازمان 2- شفاف بودن بودجه 3- تخصیص بهینه منابع 4- انعطافپذیری 5- سهولت کنترل بودجه 6- سازگاری با وظایف سازمان 7- پاسخگو بودن 8- امکان مشارکت گروهی 9- سادگی اجرا 10- سهولت کنترل عملیات، به ترتیب از اولویت بالاتری نسبت به سایر گزینه‌ها برخوردار میباشند.

4-2-2- آزمون سوال دوم
الگوی مناسب بودجهریزی برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟
رتبهبندی گزینه‌ها با استفاده از تکنیک ویکور فازی صورت گرفته است. برای انجام ارزیابی گزینه ها در این تحقیق از عبارات کلامی استفاده گردیده است. عبارات کلامی و اعداد فازی متناظر با آن ها در جدول(4-15) نشان داده شده است
جدول4-15 اعداد فازی و عبارت کلامی
عدد فازی
عبارت کلامی
(0,0.05,0.15)
خیلی کم
(0.1,0.2,0.3)
کم
(0.2,0.35,0.5)
نسبتا کم
(0.3,0.5,0.7)
متوسط
(0.5,0.65,0.8)
نسبتا زیاد
(0.7,0.8,0.9)
زیاد
(0.85,0.95,1)
خیلی زیاد

ارزیابی گزینه‌ها براساس معیارها طبق اعداد فازی و عبارات جدول فوق، در جدول(4-17) نشان داده شده است. اعداد مندرج در این جدول میانگین فازی نظرات خبرگان می‌باشد.

جدول 4-16 عناوین معیارها
عنوان
شماره
شفاف بودن بودجه
C1
سادگی اجرا
C2
سهولت کنترل عملیات
C3
سهولت کنترل بودجه
C4
پاسخگوبودن
C5
امکان مشارکت گروهی
C6
سازگاری با وظایف سازمان
C7
انعطاف پذیری
C8
تخصیص بهینه منابع
C9
تامین کننده اهداف سازمان
C10
جدول4-17 امتیازات فازی ارزیابی گزینه‌ها(ماتریس تصمیم‌گیری(

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
نوع معیار
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
A1
(0.2,0.3,0.414)
(0.338,0.464,0.598)
(0.224,0.343,0.474)
(0.138,0.236,0.36)
(0.181,0.279,0.395)
(0.152,0.257,0.381)
(0.19,0.3,0.429)
(0.21,0.329,0.462)
(0.164,0.257,0.374)
(0.119,0.221,0.345)
A2
(0.086,0.179,0.293)
(0.324,0.479,0.633)
(0.167,0.286,0.414)
(0.162,0.286,0.417)
(0.152,0.271,0.398)
(0.095,0.193,0.312)
(0.138,0.25,0.369)
(0.086,0.179,0.29)
(0.124,0.229,0.35)
(0.062,0.143,0.245)
A3
(0.229,0.35,0.483)
(0.312,0.457,0.602)
(0.267,0.407,0.55)
(0.248,0.379,0.512)
(0.195,0.336,0.481)
(0.167,0.293,0.426)
(0.152,0.279,0.419)
(0.257,0.4,0.545)
(0.238,0.379,0.519)
(0.214,0.357,0.5)
A4
(0.1,0.2,0.314)
(0.371,0.543,0.714)
(0.129,0.243,0.369)
(0.133,0.243,0.36)
(0.133,0.243,0.367)
(0.071,0.157,0.269)
(0.133,0.25,0.376)
(0.105,0.207,0.324)
(0.129,0.236,0.357)
(0.067,0.15,0.26)
A5
(0.419,0.564,0.705)
(0.329,0.486,0.643)
(0.417,0.579,0.738)
(0.407,0.571,0.733)
(0.39,0.543,0.695)
(0.348,0.507,0.667)
(0.333,0.486,0.638)
(0.31,0.457,0.605)
(0.379,0.543,0.705)
(0.376,0.536,0.695)
A6
(0.695,0.807,0.895)
(0.624,0.743,0.852)
(0.64,0.757,0.862)
(0.657,0.771,0.871)
(0.643,0.757,0.862)
(0.595,0.729,0.852)
(0.552,0.693,0.824)
(0.526,0.657,0.771)
(0.621,0.736,0.833)
(0.664,0.771,0.871)
A7
(0.417,0.557,0.698)
(0.381,0.536,0.69)
(0.398,0.543,0.686)
(0.419,0.571,0.724)
(0.481,0.629,0.776)
(0.307,0.457,0.607)
(0.44,0.586,0.729)
(0.407,0.557,0.705)
(0.379,0.536,0.69)
(0.431,0.586,0.738)
A8
(0.2,0.314,0.443)
(0.24,0.364,0.493)
(0.176,0.279,0.395)
(0.202,0.314,0.44)
(0.169,0.279,0.405)
(0.181,0.293,0.424)
(0.148,0.25,0.369)
(0.143,0.264,0.402)
(0.198,0.293,0.405)
(0.174,0.286,0.412)
وزن معیار
(0.147,0.147,0
(0.16,0.16,0.16)
(0.078,0.078,0.078)
(0.065,0.065,0.065)
(0.052,0.052,0.052)
(0.217,0.217,0.217)
(0.045,0.045,0.045)
(0.11,0.11,0.11)
(0.082,0.082,0.082)
(0.044,0.044,0.044)
در ادامه به یافته‌های مراحل تکنیک ویکور فازی جهت رتبه‌بندی گزینه‌های مورد مطالعه می‌پردازیم.
گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری ارزیابی گزینه‌ها: این ماتریس در جدول(4-17) نشان داده شده است.
گام دوم: بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری: در این گام بایستی ماتریس تصمیمگیری فازی را به یک ماتریس بی مقیاس شده فازی تبدیل نمائیم. برای به دست آوردن ماتریس، بایستی مراحل زیر طی شود:
تعیین بهترین و بدترین مقدار برای هر معیار:
بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار شناسایی شده و به ترتیب و نامیده میشود.
در صورتی که معیار jام، معرف سود باشد و از روابط زیر بدست میآید:
i=1,2,….,n for (سود باشند) رابطه( 4-15)
i=1,2,…., for (سود باشند) ر
ا
بطه (4-16)
ولی در صورتی که معیار j ام، معرف هزینه باشد و از روابط زیر بهدست میآید:
i=1,2,….,n for (هزینه باشند) رابطه(4-17) i=1,2,….,n for (هزینه باشند) رابطه(4-18)
به دست آوردن مقادیر نرمالیزه شده:
باشد، مقادیر نرمالیزه شده بدین صورت به دست میآید:اگر
برای معیارهای معرف سود: رابطه(4-19)
برای معیارهای معرف هزینه: رابطه(4-20 )

جدول (4-18) مقادیر نرمالیزه شده ماتریس ارزیابی را نشان میدهد.

Posted in پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد سازمان تامین اجتماعی، روش تحقیق، روش پژوهش، جامعه آماری

عملکرد، نسبت به سایر روشهای بودجهبندی داشته است برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی مدیران و کارشناسان با نحوه استفاد ه از ضوابط ناظر بر تهیه بودجه واستفاده از نقطه نظرات معاونتهای تخصصی، سعی در بهبود و توسعه این روند داشته است.
اولین مجموعه از پژوهشها درباره بودجهریزی عملیاتی را ماتیو آندریوس همراه با همکارش هرب هیل در دانشگاه ویرجینیا با عنوان، تأثیر سیستم بودجهریزی سنتی بر اثر بخشی سیستم بودجهریزی عملیاتی، نگاهی متفاوت به یافته های جدید، انجام دادند. در سال 2004 نیز آندریوس در پژوهشی با عنوان، توانایی، اختیار، مقبولیت در اتخاذ بودجهریزی عملیاتی، سه عامل مؤثر بر بودجهریزی، به بررسی چگونگی اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی در ایالتهای کشور آمریکا و کشف عوامل مؤثر در اجرای نظام مذکور پرداخته اند(گیلمور، 2006).
کلاس و دوگرتی نیز در پژوهشی با عنوان، تأثیر بودجهریزی عملیاتی بر درآمدهای ایالت ها، چگونگی اجرای بودجهریزی عملیاتی و آثار مثبت و منفی آن در ایالتها را مورد بررسی قرار دادند (کلاس و دوگرتی، 2008 ). مارک رابینسون و دونکانلست در پژوهشی با عنوان، یک مدل پایهای برای بودجهریزی عملیاتی، مدل چندجانبه ای را برای اجرای اثربخش بودجهریزی عملیاتی تدوین کردند. (رابینسون و لست، 2009.(
گان به نقل از هانتر و مارکس (2002) در پاسخ به این پرسش که چرا اجرای بودجهریزی با مشکل مواجه میشود، ده دلیل را بیان کرده است: 1 -شرایط خارجی 2- نبود زمان و منابع کافی -3عدم دسترسی به ترکیب لازم از منابع 4 – عدم پشتیبانی نظریه علت و معلولی معتبر از خط مشى – 5 نبود ارتباط علت و معلولی روشن6 – روابط همبستگی چندگانه -7 درک ضعیف از اهداف و عدم توافق درباره آن 8- مشخص نکردن وظایف با توالی صحیح 9- ارتباطات و هماهنگی ناکافی – 10صاحبان قدرت نمى توانند مورد پذیرش کامل همه افراد قرار بگیرند.
به اعتقاد ادواردز ( 1980 ) به نقل از کویی 2007 ))، عوامل مهم و مؤثر بر اجراى خط مشى، )ارتباطات، منابع، تمایل مجریان، و ساختار دیوان سالارانه هستند. همچنین به اعتقاد اسمیت(73(19 یک خط مشى ایدهآل، یک مؤسسه مجری، گروه هدف، و عوامل محیطی، چهار عامل مهم در اجرای خط مشى هستند. به اعتقاد ون متر و ون هورن (1975) متغیرهاى ذیل، خط مشى و عملکرد مؤسسات مجری را پیوند مىدهند:1 –ویژگیهاى مربوط به خود خط مشى که اهداف و استانداردها و منابع خطمشى را شامل مىشوند 2 – ارتباطات بین سازمانی و فعالیتهاى اجبارکننده -3 ویژگىهاى مؤسسات مجری 4 – گرایش مجریان به خط مشى 5 – شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر خط مشى. با گذشت چندین سال از اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی در کشورهای پیشرو در این زمینه، به ویژه ایالت متحده آمریکا، پژوهشها و تجربههای متعدد نشان داده است که این کشور و ایالتها و سازمانهای آن و سایر کشورها به همه نتایج مورد انتظار از اجرای بودجهریزی عملیاتی دست نیافتهاند و اجرای بودجهریزی عملیاتی در کشورهای مذکور، اثربخش نبوده است.
در ادامه، نتایج برخی از پژوهشها در این زمینه بیان میشود. اولین مجموعه از پژوهشها درباره بودجهریزی عملیاتی را ماتیو آندریوس همراه با همکارش هرب هیل در دانشگاه ویرجینیا با عنوان، تأثیر سیستم بودجهریزی سنتی بر اثربخشی سیستم بودجهریزی عملیاتی، نگاهی متفاوت به یافتههای جدید، انجام دادند. در سال 2004 نیز آندریوس در پژوهشی با عنوان، توانایی، اختیار، مقبولیت در اتخاذ بودجهریزی عملیاتی، سه عامل مؤثر در بررسی چگونگی اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی در ایالتهای کشور آمریکا و کشف عوامل مؤثر در اجرای نظام مذکور پرداختهاند (گیلمور، 2006). کلاس و دوگرتی نیز در پژوهشی با عنوان، تأثیر بودجهریزی عملیاتی بر درآمدهای ایالتها چگونگی اجرای بودجهریزی عملیاتی و آثار مثبت و منفی آن در ایالتها را مورد بررسی قرار دادند (کلاس و دوگرتی، 2008 ). مارک رابینسون و دونکان لست در پژوهشی با عنوان، یک مدل پایهای برای بودجهریزی عملیاتی، مدل چند جانبهای را برای اجرای اثربخش بودجهریزی عملیاتی تدوین کردند (رابینسون و لست، 2009.(
خلاصه فصل :
سازمانها به سه دلیل به بودجهریزی نیاز دارند :1- نشان دادن مفهوم مالی برنامهها 2- شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامهها 3- کسب معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجهها در مقایسه با برنامهها
 فرآیند بودجهریزی در دولت، موسسات غیردولتی وخصوصی در ظاهر به یک شکل است ولی در داخل این مراحل تفاوتهای وجود دارد. بخشنامه بودجه از طرف سازمان و برنامهریزی کشور تهیه میشود و پس از تایید  وتدوین شورای اقتصاد و بررسی و تصویب در دولت به بخشنامه بودجه منتهی میشود و از طریق رئیس جمهور به دستگاه اجرای ابلاغ میشود. ولی در این سازمان هر ساله ستادی به نام ستاد برنامه و بودجه در سازمان تشکیل میشود, این ستاد علاوه بر آنکه اهداف, سیاستها و برنامههای اجرائی سازمان را بر حسب بخشهای مختلف بررسی, ‌تصحیح و تلفـیق مینماید, بودجه پیشنهادی واحدهای اجرائی را نیز مورد رسیدگی قرار میدهد. بودجه پس از تائید توسط هیات مدیره برای تصویب نهائی به شورای عالی سازمان فرستاده میشود.
 نظام فعلی بودجهریزی سازمان علی رغم نقاط قوتی که دارد، دارای یکسری کاستیها ناکارآمدیهاست که  برخی از آنها را میتوان به روش مورد استفاده و برخی دیگر را به فرآیند انجام کار، نسبت داد. برای اصلاح نظام بودجه نویسی، سازمان نیازمند است تا در بالاترین سطح تصمیمگیری سازمان ، اشتراک ن
ظ
ری در خصوص کارآمد کردن نظام بودجهای به وجود آورد که البته به معنی شفاف کردن فرآیند هزینهها، رعایت اکید انظباط مالی، تاکید بر رعایت اولویتهای راهبردی در تخصیص منابع و بهبود شیوههای مدیریت اجرائی منابع مالی بخش عمومی است. بدون اصلاحات فوق، تاکید صرف بر تغییر شیوههای نگارشی و گزارشدهی سند بودجه و مکانیسم تنظیم فرایند بودجه، به حل مسائل بنیادی بودجهریزی نخواهد بود.
بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل، پس از شناسایی الگوهای رایج بودجهریزی (جدول 2-1) ، که برای رسیدن به یک بودجه کارآمد، نیازمند لحاظ کردن عواملی مانند: 1- تخصیص بهینه منابع 2- سازگاری با وظایف سازمان 3- کارآیی 4- عقلاییتربودن بودجه 5- تامینکننده اهداف سازمان 6- امکان مقایسه پروژهها و برنامهها 7- سادگی اجرا 8- سهولت کنترل عملیات 9- پاسخگوبودن 10- شفاف بودن بودجه 11- انعطافپذیری 12- مشارکت گروهی 13- سهولت کنترل بودجه، میباشد تا بتوان یک الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی بهوجود آورد. (جدول 2-2).

جدول 2-1 الگوهای بودجهریزی
الگوهای بودجهریزی
منابع
سنتی
فخاریان (1384) و (فرج وند، اسفندیار،1380) و (فرزیب،1380).
افزایشی
( فرزیب، 1381) و (فخاریان،1384) و (پناهی، 1385،ص7).
متمرکز
( مهدوی،1386) و (فرزیب ،1380).
برمبنای هدف
(عباسی، 1387، ص45) و (الماسی، 1387، ص179و180).
برنامهای
(فرجوند، اسفندیار،1380) و (عباسی، ابراهیم، 1390) .
عملیاتی
(فرزیب،1381و هاتری،1989( و )آندریوس،2004( و )توگن و همکاران2008( و (یوسف نژاد، 1386(.
طرح و برنامه
(فرج وند، 1381 .(و (فخاریان،1384).
برمبنای صفر
(مکی،2003( و (فرجوند، 1381 ). و )فرجوند، اسفندیار. 1381) و (عباسی، ابراهیم، 1390).
مولفههای ارزیابی الگوهای بودجهریزی
منابع
تخصیص بهینه منابع
(مکی، 2003) و (فرجوند، 1381) و (عباسی، ابراهیم، 1390) و (پناهی ،1384)
تامین کننده اهداف سازمان
(میلر، 2002) و (فرجوند، 1381)
سازگاری با وظایف سازمان
(انصاری، شاهرخ، 1384) و (پناهی، 1384 )
کارایی
(هاتری،1989) و (پناهی، 1385،ص7).
عقلاییتربودن بودجه
(صفری، سعید و غلامرضایی، داوود، 1385)
امکان مقایسه پروژهها و برنامهها
فرج وند.) 1381) و (فخاریان، 1384)
مشارکت گروهی
مهدوی، داود (1386) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
انعطافپذیری
مهدوی، داود (1386) و فرزیب، 1380)
شفاف بودن بودجه
(حسنآبادی، نجارصراف،) و (میلر، 2002) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
پاسخگوبودن
میلر.(2002) و (پناهی ،1384)
سهولت کنترل بودجه
فرزیب، علیرضا.(1380) و (فرجوند، اسفندیار،1380)
سهولت کنترل عملیات
(طالع، هوشمند،1392) و (فرجوند، اسفندیار،1380) و (عباسی، ابراهیم، 1390)
سادگی اجرا
(مکی، 2003) و (پناهی، 1385) و (فرزیب، 1381)
جدول 2-2 مولفههای ارزیابی در الگوهای بودجهریزی

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه
در هر پژوهشی پژوهشگر تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و واقعیت را کشف کرده و آن روشی است که دقیقتر از سایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. در واقع روشهای پژوهشی ابزارهای دستیابی به واقعیتها به حساب میآیند.
بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب یک روش پژوهشی مناسب میباشد. در واقع اثربخشی یک کار پژوهشی مستلزم انتخاب روش درست پژوهشی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد. در این بخش کلیاتی راجع به روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزارهای گردآوری دادهها، پرسشنامه و غیره ارایه میگردد.

3-1- روش تحقیق:
پژوهشهای توصیفی عموما از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده میشود. به طورکلی پژوهشهای توصیفی به سه روش، پیمایشی یا زمینه یاب، یا ژرفانگر وتحلیل محتوا تقسیم میشود. پژوهش توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگیها و صفات افراد میپردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار میدهد.(حافظ نیا، 1384)
از آنجایی که این تحقیق قصد دارد به منظور انتخاب الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی، به توصیف و تشریح میپردازد و دادهها بدون دستکاری گردآوری میشوند و جمع آوری اطلاعات برای بررسی متغیرها از اطلاعات خبرگان و متخصصین اقدام شده است و در یک مقطع زمانی خاص انجام میگیرد، بنابراین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش در زمره روش تحقیق توصیفی- پیمایشی طبقهبندی میگردد.
بنابراین پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است، که بر اساس نظرات کارشناسان مالی مدیریت درمان استان یزد، جهت انتخاب مناسبترین الگوی بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

3-2- روشهای گردآوری اطلاعات و دادهها
از آنجایی که برای جمعآوری اطلاعات ابزارهای گونگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل:
الف) مطالعات کتابخانهای: که در این تحقیق، برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است. این مطالعات شامل، بررسی برخی از کتب، مقالات فارسی و لاتین مرتبط، پایاننامهها و همچنین با استفاده پایگاههای اینترنتی بوده است.
ب) یکی از روشهای بسیار متداول گردآوری دادهها، روش پرسشنامهای است که با استفاده
از آن میتوان اطلاعات زیادی در سطح وسیعی گردآوری نمود، از نکات بارز این روش، جمعآوری اطلاعات در سطح زیاد و با هزینه بسیار پایین میباشد.(حافظ نیا، 1384) بنابراین ابزار اصلی گردآوری دادههای این پژوهش، پرسشنامه میباشد.
این پژوهش شامل دو پرسشنامه میباشد:
اولین پرسشنامه مربوط به تعیین شاخصهای ارزیابی بودجهریزی میباشد که با استفاده از مبحث ادبیات موضوع، این مؤلفهها شناسایی شدند. سپس این عوامل، توسط 5 تن از خبرگان (کارشناسان بودجه و اساتید دانشگاه ) درقالب یک پرسشنامه و با استفاده از مقیاس5 درجه لیکرت، مورد نظرخواهی قرار گرفت، و در پایان با بکارگیری نرم افزار تکنیک تاپسیس فازی، این عوامل رتبه بندی شدند.
دومین پرسشنامه، پرسشنامه تعیین الگوی مناسب بودجهریزی در سازمان تامین اجتماعی میباشد. با شناسایی روشها و الگوهای بودجهریزی رایج در سازمانها، در فصل ادبیات موضوع و به با توجه به مؤلفههای ارزیابی رتبهبندی شده در پرسشنامه اول، 8 الگوی