No category

منابع پایان نامه درمورد (۲CH),، (Cq),، (M+، (CH),

دیاستریومر به روش کروماتوگرافی ستونی خالص سازی شده و با استفاده از روشهای مختلف طیف سنجی شناسایی شده است. ۲-۳-۲- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۲،۴-دیاکسو-۱،۳،۸-تری فنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](a4) و II(a4)[ از این واکنش دو دیاستریومر (۴a)I و (۴a)II با بازده برابر ۴۴% از هر کدام به دست آمده است. دیاستریومر (۴a)I دارای نقطه ذوب oC […]

No category

منابع پایان نامه درمورد سیستم تنفسی

پنی سیلین دارویی مؤثر برای درمان عفونتهای حاصل از این باکتری میباشد. ۱-۲-۱-۳- باکتری اشرشیاکلای اشرشیاکلای یا ایکلای یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است، که بیهوازی اختیاری و بدون اسپور میباشد. این باکتری اغلب متحرک است و در روده جانداران خونگرم زندگی میکند. ایکلای قادر به تخمیر گلوکز و لاکتوز است. این باکتری […]

No category

منابع پایان نامه درمورد پیوند دوگانه، مواد غذایی، دسته بندی

ایمینها با استفاده از واکنشهای کاهشی ۱-۱-۳-۵-۱- سنتز ایمینها از کاهش اکسیمها اکسیمهای آلیفاتیک در واکنش با هیدروژن در مجاورت کاتالیزور نیکل و تحت فشارکاهش مییابد و کتیمین مربوطه با بازده ۳۰% حاصل میشود (شمای ۱-۱۲) [۲۹]. شمای ۱-۱۲: سنتز ایمینها با کاهش اکسیمها ۱-۱-۳-۵-۲- سنتز ایمینها از کاهش نیتریلها فنیل سیانید در مجاورت لیتیم […]

No category

منابع پایان نامه درمورد پیوند دوگانه، دسته بندی

……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶ شکل ۳-۷۷: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………137 شکل ۳-۷۸: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) ……………………………………………………..137 شکل ۳-۷۹: طیف ۱۳C NMR (100.6 MHz, CDCl3) ترکیب I (h4) …………………………………………………………………….138 شکل ۳-۸۰: طیف IR ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………139 شکل ۳-۸۱: طیف Mass ترکیب I (h4) ……………………………………………………………………………………………………………………………..139 […]

No category

منابع پایان نامه درمورد CDCl3)، MHz,، (۴۰۰.۱۳، ۱H

۶ MHz, CDCl3) ترکیب I (b4) ………………………………………………………………….. 102 شکل ۳-۲۰: طیف IR ترکیب I (b4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………103 شکل ۳-۲۱: طیف Mass ترکیب I (b4) …………………………………………………………………………………………………………………………… 103 شکل ۳-۲۲: طیف ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (b4) …………………………………………………………………104 شکل ۳-۲۳: طیف باز شده ۱H NMR (400.13 MHz, CDCl3) ترکیب II (b4) ……………………………………………………104 شکل ۳-۲۴: طیف ۱۳C […]

No category

منابع پایان نامه درمورد ایمینها، گسستهای، (a4)، CDCl3)

با کاهش نیتریلها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ شمای ۱-۱۴: تهیه ایمینها از واکنش آمیدهای فلزی با کتونهای آروماتیک …………………………………………………………………………۱۱ شمای ۱-۱۵: تهیه ایمینها از واکنش کتالها و آمینهای نوع اول …………………………………………………………………………………………۱۱ شمای ۱-۱۶: سنتز ایمینها از واکنش نیترونها و پتاسیم سیانید …………………………………………………………………………………………..۱۲ شمای ۱-۱۷: سنتز ایمینها از واکنش ایزوسیانات و الدهیدها …………………………………………………………………………………………………۱۲ شمای ۱-۱۸: سنتز ایمینها از واکنش […]

No category

منابع پایان نامه درمورد ایمینها، پارابانیک، N-سینامیلیدن، استیلن

آنیلین با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات و N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳ ۲-۳-۱- روش کار عمومی واکنش سه جزیی مشتقات N-سینامیلیدن آنیلین با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات و N’,N-دی فنیل پارابانیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵ ۲-۳-۲- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۲،۴-دیاکسو-۱،۳،۸-تری فنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](a4) و II(a4)[ ……………………………………………………………….35 ۲-۳-۳- خواص فیزیکی و مشخصات طیفی دیمتیل-۸-(۴-برموفنیل)-۲،۴-دیاکسو-۱،۳-دیفنیل-۷-](E)-2-فنیلوینیل[-۶-اکسا-۱،۳،۸-تریآزا-اسپیرو[۴.۵]دک-۹-ان-۹،۱۰-دیکربوکسیلات I](b4) […]

No category

منبع پایان نامه درمورد اکسیژن مصرفی، خانوار شهری، تلفن همراه، آلودگی هوا

عادی انسان، حدود ۵۰۰ میلی‌لیتر هوا وارد ریه‌ی او می‌شود، که به این مقدار، مقدار نرمال گفته می‌شود و از این مقدار، به ۱۵۰ میلی‌لیتر از هوا که بدون هیچ عملی وارد ریه می‌شود، فضا یا حجم مرده۲۵ نامیده می‌شود. اگر مقدار متوسط تنفس برای هر انسان حدود ۱۲ تنفس در دقیقه( به‌طور متوسط )در […]

No category

منبع پایان نامه درمورد منابع طبیعی، فرسایش بادی، افراد مبتلا، اکسیژن مصرفی

فسفر و هشت‌کیلوگرم پتاس در هر هکتار از مزارع از زمین از میان خواهد رفت، و به همین دلیل نیز در مناطق پر باران مهمترین کنترل کننده‌ی فرسایش خاک، پوشش‌های گیاهی می‌باشد[۳۶]. • جلوگیری از تولید ریزگرد گیاهان و مخصوصا درختان با سایه‌اندازی روی زمین و کاهش شدید سرعت باد، تبخیر از سطح خاک را […]

No category

منبع پایان نامه درمورد انرژی خورشیدی، مصرف انرژی، آلودگی صوتی، کاهش انتشار

ند( ۷۲/۰=۳۶/۰*۲۰۰۰ )، ۷۲/۰ متر مکعب اکسیژن را در دقیقه مصرف کرده و حدود ۵۰ نوع آلاینده‌ی مضر را هم به هوا متصاعد خواهد کرد. پس هر خودرو چهارسیلندر با حجم موتور ۱۸۰۰ سانتیمترمکعبی و با دور آرام ۲۰۰۰ دوردردقیقه، می‌تواند در هر ساعت ‌(۲/۴۳=۷۲/۰*۶۰ )معادل ۲/۴۳ مترمکعب اکسیژن مصرف کند! ۳-۲-۲-۳ آثار کاشت، توسعه […]